AMIF taotlusvoorud

Käimasolevad taotlusvoorud

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor „Uuring uussisserändajate kohanemisest üldhariduskoolides“

Taotlusvooruga otsib Siseministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks viia läbi uuringu, et saada terviklik ülevaade, kuidas toimub uussisserändaja kohanemise toetamine ja eesti keele õpe üldhariduskooli põhikooli astmes. Uuringu tulemusena täpsustatakse uussisserändaja eduka haridussüsteemis kohanemise kriteeriumid, saadakse ülevaade haridustöötajate valdkondlikust pädevuse tõstmise vajadusest ning selgitatakse välja, milliseid õppetöö korralduslikke meetmeid rakendatakse ja millist lisatuge koolid vajavad tööks uussisserändajatest lastega.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2020-31.03.2022. Taotlusvooru kogueelarve on 40 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotlusvooru kogueelarve on 40 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 30. juuni 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147
kristi.lillemagi@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor „Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamine ja pakkumine 2020-2022“

Taotlusvooruga "Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamine ja pakkumine 2020-2022" otsib Siseministeerium partnerit, kes uuendaks ja pakuks rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolitusi. Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on tagada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud uussisserändajatele ja nende perekonnaliikmete esmaseks kohanemiseks vajalikud aja- ja asjakohased teadmised ja oskused iseseisvaks toimetulekuks. Eesmärgi saavutamiseks viiakse vähemalt 150 sihtrühma liikmele läbi kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse teemamooduli koolitused, uuendatakse ja kohandatakse olemasolevaid või töötatakse välja uusi metoodilisi, koolitus- ja infomaterjale.

Tegevused viiakse ellu perioodil 01.09.2020–31.12.2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.
 

Infotund taotlejatele toimub 10. juunil kell 15.00 Skype for Business kaudu. Osalemissoovist palume teatada kirjalikult hiljemalt 9. juuniks.

Taotluste esitamise tähtaeg: 26. juuni 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

NB! 26.05 on lisatud uuendatud abikõlblikkuse reeglid.

Lisainfo:
Martin Eber, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
martin.eber@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine Eesti kultuurilisest mitmekesisusest“

Siseministeerium kuulutab koostöös kultuuriministeeriumiga välja integratsiooni valdkonna taotlusvooru, et leida partner ristmeedia programmi loomiseks. Projekti eesmärk on tutvustada eestlastele ja teistele Eesti püsielanikele siin elavaid kolmandate riikide kodanikke, nende saabumise põhjusi ning kogemust Eestis elamisega. Selle tulemusel paranevad teadmised Eesti kultuurilisest mitmekesisusest ja kolmandate riikide kodanikest.

Tegevused viiakse ellu perioodil 01.06.2020–31.05.2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

NB! Teade seoses Vabariigi Valituse välja kuulutatud eriolukorraga riigis.

Kuni pole teisiti teatatud, jätkuvad taotlusvooru tegevused planeeritult, sh ka taotluste esitamise tähtaeg ja abikõlblikkuse periood.

Infotund taotlejatele toimub 19. märtsil kell 15.00 Skype vahendusel. Palume osalemissoovist teatada kirjalikult hiljemalt 18. märtsiks.

Võimalusel palume edastada taotlusvooruga seotud küsimused kirjalikult ette. Kõik kirjalikult esitatud küsimused, nii enne kui pärast infotundi, avaldatakse käesoleval lehel taotlusvooru KKK rubriigis.

Taotluste esitamise tähtaeg: 20. aprill 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Martin Eber, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
martin.eber@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tagasisaatmise valdkonna avalik taotlusvoor „Tagasisaatmisoperatsioonide sõltumatu vaatlemine ja ametnike koolitamine“

Siseministeerium kuulutab välja tagasisaatmise valdkonna taotlusvooru, et leida partner, kes aitaks täita välismaalaste seadusest tulenevat sunniviisiliste tagasisaatmisoperatsioonide sõltumatu vaatlemise kohustust. Toetatakse ka vaatlejate koolitamisega seotud tegevusi.
Tegevused viiakse ellu vahemikus 01.02.2020-31.12.2022.
Taotlusvooru kogueelarve on 170 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 3. veebruar 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Martin Eber, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
martin.eber@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor „Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused“

Siseministeerium kuulutab välja integratsiooni valdkonna taotlusvooru, et leida partner, kes aitaks tõsta kraadiõppuritest kolmandatest riikidest pärit välistudengite teadlikkust Eesti tööturu vajadustest ja võimalustest ning osutatavatest valdkondlikest teenustest. Koostöös ettevõtjate/vabaühenduste ja praktiliste töötubade abil aidatakse kaasa välistudengite suundumisele õpingute järgselt Eesti tööjõuturule. Tegevused viiakse ellu vahemikus 01.04.2020-31.05.2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Infotund taotlejatele toimub 16. jaanuaril kell 15.30 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 15. jaanuariks.

Taotluste esitamise tähtaeg: 4. veebruar 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Martin Eber, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
martin.eber@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor „Eesti keele õppe võimaluste pakkumine rahvusvahelise kaitse saanud inimestele“

Siseministeerium kuulutab välja integratsiooni valdkonna taotlusvooru, et leida partner, kes korraldaks rahvusvahelise kaitse saajatele ja nende pereliikmetele eesti keele õpet tasemel A1-B1 aastatel 2020-2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 275 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 17. jaanuar 2020. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147
kristi.lillemagi@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 
 
 

Lõppenud taotlusvoorud

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi avalik taotlusvoor „Uussisserändajate kohanemise toetamine üldhariduskoolis

Siseministeerium kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja integratsiooni valdkonna taotlusvooru, et leida partner, kes aitaks tagada haridusvaldkonna ekspertide pädevust uussisserändajatest õpilaste kohanemise ja õppe toetamiseks üldhariduskoolis. Toetuse abil pakutakse õpetajatele, õppejuhtidele, tugispetsialistidele, koolide juhtkonna esindajatele, KOV-ide haridustöötajatele, lapsevanematele jt koolitusi ning töötatakse välja koolitus- ja metoodilised materjalid kultuuridevahelise mõõtme arvestamiseks Eesti haridussüsteemis.

Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 30. august 2019. a kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik

6125147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi avalik taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine Eesti kultuurilisest mitmekesisusest“

Siseministeerium kuulutab koostöös kultuuriministeeriumiga välja integratsioonivaldkonna taotlusvooru, et leida partner ristmeedia programmi loomiseks. Projekti eesmärk on tutvustada eestlastele siin elavaid kolmandate riikide kodanikke, nende saabumise põhjusi ning kogemust Eestis elamisega. Selle tulemusel paranevad eestlaste teadmised Eesti kultuurilisest mitmekesisusest ja kolmandate riikide kodanikest.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 8. august 2019. a kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 17. juulil kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 16. juuliks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Martin Eber, välisvahendite osakonna nõunik

6125180, martin.eber@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi avalik taotlusvoor „Kogukondlikud teabe- ja koostöötegevused“

Siseministeerium kuulutab välja integratsioonivaldkonna taotlusvooru, et leida partner kogukondlike teabe- ja koostöötegevuste korraldamiseks. Projekti eesmärk on soodustada kolmandate riikide kodanike ning nendega kokku puutuvate organisatsioonide ja kohalike elanike vaheliste suhtlusvõrgustike teket. Seeläbi suureneb ka kolmandate riikide kodanike teadlikkus kogukonnas vabatahtlikuna panustamise ja tegutsemise võimalustest.

Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 12. august 2019. a kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 9. juulil kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 5. juuliks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik

6125147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2018. aasta integratsiooni valdkonna esimene avalik taotlusvoor

Siseministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga kuulutab välja taotlusvooru partneri leidmiseks, kes töötaks välja ning pakuks Eesti kultuuriasutustele kultuuriteenuste teenusdisaini- ja mentorprogrammi, mis aitab neil arendada ning pakkuda kultuuriteenuseid Eestis elavatele kolmandate riikide kodanikele.

Koolitusprogrammi kaudu toetatakse kultuuriasutuste kasutajakeskse teenusdisaini põhimõtete ja oskuste praktilist kasutamist ning kultuuriteenuste oskuslikku ja sihipärast arendamist. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.11.2018-31.10.2020.

Taotlusvooru kogueelarve on 120 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10. august 2018. a kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 23. juulil kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 20. juuliks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Lõppenud taotlusvoorud

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2018. aasta varjupaiga valdkonna esimene avalik taotlusvoor

Siseministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga kuulutab välja taotlusvooru partneri leidmiseks, kes pakuks Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiisikuteenust ja kohanemist toetavaid teenuseid.

Toetuse abil pakutakse vähemalt 200 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesele tugiisikuteenust ning 350 inimesele muid kohanemist toetavaid tegevusi. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.07.2018-31.12.2020.

Taotlusvooru kogueelarve on 425 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10. aprill 2018. a kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 16. märtsil kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 15. märtsiks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2018. aasta tagasisaatmise valdkonna esimene avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tagasisaatmise valdkonna projektide elluviimiseks. Taotlusvooru eesmärk on toetada projekte järgmiste tegevuste elluviimiseks:

  • pädevate asutuste personali koolitamine tagasisaatmisvaldkonna üldise kompetentsuse tõstmiseks;
  • sunniviisilise tagasisaatmise operatsioonide sõltumatu vaatlemine;
  • toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni programmi rakendamine.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.07.2018-31.12.2020.

Taotlusvooru kogueelarve on 450 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 18.04.2018 kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180, silva.viilup@siseministeerium.ee

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna kuues avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab koostöös kultuuriministeeriumiga välja taotlusvooru, et leida partner  avaliku kommunikatsiooni korraldamiseks ühiskondlike hoiakute kujundamisel rände- ja lõimumispoliitikaga seotud küsimustes.

Taotlusvooru eesmärgiks on korraldada ja viia läbi rändevaldkonda selgitav ning välismaalaste Eestis kohanemist ja lõimumist toetavate väärtuste ja hoiakute teket toetav avalik kommunikatsioon ning luua selle kommunikatsiooni jaoks võimalus/vahend, mis oleks kättesaadav ja hõlpsasti kasutatav erinevate sihtrühmade poolt ning võimaldaks kohanemist ja lõimumist toetava debati viimist rohujuuretasandile. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.03.2018-31.08.2019.

Taotlusvooru kogueelarve on 130 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 21.12.2017 kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 8. detsembril kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 6. detsembriks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180, silva.viilup@siseministeerium.ee

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna viies avalik taotlusvoor

Siseministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga kuulutab välja taotlusvooru partneri leidmiseks, kes töötaks välja ja pakuks kultuuri- ja spordiprogrammi, mis soodustab Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalaste ja nende perekonnaliikmete kultuurilist kohanemist Eesti ühiskonnas kultuuri ja spordiga seotud tegevuste abil.

Toetuse abil võimaldatakse vähemalt 200 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesel läbida programm ning töötatakse välja projekti tutvustamiseks vajalikud mitmekeelsed infomaterjalid ja sihtrühma vajadusi arvestavad koolitusmaterjalid. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.02.2018-31.12.2019.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10.11.2017 kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 27. oktoobril kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 25. oktoobriks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna neljas avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja taotlusvooru, et leida partner rahvusvahelise kaitse saajatele A1-A2-tasemel eesti keele õpetamiseks 2018. ja 2019. aastal.

Taotlusvooru kogueelarve on 400 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 25.10.2017 kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 9. oktoobril kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 6. oktoobriks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

 

 


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna kolmas avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes uuendaks ja pakuks rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolitusi.

Taotlusvooru eesmärgiks on tagada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud uussisserändajatele esmaseks kohanemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Eesmärgi saavutamiseks viiakse vähemalt 200 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikule läbi kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse teemamooduli koolitused ning uuendatakse sellega seotud materjalid. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.01.2018-31.12.2019.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 27.09.2017 kell 11.00.

NB! Infotund taotlejatele toimub 19. septembril kell 14.00 Siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 15. septembriks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180, silva.viilup@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab teistkordselt välja taotlusvooru partneri leidmiseks, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

Tegevuste eesmärk on suurendada kogukondlikku teadlikkust, ühtsustunnet ja avatust. Toetuse abil korraldatakse kokku vähemalt 45 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate vahel ning koostatakse teavitus- ja infomaterjale.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.10.2017-31.03.2019.

Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10.07.2017 kell 11.00.

NB! Infotund taotlejatele toimub 28. juunil kell 13.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 26. juuniks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes töötaksid välja metoodilised materjalid ja viiksid läbi koolitused suurendamaks haridustöötajate kompetentsi ja haridusasutuste võimekust töös mitmekultuurilise klassiga, kuhu on saabunud kolmandatest riikidest uussisserändajaid. Materjalid töötatakse välja ja koolitused viiakse läbi perioodil 01.10.2017–30.09.2018.

Taotlusvooru kogueelarve on 50 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 07.08.2017 kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180, silva.viilup@siseministeerium.ee


Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna teine avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partneri leidmiseks, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

Tegevuste eesmärk on suurendada kogukondlikku teadlikkust, ühtsustunnet ja avatust. Toetuse abil korraldatakse kohalikes omavalitsustes vähemalt 30 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate vahel ning koostatakse teavitus- ja infomaterjale.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.08.2017-31.12.2018.

Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 16.05.2017 kell 11.00.

NB! Infotund taotlejatele toimub 2. mail kell 11.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 28. aprilliks.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147
kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2017. aasta integratsiooni valdkonna esimene avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes töötaksid välja metoodilised materjalid ja viiksid läbi koolitused suurendamaks haridustöötajate kompetentsi ja haridusasutuste võimekust töös mitmekultuurilise klassiga, kuhu on saabunud kolmandatest riikidest uussisserändajaid. Materjalid töötatakse välja ja koolitused viiakse läbi perioodil 01.07.2017–30.06.2018.

Taotlusvooru kogueelarve on 50 000 eurot ning seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 11.05.2017 kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
silva.viilup@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2016. aasta varjupaiga valdkonna teine avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru, mille eesmärk tõsta ametnike, reservametnike, saatjata alaealiste esindajate jt rahvusvahelise kaitse menetlusega seotud isikute teadmisi rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemiste osas. Selleks plaanitakse korraldada seminare ja töötube ning tuua Eestisse väliseksperte. Tegevused viiakse ellu vahemikus 1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2018.

Taotlusvooru kogueelarve on 120 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2016 kell 11.00.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147
kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsioonivaldkonna 2016. aasta neljas taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru "Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine kolmandate riikide kodanikele teabe vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel".

Taotlusvooru eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste võimekust kolmandate riikide kodanikele teabe vahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel.

Taotlusvooru kogueelarve on 20 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26. mai 2016.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2016. aasta varjupaiga valdkonna esimene avalik taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes töötaksid välja metoodilised materjalid ja viiksid läbi koolitused kultuuridevahelise mõõtme arvestamiseks Eesti haridussüsteemis ning usulisest, kultuurilisest ja rändetaustast lähtuva riskikäitumise äratundmiseks, ennetamiseks ja maandamiseks. Koolitused viiakse läbi perioodil 01.07.2016–31.07.2018.

Taotlusvooru kogueelarve on 65 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 09.05.2016 kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 18. aprillil kell 10 Siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 14. aprilliks.

Lisainfo:
Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
612 5147
kristi.lillemagi@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

Korduma kippuvad küsimused (53.65 KB, DOCX)

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsioonivaldkonna 2016. aasta kolmas taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru „Kolmandate riikide kodanike kaasamine kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute tegevustesse ja nende poolt pakutavatesse teenustesse“

Taotlusvooru eesmärk on toetada kolmandate riikide kodanike kaasamist Eesti ühiskonnaellu ja seal osalemist. Selleks kaasatakse neid kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste sellistesse tegevustesse, mis edendavad eelkõige nende õiguslik-poliitilist lõimumist Eestis.

Taotlusvooru kogueelarve on 45 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. aprill 2016.

Taotlusvooru infotud toimub siseministeeriumis 30. märtsil kell 14. Palume oma osavõtust teatada taotlusvooru kontaktisikule hiljemalt 29. märtsil.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

 

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

Korduma kippuvad küsimused (58 KB, DOC)

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsioonivaldkonna 2016. aasta teine taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru Eestis elavate kolmandate riikide kodanike kultuure tutvustava ristmeedia programmi loomiseks.

Taotlusvooru eesmärk on töötada välja ja pakkuda ristmeedia programmi, mis tutvustab Eestis elavate kolmandate riikide kodanike kultuure, nende Eestisse saabumise põhjusi ning nende kogemusi Eestis elamisest. Programmi tulemusel paranevad Eesti elanike teadmised ja arusaam kolmandate riikide kodanike kultuurilistest eripäradest ja lõimumisest Eestis.

Taotlusvooru kogueelarve on 235 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. märts 2016.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab parempoolsest tulbast.

 

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi integratsioonivaldkonna 2016. aasta esimene taotlusvoor

Siseministeerium kuulutab välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes korraldaks ja viiks läbi rahvusvahelise kaitse saajatele A1- ja A2-tasemel eesti keele õpet perioodil 01.04.2016–31.12.2017.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 16.02.2016 kell 11.00.

Infotund taotlejatele toimub 19. jaanuaril kell 10 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 15. jaanuariks.
 

Lisainfo:
Aivi Kuivonen, välisvahendite osakonna nõunik
612 5179
aivi.kuivonen@siseministeerium.ee

 

„Euroopa Sotsiaaluuringu uussisserändajate osa koondraporti koostamine“

Taotlusvooru eesmärk on Euroopa Sotsiaaluuringuga 2014/2015 kogutud andmete koondraporti koostamine uussisserändajate valdkonnas. Koondraportis peab selgitama välja ja analüüsima hetkeolukorda ning tegema ettepanekuid praktilisteks arendustegevusteks valdkonnas.

Edukat projekti rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. juuni  2015 kell 11.

Toetuse taotlemise infotund toimub 2. juunil 2015 kell 10 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 1. juunil.
 

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

„Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste väljatöötamine ja pakkumine“

Taotlusvooru eesmärk on toetada projekti, mille raames töötatakse välja ja pakutakse kohanemiskoolitusi rahvusvahelise kaitse saajatele. 

Edukat projekti rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. mai 2015 kell 11.

Toetuse taotlemise infotund toimub 24. aprillil 2015 kell 10 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 22. aprillil.

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

 

„Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi varjupaiga valdkonna avalik taotlusvoor 2015-1“

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mis panustavad järgmistesse Varjupaiga-, Rände ja Integratsioonifondi mitmeaastases riiklikus programmis kehtestatud eesmärkide saavutamisse:

  •  varjupaigamenetlus – varjupaiga taotlemise protseduuri on täiustatud ja see on hõlpsasti ligipääsetav. Väljaõppinud professionaalid teevad otsuseid kiiresti kõrge kvaliteediga kontrollitud andmete alusel;
  •  tugiteenused – varjupaigataotlejatel ja rahvusvahelise kaitse saajatel on hõlbus ligipääs tugiteenustele.

Taotlusvooru kogueelarve on 520 255 eurot ja seda rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg: 20.05.2015 kell 11.00.

Toetuse taotlemise infotund toimub 24. aprillil 2015 kell 10.00–12.00 siseministeeriumis. Osalemisest palume teatada telefonil 612 5180 hiljemalt 21.04.2015.

 

Taotlusvooru juhendid ja vormid:

 

„Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tagasisaatmise valdkonna avatud taotlusvoor 2015-1“

Taotlusvooru eesmärk on toetada projekte järgmiste Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi mitmeaastases riiklikus programmis kehtestatud tegevuste elluviimiseks:

  • pädevate asutuste personali koolitamine tagasisaatmisvaldkonna üldise kompetentsuse tõstmiseks;
  • sunniviisilise tagasisaatmise operatsioonide sõltumatu vaatlemine;
  • toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni programmi rakendamine.


Edukaid projekte rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11. mai 2015 kell 11.00.

Toetuse taotlemise infotund toimub 24. aprillil 2015 kell 10.00-12.00 siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 21. aprillil.

Lisainfo:
Aigi Kasvand, välisvahendite osakonna nõunik
612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2020