Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)

Fondi üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

AMIF taotlusvoorud 2021

Taotlusvooruga toetab Siseministeerium koostöös Kultuuriministeeriumiga projekti, mis aitab kolmandate riikide kodanikel Eestis paremini kohaneda.

Taotlusvooru eesmärk on edendada kolmandatest riikidest pärit inimeste, eelkõige rahvusvahelise kaitse saajate ja pererände raames saabunute, oskusi ja arendada keskkonda, mis aitaks kaasa inimeste kohanemisele. Kohanemisele kaasa aitavate tegevustena võib korraldada muuhulgas tööklubisid, käsitööringe või koolitusi  ettevõtluse, vanemluse, vaimse tervise jm teemadel.  Kasulikeks oskusteks on näiteks eesti keele  või digioskuste arendamine. Oodatud on ka projektid, mis suurendavad eestlaste teadmisi välismaalastest.

Projekti raames peab toetama vähemalt 150 elamisloa alusel Eestis elavat kolmandate riikide kodanikku, sh rahvusvahelise kaitse saajat. Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki Vabariigi Valitsuse poolt ette antud piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.01.-31.12.2022. Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. november 2021 kell 11.00.

Siseministeerium otsib partnerit, kelle tegevuse toel suurendada kolmandate riikide kodanike osavõttu Eesti kultuurielus. Taotlusvooru eesmärk on välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuri- ja spordiasutustele teenusdisaini- ja mentorprogrammi, mis aitaks asutustel arendada teenuseid väljaspool Tallinna elavatele kolmandate riikide kodanikele. Seeläbi toetatakse kolmandate riikide kodanike osaluse tõstmist Eesti kultuuri- ja spordielus, et toetada nende kohanemist ja edasist lõimumist.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.01.2022–31.12.2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki Vabariigi Valitsuse poolt ette antud piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. november 2021 kell 11.00.

Taotlusvooruga „Ingliskeelse sisuloome teenuse pakkumine kolmandate riikide kodanikele Eestis“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle tegevuse abil tõuseks Eestis elavate ja inglise keelt rääkivate kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eesti elust. Projekti käigus on oluline toota ja avaldada igapäevaselt originaalset päevakajalist sisu ning kajastada olulisemaid kohalikke sündmuseid ja uudiseid inglise keeles. Originaalsisu võib avaldada juba olemasolevas kanalis või arendada välja eraldiseisev veebiväljaanne

Taotlusvooru eesmärk on tõsta Eestis elavate emakeelena või peamise võõrkeelena inglise keelt rääkivate kolmandate riikide kodanike teadlikkust Eestis toimuvast. Taotlusvooru eesmärgi täitmiseks peab taotleja tagama igapäevase inglise keelse originaalsisu ilmumise valitud online kanalis, mille abil suureneb kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eestis toimuvast.

Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 16. september 2021 kell 11.00.

Siseministeerium ja Kultuuriministeerium otsivad taotlusvooruga partnerit, kes viiks läbi e-koolitused pikaajalise viisa alusel Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele.

Taotlusvooru eesmärk on tagada Eestis pikaajalise D-viisa ja lühiajalise töötamise raames saabunud kolmandate riikide kodanikele Eestis töötamiseks ja esmaseks kohanemiseks vajalikud aja- ja asjakohased teadmised. Eesmärgi täitmiseks luuakse uued õppevideod ja -materjalid, viiakse läbi nõustamistegevused vähemalt 500 Eestis viibivale sihtgrupi liikmele, korraldatakse vähemalt 45 nõustamisseminari Eesti tööandjatele ning luuakse ja viiakse ellu kommunikatsioonistrateegia sihtgrupini jõudmiseks.

Taotlusvooru kogueelarve on 480 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 30. august 2021 kell 11.00.

Taotlusvooruga „Ingliskeelse veebiväljaande (edasi)arendamine kolmandate riikide kodanikele Eestis“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle tegevuse toel tõuseks Eestis elavate ja inglise keelt rääkivate uussisserändajate, sh kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eestis toimuvast. Veebiväljaandest tuleb projekti käigus kujundada infokanal, mis annab Eestis elavatele uussisserändajatele aktuaalset infot Eestis toimuva kohta.

Taotlusvooru eesmärk on arendada välja või täiendada olemasolevat veebiväljaannet, kus luuakse igapäevaselt originaalset ja asjakohast sisu ning kajastatakse olulisemaid Eestiga seotud sündmuseid ja uudiseid nii inglise kui ka eesti keeles. Selleks peab veebiväljaanne sisaldab tänapäevaseid lahendusi, olema kasutajasõbralik, mugav ja lihtsalt haaratav ning arvestama sihtrühma eripäradega. Järjepidevuse tagamiseks ja taotlusvooru eesmärgi täitmiseks tuleb taotlejal välja pakkuda ka jätkustrateegia projekti lõppedes.

Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 27. juuli 2021 kell 11.00.

Taotlusvooru eesmärk on suurendada valitud partneri toel Eestis elavate kolmandate riikide kodanike osalemist vabatahtlikus tegevuses tööandjate, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide kaudu. Eesmärgi saavutamiseks tuleb välja töötada vahendusteenus, mis viib vabatahtlike kaasamiseks omavahel kokku vabaühendused ning tööandjad, ülikoolid ja kohalikud omavalitsused. Lisaks tuleb viia läbi arendustegevusi vabaühendustele, koostada vabatahtlike kaasamise mudel ning jagada infot vabatahtlikuna osalemise võimalustest veebiplatvormil. Oluline osa toetatavast projektist on ka edulugude jagamisel ja vabatahtlikku tegevust võimestaval teavitustööl.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.08.2021-30.09.2022. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki Vabariigi Valitsuse poolt ette antud piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 31. mai 2021 kell 11.00.

Siseministeerium otsib partnerit teabepäevade läbiviimiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega.

Partneri ülesanne on kaardistada hetkeolukord ja kujundada tervikpilt sellest, kui teadlikud on kohalike omavalitsuste esindajad uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja vähelõimunud püsielanikele suunatud riiklikest tegevustest ja võimalustest. Kaardistatud vajadustest lähtuvalt korraldab valitud partner üle Eesti maakondlikke teabepäevasid, et tõsta kohaliku tasandi esindajate teadlikkust valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest ning olemasolevatest riiklikest teenustest ja tegevustest.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.08.2021-31.10.2022. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru tegevuste läbiviimisel arvestatakse kõiki koroonakriisi eripärasid pidades silmas projekti perioodil kehtivaid võimalikke piiranguid ja suuniseid.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 31. mai 2021 kell 11.00.

Taotlusvooruga "Kohanemist ja lõimumist toetav kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogramm" otsib Siseministeerium partnerit, kes korraldaks kolmanda riigi kodanikele sh rahvusvahelise kaitse saajatele, suunatud programmi, mille fookuses on spordi- ja liikumisürituste korraldamine ja külastamine. Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on välja töötada jätkusuutlik ja spordil põhinev programm, mis toetab Eestis elavate kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate ja nende pereliikmete esmast kohanemist ja hilisemat lõimumist erinevate spordiga seotud tegevuste kaudu. Oluline on aidata sihtrühmal leida ja arendada endale kohalik sotsiaalne võrgustik ning kohaneda seeläbi paremini uues keskkonnas. Programmi abil on soov kaasa aidata ka sihtrühma muude igapäevaoskuste arengule ja toetada kultuuridevaheliste dialoogi. Programmi kaasatakse vähemalt 500 sihtrühma liiget.

Tegevused viiakse ellu perioodil 01.06.2021–30.09.2022.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 15. aprill 2021.

Fondi rakendatakse riikliku mitmeaastase programmi (MAP) alusel, lähtudes fondi erimäärusest ja horisontaalsest määrusest. MAP koostamisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2014. a istungi protokollise otsusega nr 51 kinnitatud AMIF-i riikliku programmi põhisuundadest aastateks 2014–2020.

Fondist toetatakse tegevusi, mis on suunatud:

 • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamisele ja arendamisele (kättesaadav kvaliteetne ja tõhus rahvusvahelise kaitse menetlus, kvaliteetsed ja jätkusuutlikud tugiteenused rahvusvahelise kaitse taotlejatele ning rahvusvahelise kaitse saajatele);
 • riigi varjupaigapoliitika ja -menetluste väljatöötamisele, jälgimisele ja hindamisele (rahvusvahelise kaitse valdkonnaga seotud uuringud ja hindamised);
 • kohanemist ja lõimumist toetavate teenuste väljatöötamisele ja rakendamisele (kohanemisprogramm uussisserändajatele ning väheses mahus tegevused ka määratlemata kodakondsuseta isikutele ja kolmandate riikide kodanikele, kes on elanud Eestis kauem kui viis aastat) ning praktilise koostöö ja suutlikkuse suurendamisele kohanemise valdkonnas;
 • tagasisaatmismenetluse korraldamisele ning valdkondliku suutlikkuse suurendamisele (mitmekülgsed vajalikud tugiteenused tagasipöördujatele, lahkumiskohustuse sunniviisiline täitmine, väljasaatmiste seire, vabatahtliku riigist lahkumise toetamine tagasipöördumise ja reintegratsiooniprogrammi abil, pädevate asutuste töötajate koolitamine, valdkondliku koostöö ja suutlikkuse arendamine).

Fondi sihtgrupid:

 • pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundiga isikud direktiivi 2011/95/EL tähenduses;
 • isikud, kes taotlevad ühte punktis a osutatud rahvusvahelise kaitse vormidest ning kes ei ole veel saanud lõplikku otsust;
 • ajutise kaitse seisundiga isikud direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses;
 • isikud, kes on või on olnud ümberasustatud või mõnest liikmesriigist üle viidud;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes elavad liikmesriigis seaduslikult või, olenevalt asjaoludest, kes on saamas õigust liikmesriigis seaduslikult elada;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole veel saanud lõplikku eitavat otsust oma taotlusele liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada liikmesriigis rahvusvaheline kaitse ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
 • kolmandate riikide kodanikud, kellel on õigus liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada rahvusvaheline kaitse direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes on otsustanud kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes viibivad liikmesriigis ega vasta enam liikmesriiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikud, kelle väljasaatmine on edasi lükatud vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artiklile 9 ja artikli 14 lõikele 1.

Fondist on võimalik toetust taotleda avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel, eraõiguslikel juriidilistel isikutel, valitsusasutustel, valitsusasutuste hallatavatel asutustel ning rahvusvahelistel organisatsioonidel avalike taotlusvoorude kaudu.

Viimati uuendatud 26.11.2021