Periood 2014-2020

Siseturvalisuspoliitika fondid, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ja Sisejulgeolekufond (ISF) toetavad tegevusi, mis aitavad kaasa kohustuste õiglasele jagamisele liikmesriikide vahel Euroopa Liidu välispiiri integreeritud haldamisel, turvalisuse kõrge taseme tagamisele liidus ning ühise varjupaiga- ning sisserändepoliitika rakendamisel.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eelarveperiood on seotud Euroopa Liidu eelarvega, mis tähendab, et toetuste periood on jaotunud 7-aastasteks tsükliteks. 

Aastatel 2014-2020 on Eestile Euroopa Liidu struktuuritoetusena ette nähtud kokku 3,5 miljardit eurot ning siseministeerium investeerib sellest 66 miljonit eurot Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ministeeriumi haldusalas olevate valdkondade arendamisse.

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid. AMIF-i kogumaht koos kaasfinantseeringuga on 15,5 mln eurot. Fondist toetatakse tegevusi, mis on suunatud:
 

 • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamisele ja arendamisele;
 • riigi varjupaigapoliitika ja -menetluste väljatöötamisele, jälgimisele ja hindamisele;
 • kohanemist ja lõimumist toetavate teenuste väljatöötamisele ja rakendamisele ning praktilise koostöö ja suutlikkuse suurendamisele kohanemise valdkonnas;
 • tagasisaatmismenetluse korraldamisele ning valdkondliku suutlikkuse suurendamisele.

Eestis vastutab AMIF-i rakendamise eest siseministeerium. Fondi rakendatakse riikliku AMIF programmi alusel, lähtudes AMIF-i erimäärusest ja horisontaalsest määrusest.

Täiendav info vvo.list@siseministeerium.ee

Siseturvalisuse fondid 2014-2020
 

Perioodil 2014–2020 koosneb Sisejulgeolekufond (ISF) kahest rahastamisvahendist:

 • Välispiiride ja viisade rahastamisvahend (ISFB)
 • Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (ISFP)
   

ISFB rakendamiseks on Eestil koos riikliku kaasfinantseeringuga 43,1 miljonit eurot, et toetada:

 • ühist viisapoliitikat seadusliku reisimise hõlbustamiseks, viisataotlejatele kvaliteetse teenuse osutamiseks ja ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks;
 • integreeritud piirihaldust, et tagada välispiiride ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll ning kaitse ja välispiiride sujuv ületamine kooskõlas Schengeni acquis’ga.
 • ISFP rakendamiseks on Eestil koos riikliku kaasfinantseeringuga 19,3 miljonit eurot, et toetada:
 • kuritegevuse tõkestamist, võitlust piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevusega (sh terrorism) ning asjaomaste asutuste koostöö tugevdamist;
 • julgeolekuriskide juhtimist ja kriisiohjet ning valmisoleku ja kaitse suurendamist julgeolekuga seotud intsidentideks.
 • Eestis vastutab ISF-i rakendamise eest siseministeerium. Fondi rakendatakse riikliku ISF programmi alusel, lähtudes ISFB erimäärusest, ISFP erimäärusest ja horisontaalsest määrusest.

Toetuse saajateks on Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Päästeamet, Kaitsepolitseiamet, Välisministeerium, Justiitsministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Keskkonnaamet.

Täiendav info vvo.list@siseministeerium.ee

Euroopa Liidu regionaalpoliitika ehk ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet terves maailmas. Selleks kasutatakse struktuurivahendeid ehk euroraha kolme fondi kaudu: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond.

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014–2020 rakendab Siseministeerium järgmisi Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmeid:

 • Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks. Meetme raames soetati Päästeametile 88 päästeautot ning Politsei- ja Piirivalveametile 1 lennuk ja 1 patrull-laev reostuse seiramiseks ja kogumiseks.

  Tutvu määrusega. 

 • Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu. Meetme raames pakutakse riskis olevatele noortele arenguvõimalusi ennetusprogrammi SPIN abil; koolilastele viiakse ellu riskikäitumise ennetamise programm VEPA Käitumisoskuste Mäng; arendatakse võrgustikutööd lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede toetamiseks ja turvalise elukeskkonna edendamiseks ning toetatakse õigusrikkumise taustaga noorte kaasamist tööturule programmi STEP abil. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (85%) ja Eesti riigi eelarvest (15%).

Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil.

Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.

Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine

 • Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks. Meetme raames töötatakse välja, katsetatakse ning viiakse läbi uussisserändajatele mõeldud kohanemisprogramm, luuakse uussisserändajatele vajalikku teavet pakkuv infoplatvorm ning töötatakse välja tugivõrgustike kontseptsioon. Meetme tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (85%) ja Eesti riigi eelarvest (15%).

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2007-2013 rakendas siseministeerium järgmisi Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmeid:

 • Struktuuritoetuste „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ raames soetati Politsei- ja Piirivalveametile multifunktsionaalne reostustõrjelaev, samuti suurendati Päästeameti päästevõimekust.

 
 

SF lõppenud konkursid

Avalik konkurss partneri leidmiseks uussisserändajate vabatahtlikus tegevuses osalemise toetamiseks.

Siseministeeriumi projekt „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ soovib Eestisse elama asuvate inimeste jaoks teha siin kohanemise võimalikult sujuvaks. Projektiga panustatakse Eesti kodanikuühiskonna arengusse, soodustatakse vabatahtlikus tegevuses osalemist ning toetatakse sidusama ühiskonna ning kogukonna teket läbi kontaktide võimaldamise kohalike kogukondade ning uute tulijate vahel.

Selle projektiga seoses soovime leida partneri, kes

 • töötab välja uue või arendab olemasoleva mitmekeelse veebilehe uussisserändajatele vabatahtliku tegevuse tutvustamiseks ning selles osalemisvõimaluste pakkumiseks või vahendamiseks;
 • toetab üle-Eestiliselt vabaühendusi uussisserändajate vabatahtlikku tegevusse kaasamiseks.

Projekti eeldatav kogumaksumus on kuni 65 000 eurot. Projekti raames elluviidavad tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Projektitoetuse kasutamise aeg on 01.05.2019 - 30.04.2020
 
Taotluste esitamise tähtaeg: 01.04.2019.

Avaliku konkursi juhendid ja vormid:

Avalik konkurss partneri leidmiseks, kes töötab välja ja viib ellu „Õigusrikkumise eest karistatud noorte (15–26a) õppesse või tööturule kaasamine läbi sihtsuunitlusega programmi“.

Konkursi eesmärk oli leida partner, kes kohaldab Taanis rakendatava metoodika ja kontseptsiooni High:five Eesti oludele vastavaks, töötades selleks välja õigusrikkumise taustaga noorte õppesse või tööturule kaasamise suunitlusega programmi, ja viib selle ellu. Programm võib põhineda lisaks mõnel muul elluviidud teadmis- või teaduspõhisel sekkumisel, mille rakendamise kogemus on vähemalt viis aastat ja mille tegevuste mõju on uuringuga hinnatud.

Tegevust rahastatakse ESF-i 2014–2020 vahenditest (85% tegevuse kogueelarvest) ja riigieelarvest (15% tegevuse kogueelarvest). 

Projekti toetuse kogumäär aastatel 2015–2020 on 690 000 eurot, sealhulgas riigieelarveline kaasfinantseering 103 500 eurot.
Konkursil osalemiseks tuli taotluse esitada hiljemalt 20.05.2015 kell 10.00.

Kõik huvilised olid oodatud infotunnile, mis toimus 07.05.2015 kell 15.00 siseministeeriumis.

Avaliku konkursi juhendid ja vormid:

Related links

Struktuurifondid

Viimati uuendatud 21.02.2021