Sisejulgeolekufond

Fondi rakendatakse riikliku programmi alusel, lähtudes fondi erimäärustest ja horisontaalsest määrusest.

Programmi koostamisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2014. a istungi protokollilise otsusega nr 50 kinnitatud ISFi riikliku programmi põhisuundadest aastateks 2014–2020. Peamisteks toetuse saajateks on riigiasutused, nt Politsei- ja Piirivalveamet, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Päästeamet, Kaitsepolitseiamet, Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Keskkonnaamet.

Välispiiride ja viisade rahastamisvahend (ISF-Borders)

Vahendist toetatakse:

  • ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist, osutada viisataotlejatele kvaliteetset teenust, tagada kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine ja tõkestada ebaseaduslikku sisserännet;
  • integreeritud piirihaldust, sealhulgas edendades piirihaldusega seotud meetmete edasist ühtlustamist vastavalt liidu ühistele standarditele ning liikmesriikidevahelise ning liikmesriikide ja Frontexi vahelise teabevahetuse abil, et tagada ühelt poolt välispiiride ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll ning kaitse, sh ebaseadusliku sisserände tõkestamise abil, ja teiselt poolt välispiiride sujuv ületamine kooskõlas Schengeni acquis’ga, tagades samal ajal rahvusvahelise kaitse neile, kes seda vajavad, vastavalt liikmesriikide võetud kohustustele inimõiguste valdkonnas, mis hõlmab ka mittetagasisaatmise põhimõtet.

Täiendav info: vvo.list@siseministeerium.ee

Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (ISF-Police)

Vahendist toetatakse:

  • kuritegevuse tõkestamist, võitlust piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas terrorismi vastu ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja muude riiklike ametiasutuste, sealhulgas Europoli ja muude asjaomaste liidu asutuste ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse koordineerimise ja koostöö tugevdamist;
  • liikmesriikide ja liidu suutlikkuse suurendamist tõhusa julgeolekuriskide juhtimise ja kriisiohje eesmärgil ning valmisolekut terroriaktideks ja muudeks julgeolekuga seotud intsidentideks ning inimeste ja elutähtsa infrastruktuuri kaitseks nende eest.

Täiendav info: vvo.list@siseministeerium.ee

Viimati uuendatud 29.10.2021