Kodanikuühiskonna programm 2021-2024

10. juulil 2020 kinnitas rahvastikuminister Riina Solman kodanikuühiskonna tulevikku puudutava dokumendi "Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024". Aitäh kõigile, kes programmi koostamisse panustanud on!

Loe kinnitatud "Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024" siit. (PDF)


Programm on koostatud jätkuna Kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020. Uue programmi koostamist alustati juba 2018. aastal. Programm saab koostatava "Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2023" osaks. 

Valminud programmi üldeesmärk on tugev kodanikuühiskond ning sellest lähtuvalt keskendutakse eesmärkide täitmisel kodanikuühiskonna mõju suurendamisele ja arengu toetamisele. Oluline on programmi toel tõsta vabatahtlikus tegevuses osalevate elanike osakaalu, toetada kogukondlike algatusi, suurendada vabaühenduste tegutsemisvõimet ja parandada Eesti kodanikuühiskonna üldist elujõulisust.

 

Programmi juhtrühm


Nõuandvasse kogusse ehk juhtrühma kuulusid:

 • Siseministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Vabaühenduste Liit
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Eesti Külaliikumine Kodukant
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Maaeluministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Riigikantselei
 • MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
 • Balti Uuringute Instituut
 • Mõttekoda Praxis
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
 • Eesti Leader Liit
 • Junior Achievement
 • Heateo Sihtasutus

Programmi koostamine
 

Kodanikuühiskonna programmi koostamiseks loodi nõuandev kogu ehk juhtrühm, kes jälgis programmi koostamist ning osales prioriteetide seadmisel. Programmi kiitis enne kinnitamist heaks valitsuse ja vabaühenduste ühiskomisjon.

Programmi teksti koostamiseks moodustati neli töörühma, kus osalesid juhtrühma liikmed ja teised partnerid. Töörühmad kohtusid kevadeni 2019, lisaks toimusid novembri lõpus ja detsembri alguses seitsmes kohas kodanikuühiskonna mõttetalgud. 

Eelnõude infosüsteemist on kättesaadavad programmi koostamise vahekokkuvõtted ja kooskõlastamiseks saadetud materjalid.

   

  Juhtrühma kohtumiste kokkuvõtted:

   

  Kaasamise kava

   

  1 Aprill-mai 2018

  Tegevuskeskkonna ning aruteluseminarid

  Koos siseturvalisuse arengukava koostajatega tutvustasime kahel korral regionaalpoliitikaga ja inimeste hoiakute-väärtustega seotud tulevikutrende. Kahel järgnenud ruteluseminaril aga arutasime tegevuskeskkonna seminaridelt kogutud mõtteid kodanikuühiskonna arengu valguses, keskendudes tulevikule ja võimalikele lahendusteedele.

  2 Mai-august 

  Hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaade, visiooni sõnastamine

  Seminaridel arutatu pinnalt koostasime esmase hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaate ning sõnastasime esialgse visiooni kodanikuühiskonna programmi koostamiseks. Moodustasime juhtrühma ning töögrupid. Suvekuudel kogusime infot maakondlike arengukavade koostamise kohta ning käivitasime kahe kodanikuühiskonna jaoks olulise uuringu tellimise protsessi.

  3 September-oktoober 

  Töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks

  Neljal teemal toimusid töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks. Töögruppide teemad ja osalejad:

  Tõhus poliitika kujundamine ja huvikaitse
  Töörühm keskendus märksõnadele nagu huvikaitse, strateegiline partnerlus, korrastatud rahastamine, annetuste kogumine (vabaühenduste vaatest), kaasamine ja koostöö ettevõtjatega.

  Töörühma juhid: Alari Rammo, Vabaühenduste Liit (alari@heakodanik.ee) ja Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit (kai@heakodanik.ee)
  Osalesid: Eesti Noorteühenduste Liit, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Riigikantselei.

  Aktiivne elanik
  Töörühm keskendub märksõnadele nagu kodanikuharidus, vabatahtlik tegevus ja annetamine (üksikisiku vaatest).

  Töörühma juht: Marten Lauri, Siseministeerium (marten.lauri@siseministeerium.ee)
  Osalesid: Haridus- ja teadusministeerium, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Sihtasutus Domus Dorpatensis.

  Toetused ja tugiteenused vabaühendustele
  Töörühm keskendub küsimusele, milliseid toetusi ning tugiteenuseid vabaühendused vajavad.

  Töörühma juht: Agu Laius, Kodanikuühiskonna Sihtkapital (agu@kysk.ee)
  Osalesid: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Külaliikumine Kodukant, Siseministeerium, Maiu Lauring, Kristina Mänd ja Maris Jõgeva.

  Sotsiaalne ettevõtlus ja (avalike) teenuste osutamine vabaühenduste poolt
  Töörühm keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele ning teenuste ja avalike teenuste osutamisele vabaühenduste poolt.

  Töörühma juht: Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (jaan@sev.ee)
  Osalesid: Tallinna Ülikool, Eesti Külaliikumine Kodukant, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

  4 November-detsember 

  Piirkondlikud seminarid

  Perioodil 26. november kuni 13. detsember 2018 toimus üle Eesti seitmes paigas arutelu kodanikuühiskonna tulevikust, kuhu ootasime kaasa mõtlema nii aktiivseid vabaühendusi, kohaliku võimu esindajaid kui teisi seotud osapooli. Arutelud toimusid Pärnus, Narvas, Paides, Tartus, Viljandis, Tallinnas ja Kuressaares.

  5 November 2018 - veebruar 2019

  Töögruppide kohtumised jätkuvad

  Novembrist 2018 kohtusid uuesti töögrupid, et vaadata üle piirkondlikelt seminaridelt kogutud info, seda lahti mõtestada ning et leida neile võimalikke lahendusi

  Veebruaris 2019 tegi probleemide valiku osas kokkuleppe juhtrühm ning selgusid kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüsi esialgsed tulemused

  6 Märts-mai 

  Programmi teksti koostamine

  Siseministeerium alustas kodanikuühiskonna programmi teksti koostamisega. Vajadusel toimuvad arutelud töögruppidega.

  Märtsis 2019 selgusid vabatahtliku tegevuse uuringu esialgsed tulemused. Mais esitasime esimese vahekokkuvõtte programmist kõigile kaasamõtlejatele ning ministeeriumitele.

  7 Juuni Programmi kooskõlastamine juhtrühmas ja Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ühiskomisjonis
  8

  September 

  Programmi avalikustamine ja avalik arutelu

  Siseministeerium avalikustas kodanikuühiskonna programmi ning pakub kõigile huvilistele programmile tagasisidet anda, sh ministeeriumitele, partneritele jt-le). Võimalusel toimuvad programmi tutvustavad üritused mõnes piirkonnas.

  9 Oktoober

  Programmi lõppteksti koostamine laekunud tagasiside põhjal

  10 Aprill 2020 Rahvastikuminister esitas kodanikuühiskonna programmi arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks, pärast seda kinnitab kodanikuühiskonna programmi
  11 Juuni 2020 Programmi esitamise kinnitamiseks kiitis heaks vabaühenduste ja valitsuse ühiskomisjon (EKAK ühiskomisjon)
  12 10. juuli 2020 Rahvastikuminister kinnitas "Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024"

   

   

  EST