Piirihaldus

Meie eesmärk on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ning rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu lihtsustada inimeste ja kaupade liikumist, kaitsta välis- ja sisepiiride turvalisust, tõkestada ebaseaduslikku sisse- ja läbirännet ning ennetada ja ära hoida piiriülest kuritegevust.

EESTI VABARIIGI RIIGIPIIR ON 1448,6 KM PIKK

Piiripunktid Eesti-Vene piiril

NARVA PIIRIPUNKT

 • Narva maanteepiiripunkt
 • Narva raudteepiiripunkt
 • Narva jalakäijate piiripunkt

KAGU PIIRIPUNKT

 • Koidula piiripunkt
 • Koidula raudteepiiripunkt
 • Luhamaa piiripunkt

Piiritaristu rajamine

Eesti-Vene piir on 338,6 km pikk ning sellest 135 km paikneb raskesti läbitaval maastikul ja metsasel alal, 76 km on Narva jõgi ja 127 km on Peipsi järv.

Piiritaristu on kavas rajada maismaapiirile (kagupiirile) 115 km ulatuses. Osa maismaapiirist piirneb veekogudega ja sinna taristut ei rajata, sest veekogu toimib ise loodusliku tõkkena. Kagupiirist suurem osa paikneb raskesti läbitaval maastikul ja metsasel alal.

Piiri väljaehitamine on osa tervikust, kus taristu, valveseadmed ja piirivalvurite töö kogumina annab soovitud tulemuse – meie piiri kaitstuse. Idapiiri ehituse järel võetakse kogu välispiir sajaprotsendiliselt tehnilise valve alla.

Efektiivse piirivalvamise tagavad füüsiline tõke, seire- ja valvetehnika ning inimene

Piiri valvatakse tehniliste seireseadmete ja patrullimisega. Kohtades, kus võib olla lihtsam piiri ületada, kasutatakse viivitusaeda või teisi füüsilisi tõkkeid.

Maismaapiiri väljaehitamise arendustega alustati 2015. aastal ja reaalse ehitustegevusega 2020. aasta suvel. Ehitustegevusega alustati sealt, kus illegaalse piiriületuse tõenäosus on suurim.

2021. aasta novembri seisuga on 63 km ehituslepingutega kaetud ja viivitusaed ehitatud ligi 25 km-le.

Lõiketraadi paigaldamine on lisaks piiritaristu ehitusprotsessile ajutine lahendus kuni piir lõplikult välja ehitatud saab. Selle eesmärk on ennetada ja tõkestada füüsilise takistusega ebaseaduslikku piiriületust.

Maismaa piiritaristu ehitus on jagatud viieks etapiks.

 • Esimesel piirilõigul (23,5 km) alustati ehitustegevusega 2020. aasta suvel. Töid tehakse graafikujärgselt ja tööd valmivad 2023. aasta kevadel.
 • 2021. aasta mais sõlmiti ehitusleping teise piirilõigu ehitamiseks (39,5 km), kus tööde valmimise tähtaeg on 2025. aasta kevadel.
 • Välja on kuulutatud ka kolmanda ja neljanda etapi projekteerimise hange, mille lepingud on plaanis sõlmida 2021. aasta lõpus.

EESMÄRK ON SAADA MAISMAAPIIRI EHITUSEGA VALMIS 2025. AASTAL.

Idapiiri väljaehitamise eelarved

 • 2015: 75 miljonit eurot
 • 2017/18: 188 miljonit eurot
 • 2021: 88 miljonit eurot + käibemaks

Viimati uuendatud 26.11.2021