Sa oled siin

Siseturvalisuse arengukava 2020-2030

2018. aasta kevadel alustas Siseministeerium uue siseturvalisuse arengukava koostamist, milles lepitakse kokku siseturvalisuse valdkonna suunad järgnevaks kümneks aastaks. Siinsele lehele on koondatud informatsioon arengukava koostamise hetkeseisust ja võimalustest turvalise Eesti kujundamisel kaasa rääkida.

Uus arengukava saab olema jätkuks praegu kehtivale Siseturvalisuse arengukavale 2015–2020. Arengukava uuendamise protsess võimaldab meil koos partneritega hinnata valdkonda puudutavaid probleeme, arenguvajadusi ja leppida kokku eri poolte panused turvalise Eesti loomisel.

Aastatel 2020–2030 on jätkuvalt vaja kujundada ohutut elukeskkonda ning suurendada elanike teadlikkust, kinnistada ja vajaduse korral muuta hoiakuid ja käitumist, et vähendada õnnetusi ja vajadust tegeleda õnnetuste tagajärgedega. Teisalt on vaja kindlustada ja tugevdada reageerimisvõimekust. Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 rakendamisel loodi eeldusi reageerimissuutlikkuse, elanike teadlikkuse, turvalisusele kaasa aitavate hoiakute ning kogukondliku turvalisuse edendamiseks – seda nii erinevate mudelite, analüüside kui ka regulatsioonide kaudu. Edaspidi on vaja aga neid algatusi juurutada ja edasi arendada.

Joonis 1. Siseturvalisuse arengukava 20202030 koostamise ja elluviimise viis põhimõtet

 

Siseturvalisuse arengukava 20202030 eesmärkide saavutamiseks koostatakse viis programmi.

Arengukava programmide väljatöötamises osalevad programmi eesmärke ellu viivate asutuste ja organisatsioonide esindajad ja teiste oluliste sidusrühmade esindajad. Vajaduse korral kaasatakse programmide töörühmade töösse ka teisi osalisi. Kui soovid kaasa rääkida turvalisema Eesti loomisel, võta ühendust programmide koostamise eest vastutavate töörühmade juhtidega.

Arengukava tervikut puudutavate teemade puhul on kontaktisikuks Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik Maia Eskla (maia.eskla@siseministeerium.ee).

Siseturvalisuse arengukava programmid ja eesmärgid (esialgne sõnastus):

 • Ennetav ja turvaline elukeskkond

Eesti on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, ennetada ja neile adekvaatselt reageerida. Igaühe panus ja kaasatus iseenda ja kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, varale.

Töörühma juht: Eimar Veldre, Siseministeerium (eimar.veldre@siseministeerium.ee)

 • Kiire ja asjatundlik abi

Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahenduste kaudu tagatakse kiire ja asjatundlik abi ning vähendatakse kahjusid elule, tervisele, varale.

Töörühma juht: Veiko Kommusaar, Siseministeerium (veiko.kommusaar@siseministeerium.ee)

 • Kindel sisejulgeolek

Eesti sisejulgeolek on kindel ning seda ohustavad tegurid on teadvustatud ja maandatud siseriiklike tegevuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu. Avalik ja erasektor on valmis tulema toime erinevate Eestit ohustavate kriisidega.

Kontaktisik: Kristina Rebane, Siseministeerium (kristina.rebane@siseministeerium.ee)

 

 • Tõhus rahvastikuhaldus

Eesti kodakondsus, rände- ja identiteedihaldus ning rahvastikutoimingud on usaldusväärsed, innovaatilised ja inimesekesksed, toetades Eesti arengut, ühiskonna sidusust ja toimimist ning tagades siseturvalisust.

Töörühma juht: Martin Tulit, Siseministeerium (martin.tulit@siseministeerium.ee)

 • Tark ja innovaatiline siseturvalisus

Oleme atraktiivne tööandja ja teeme tähendusrikast tööd. Meil on asjatundlikud, võimekad ja pühendunud inimesed. Oleme uuendusmeelsed, kasutame tarku ja mõjusaid lahendusi siseturvalisuse tagamisel.

Kontaktisikud: Evelin Stamm, Siseministeerium (evelin.stamm@siseministeerium.ee) ja Kristiina Kütt, Siseministeerium (kristiina.kutt@siseministeerium.ee)

 

Kaasamise ajakava

Hetkeolukorra ja suundumuste analüüside koostamist toetavad ekspertseminarid kevad 2018
Hetkeolukorra ja suundumuste analüüside koostamine
kevad 2018
Tegevuskeskkonna ning probleemide ja arenguvajaduste analüüside koostamine
4. juuni 2018
Arengukava koostamise ettepaneku valmimine
august 2018
Moodustatakse arengukava koostamise töörühmad september 2018

				
Tehakse eeltööd arengukava ja programmide sisu vaheversiooni väljatöötamiseks. 
Arutelud ja koostööseminarid partneritega
september 2018 – jaanuar 2019
Siseturvalisuse ja rahvastiku tervise arengukavade arutelud maakondades oktoober 2018 – jaanuar 2019
Arengukava ja programmide sisu vaheversiooni väljatöötamine
september 2018 – aprill 2019
Kooskõlastatakse arengukava koostamise ettepanek jaanuar 2019
Esitatakse arengukava koostamise ettepanek Vabariigi Valitsusele mai 2019
Arengukava projekti avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine, Vabariigi Valitsuses tutvustamine, 
Riigikogus tutvustamine, Vabariigi Valitsuses heaks kiitmine
juuli–august 2019
Programmide eelnõude avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine
juuli–august 2019
Minister või ministrid kinnitavad programmid
oktoober 2019

"Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" koostamisest

  Arengukava koostamise eest vastutab Siseministeerium. Koostamisse kaasatakse asjassepuutuvaid osalisi nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist ning lähtutakse kaasamise heast tavast. Kõige laiaulatuslikum koostöö siseturvalisuse arengukava programmide koostamisel on Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

   

   

  Viimati uuendatud: 17. aprill 2019