Hoolitseme selle eest, et Eestis oleks hea ja turvaline elada

Siseministeerium koos valitsemisalaga on Eesti suurim avaliku sektori organisatsioon – kokku üle 8000 töötaja. Ministeeriumis töötab ligi 200 inimest, kes kujundavad poliitikaid siseturvalisuse valdkonnas ning viivad neid koostöös valitsemisala asutustega ellu.
 • Tagame avalikku korda ja sisejulgeolekut.
 • Vastutame kriisireguleerimise ja päästetööde eest.
 • Korraldame piirivalvet ja haldame piiriületamist.
 • Korraldame kodakondsuse, rände ja identiteedihalduse küsimusi.
 • Korraldame rahvastikuhaldust, isikunimede ja perekonnaseisu küsimusi. 
 • Toetame kodanikuühiskonna arengut, sh siseturvalisuse vabatahtlikke ja usuühendusi.

429 miljonit eurot

 • siseministeeriumi valitsemisala eelarve 2021. aastal

 • 1,57% Eesti SKT-st

 • 52% valitsemisala eelarvest on personalikulud

92%

leiab, et Eesti on elamiseks turvaline riik

92%

peab oma kodu ümbruskonda turvaliseks

95%

usaldab päästeametnike tööd

93%

tunneb kindlust häirekeskuse suhtes

91%

usaldab politsei- ja piirivalveametit

Allikas: Turu-uuringute AS

26-st institutsioonist usaldavad eestimaalased enim politsei- ja piirivalveametit, päästeametit ja häirekeskust

 • Eestimaalased pole iseseisvumise taastamisest saati tajunud oma elu- ja kodukeskkonda turvalisemana kui praegu.
 • Inimeste hinnangud turvalisusele ja siseturvalisust tagavatele asutustele on väga kõrged.
 • Inimeste hulk, kes peavad Eestis elamist turvaliseks, on viimastel aastatel järjepanu kasvanud.
 • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2020. aastal leidis, et Eesti elanike usaldus Siseministeeriumi haldusala asutuste vastu on väga kõrge.

Valdkonnad ja struktuur

Osakondade põhimäärused

Osakonna põhiülesanne on ministeeriumi Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise ning välissuhtluse koordineerimine ja korraldamine.

Osakonna põhiülesanne on infotehnoloogia- ja dokumendihalduspoliitika väljatöötamine ning selle rakendamise koordineerimine. Ministeeriumi ja tema valitsemisala ühtse varahaldus- ja hankepoliitika väljatöötamine ja koordineerimine ning ministeeriumi varahalduse ja siseteenuse tagamine.

Osakonna põhiülesanded on kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on kodanikuühiskonna ja uussisserändajate kohanemispoliitika väljatöötamine, Välis-Eesti kogukondade kaasamist puudutava ja tagasipöördumist toetava poliitika kavandamine ja korraldamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika alase tegevuse koordineerimine

Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi juhtkonna nõustamine kommunikatsiooni ja avaliku arvamuse valdkondades, valitsemisala strateegilise suhtekorraldusalase tegevuse kujundamine ja avalikkuse informeerimine ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevusest.

Osakonna põhiülesanded on korrakaitse ja kriminaalpolitsei valdkonnas poliitikate väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on personali ja hariduse valdkonda kuuluva ministeeriumi poliitika, strateegiate ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine, tööjõukulude eelarve analüüsimine, teenistusliku järelevalve läbiviimine ning oma valdkonnas rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on piirivalvevaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on pääste- ja kriisireguleerimispoliitika väljatöötamine ja nende elluviimise korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste finantsarvestuse, eelarvestamise ning kuluarvestuse süsteemi loomise korraldamine ja koordineerimine.

Osakonna põhiülesanded on rahvastiku toimingutega seotud asjade korraldamine ja koordineerimine.

Osakonna põhiülesanded on siseauditite läbiviimine, sisekontrollisüsteemi hindamine ja ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks ministeeriumis ja valitsemisala asutustets.

Osakonna põhiülesanded on sisejulgeoleku valdkonnas poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.

Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi valitsemisala ettevalmistamine kriisideks ja sisekaitseliste ülesannete täitmiseks, olukorrateadlikkuse ja analüüsivõimekuse tagamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kriisideks valmistumise koordineerimine.

Strateegia- ja arendusosakond
Osakonna põhiülesanded on poliitikastrateegia kujundamise ja mõjude hindamise võimekuse tagamine ning arengu- ja tegevuskavade alase töö koordineerimine ja toetamine.

Osakonna põhiülesanded on usulisi ühendusi puudutava poliitika väljatöötamine, usulistele ühendustele eraldatud toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine ja usuelu küsimuste analüüsimine.

Osakonna põhiülesanded on EL struktuurivahenditest, siseturvalisuse valdkonnale suunatud Euroopa Liidu finantsvahenditest ja muudest siseturvalisusealastest välisvahenditest rahastatavate toetusmeetmete väljatöötamise korraldamine ja nende rakendamise korraldamine.

Osakonna põhiülesandedon Siseministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine.

Viimati uuendatud 21.10.2021