Kodanikuühiskonna programm 2021-2024

10. juulil 2020 kinnitas rahvastikuminister Riina Solman kodanikuühiskonna tulevikku puudutava dokumendi "Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024". Aitäh kõigile, kes programmi koostamisse panustanud on!

Programm on koostatud jätkuna hetkel kehtivale Kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020 ning selle ettevalmistamisega tehti algust juba 2018. aastal. Programm saab koostatava "Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2023" osaks. 

Valminud programmi üldeesmärk on tugev kodanikuühiskond ning sellest lähtuvalt keskendutakse eesmärkide täitmisel kodanikuühiskonna mõju suurendamisele ja arengu toetamisele. Oluline on programmi toel tõsta vabatahtlikus tegevuses osalevate elanike osakaalu, toetada kogukondlike algatusi, suurendada vabaühenduste tegutsemisvõimet ja parandada Eesti kodanikuühiskonna üldist elujõulisust.

Valminud on ka programmi "Kogukondlik Eesti 2022-2025" eelnõu, mille kinnitab siseminister hiljemalt jaanuaris 2022 pärast riigieelarve seaduse vastu võtmist. Programmi eelnõud arutatakse 2021. a sügisel kogunevas EKAK valitsuskomisjonis. 

Programmi koostamine
 

Kodanikuühiskonna programmi koostamiseks loodi nõuandev kogu ehk juhtrühm, kes jälgis programmi koostamist ning osales prioriteetide seadmisel. Programmi kiitis enne kinnitamist heaks valitsuse ja vabaühenduste ühiskomisjon.

Programmi teksti koostamiseks moodustati neli töörühma, kus osalesid juhtrühma liikmed ja teised partnerid. Töörühmad kohtusid kevadeni 2019, lisaks toimusid novembri lõpus ja detsembri alguses seitsmes kohas kodanikuühiskonna mõttetalgud. 

Eelnõude infosüsteemist on kättesaadavad programmi koostamise vahekokkuvõtted ja kooskõlastamiseks saadetud materjalid.

Juhtrühma kohtumiste kokkuvõtted:

Programmi juhtrühm
 

 • Siseministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Vabaühenduste Liit
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Eesti Külaliikumine Kodukant
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Maaeluministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Riigikantselei
 • MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
 • Balti Uuringute Instituut
 • Mõttekoda Praxis
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
 • Eesti Leader Liit
 • Junior Achievement
 • Heateo Sihtasutus

Kaasamise kava

Aprill-mai 2018

Tegevuskeskkonna ning aruteluseminarid

Koos siseturvalisuse arengukava koostajatega tutvustasime kahel korral regionaalpoliitikaga ja inimeste hoiakute-väärtustega seotud tulevikutrende. Kahel järgnenud ruteluseminaril aga arutasime tegevuskeskkonna seminaridelt kogutud mõtteid kodanikuühiskonna arengu valguses, keskendudes tulevikule ja võimalikele lahendusteedele.

Mai-august 

Hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaade, visiooni sõnastamine

Seminaridel arutatu pinnalt koostasime esmase hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaate ning sõnastasime esialgse visiooni kodanikuühiskonna programmi koostamiseks. Moodustasime juhtrühma ning töögrupid. Suvekuudel kogusime infot maakondlike arengukavade koostamise kohta ning käivitasime kahe kodanikuühiskonna jaoks olulise uuringu tellimise protsessi.

September-oktoober 

Töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks

Neljal teemal toimusid töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks. Töögruppide teemad ja osalejad:

Tõhus poliitika kujundamine ja huvikaitse
Töörühm keskendus märksõnadele nagu huvikaitse, strateegiline partnerlus, korrastatud rahastamine, annetuste kogumine (vabaühenduste vaatest), kaasamine ja koostöö ettevõtjatega.

Töörühma juhid: Alari Rammo, Vabaühenduste Liit (alari@heakodanik.ee) ja Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit (kai@heakodanik.ee)
Osalesid: Eesti Noorteühenduste Liit, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Riigikantselei.

Aktiivne elanik
Töörühm keskendub märksõnadele nagu kodanikuharidus, vabatahtlik tegevus ja annetamine (üksikisiku vaatest).

Töörühma juht: Marten Lauri, Siseministeerium (marten.lauri@siseministeerium.ee)
Osalesid: Haridus- ja teadusministeerium, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Sihtasutus Domus Dorpatensis.

Toetused ja tugiteenused vabaühendustele
Töörühm keskendub küsimusele, milliseid toetusi ning tugiteenuseid vabaühendused vajavad.

Töörühma juht: Agu Laius, Kodanikuühiskonna Sihtkapital (agu@kysk.ee)
Osalesid: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Külaliikumine Kodukant, Siseministeerium, Maiu Lauring, Kristina Mänd ja Maris Jõgeva.

Sotsiaalne ettevõtlus ja (avalike) teenuste osutamine vabaühenduste poolt
Töörühm keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele ning teenuste ja avalike teenuste osutamisele vabaühenduste poolt.

Töörühma juht: Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (jaan@sev.ee)
Osalesid: Tallinna Ülikool, Eesti Külaliikumine Kodukant, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

November-detsember 

Piirkondlikud seminarid

Perioodil 26. november kuni 13. detsember 2018 toimus üle Eesti seitmes paigas arutelu kodanikuühiskonna tulevikust, kuhu ootasime kaasa mõtlema nii aktiivseid vabaühendusi, kohaliku võimu esindajaid kui teisi seotud osapooli. Arutelud toimusid Pärnus, Narvas, Paides, Tartus, Viljandis, Tallinnas ja Kuressaares.

November 2018 - veebruar 2019

Töögruppide kohtumised jätkuvad

Novembrist 2018 kohtusid uuesti töögrupid, et vaadata üle piirkondlikelt seminaridelt kogutud info, seda lahti mõtestada ning et leida neile võimalikke lahendusi

Veebruaris 2019 tegi probleemide valiku osas kokkuleppe juhtrühm ning selgusid kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüsi esialgsed tulemused

Märts-mai 

Programmi teksti koostamine

Siseministeerium alustas kodanikuühiskonna programmi teksti koostamisega. Vajadusel toimuvad arutelud töögruppidega.

Märtsis 2019 selgusid vabatahtliku tegevuse uuringu esialgsed tulemused. Mais esitasime esimese vahekokkuvõtte programmist kõigile kaasamõtlejatele ning ministeeriumitele.

Juuni Programmi kooskõlastamine juhtrühmas ja Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ühiskomisjonis

September 

Programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Siseministeerium avalikustas kodanikuühiskonna programmi ning pakub kõigile huvilistele programmile tagasisidet anda, sh ministeeriumitele, partneritele jt-le). Võimalusel toimuvad programmi tutvustavad üritused mõnes piirkonnas.

Oktoober

Programmi lõppteksti koostamine laekunud tagasiside põhjal

Aprill 2020 Rahvastikuminister esitas kodanikuühiskonna programmi arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks, pärast seda kinnitab kodanikuühiskonna programmi
Juuni 2020 Programmi esitamise kinnitamiseks kiitis heaks vabaühenduste ja valitsuse ühiskomisjon (EKAK ühiskomisjon)
10. juuli 2020 Rahvastikuminister kinnitas "Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024"

Viimati uuendatud 30.10.2021