Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku hääleõigus Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Liidu kodanik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ainult ühes ja samas Euroopa Liidu liikmesriigis.

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul õigus enda valijate nimekirja kandmiseks ja hääletamiseks Eestis kui:
1) ta on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) tema püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema Eesti elukoha andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
3) temalt ei ole päritoluliikmesriigis hääletamisõigust ära võetud;
4) teda ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
5) ta ei kanna kuriteo eest kohtu poolt mõistetud vanglakaristust.

Juhul kui Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik soovib hääletada Eestis, tuleb tal Eesti valijate nimekirja kandmiseks esitada allkirjastatud taotlus Siseministeeriumile hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva. Kui valija on juba üks kord taotluse Eesti valijate nimekirja kandmiseks esitanud ja ta ka järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal elab jätkuvalt Eestis, ei ole tal järgmisel valimistel uuesti vaja taotlust esitada.  

Lisainformatsiooni Euroopa Parlamendi valimiste kohta saab veebilehelt www.valimised.ee.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel teavitas Siseministeerium 2019. aasta märtsis posti teel Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikke võimalusest saada Eesti valijate nimekirja nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kodanikke teavitati posti teel 2019. aasta aprillis pärast Euroopa Ülemkogu 10. aprilli otsust Brexiti edasilükkamise kohta. Siseministeeriumile nimekirja kandmise taotluse esitamise tähtaeg oli 26. aprill 2019.

Euroopa Parlamendi valmistel Eesti valijate nimekirja kantud valijatele saadetakse valijakaart kas paberil posti teel või elektrooniliselt eesti keeles.

Viimati uuendatud 22.11.2021