Kodanikuühiskonna programm 2021-2030

Siseministeerium alustas koos partneritega kevadel 2018 uue kodanikuühiskonna strateegiadokumendi - kodanikuühiskonna programmi - koostamisega. Loe siit, miks me seda teeme ja kuidas ka ise kaasa lüüa.

2019. aasta lõpuks valmiv Kodanikuühiskonna programm on jätkuks hetkel kehtivale Kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020. Tänaseks on uue dokumendi koostamiseks toimunud tegevuskeskkonna seminarid, tulevikule ja võimalikele lahendusteedele keskenduvad aruteluseminarid ning valminud programmi mustand. Programmi vahekokkuvõte on sügisel 2019 esitatud aruteluks kõigile huvilistele ning on pärast vahepealseid täiendusi liikunud arvamuse avaldamise ja kooskõlastamise etappi.

Kodanikuühiskonna programmi koostamiseks on loodud nõuandev kogu ehk juhtrühm, kes jälgib programmi koostamist ning osaleb prioriteetide seadmisel.

 

Programmi juhtrühm


Nõuandvasse kogusse ehk juhtrühma kuuluvad:

 • Siseministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Vabaühenduste Liit
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Eesti Külaliikumine Kodukant
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Maaeluministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Riigikantselei
 • MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
 • Balti Uuringute Instituut
 • Mõttekoda Praxis
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
 • Eesti Leader Liit
 • Junior Achievement
 • Heateo Sihtasutus

Osale programmi koostamises!

 

13. aprillil 2020 esitas rahvastikuminister Riina Solman kodanikuühiskonna tulevikku puudutava dokumendi arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks ministeeriumitele, Riigikantseleile, suurematele vabaühendustele ja kõigile teistele, kes programmi koostamisse panustanud on. Hetkel tegeletakse laekunud tagasiside läbitöötamisega ja programm on kavas kinnitada pärast EKAK ühiskomisjoniga konsulteerimist juunis 2020.

Loe arvamuse avaldamiseks saadetud dokumenti siit.  (826.47 KB, PDF)

Programmi koostamiseks moodustati neli töörühma, kus osalesid juhtrühma liikmed ja teised partnerid. Töörühmad kohtusid kevadeni 2019, lisaks toimusid novembri lõpus ja detsembri alguses seitsmes kohas kodanikuühiskonna mõttetalgud. 

 

Programmi vahekokkuvõtted:

 

Juhtrühma kohtumiste kokkuvõtted

 

Kaasamise kava

 

1 Aprill-mai 2018

Tegevuskeskkonna ning aruteluseminarid

Koos siseturvalisuse arengukava koostajatega tutvustasime kahel korral regionaalpoliitikaga ja inimeste hoiakute-väärtustega seotud tulevikutrende. Kahel järgnenud ruteluseminaril aga arutasime tegevuskeskkonna seminaridelt kogutud mõtteid kodanikuühiskonna arengu valguses, keskendudes tulevikule ja võimalikele lahendusteedele.

2 Mai-august 

Hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaade, visiooni sõnastamine

Seminaridel arutatu pinnalt koostasime esmase hetkeolukorra ja arenguvajaduste ülevaate ning sõnastasime esialgse visiooni kodanikuühiskonna programmi koostamiseks. Moodustasime juhtrühma ning töögrupid. Suvekuudel kogusime infot maakondlike arengukavade koostamise kohta ning käivitasime kahe kodanikuühiskonna jaoks olulise uuringu tellimise protsessi.

3 September-oktoober 

Töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks

Neljal teemal toimusid töögruppide kohtumised probleemide kaardistamiseks. Töögruppide teemad ja osalejad:

Tõhus poliitika kujundamine ja huvikaitse
Töörühm keskendus märksõnadele nagu huvikaitse, strateegiline partnerlus, korrastatud rahastamine, annetuste kogumine (vabaühenduste vaatest), kaasamine ja koostöö ettevõtjatega.

Töörühma juhid: Alari Rammo, Vabaühenduste Liit (alari@heakodanik.ee) ja Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit (kai@heakodanik.ee)
Osalesid: Eesti Noorteühenduste Liit, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Riigikantselei.

Aktiivne elanik
Töörühm keskendub märksõnadele nagu kodanikuharidus, vabatahtlik tegevus ja annetamine (üksikisiku vaatest).

Töörühma juht: Marten Lauri, Siseministeerium (marten.lauri@siseministeerium.ee)
Osalesid: Haridus- ja teadusministeerium, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Sihtasutus Domus Dorpatensis.

Toetused ja tugiteenused vabaühendustele
Töörühm keskendub küsimusele, milliseid toetusi ning tugiteenuseid vabaühendused vajavad.

Töörühma juht: Agu Laius, Kodanikuühiskonna Sihtkapital (agu@kysk.ee)
Osalesid: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Külaliikumine Kodukant, Siseministeerium, Maiu Lauring, Kristina Mänd ja Maris Jõgeva.

Sotsiaalne ettevõtlus ja (avalike) teenuste osutamine vabaühenduste poolt
Töörühm keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele ning teenuste ja avalike teenuste osutamisele vabaühenduste poolt.

Töörühma juht: Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (jaan@sev.ee)
Osalesid: Tallinna Ülikool, Eesti Külaliikumine Kodukant, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Heateo SA, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

4 November-detsember 

Piirkondlikud seminarid

Perioodil 26. november kuni 13. detsember 2018 toimus üle Eesti seitmes paigas arutelu kodanikuühiskonna tulevikust, kuhu ootasime kaasa mõtlema nii aktiivseid vabaühendusi, kohaliku võimu esindajaid kui teisi seotud osapooli. Arutelud toimusid Pärnus, Narvas, Paides, Tartus, Viljandis, Tallinnas ja Kuressaares.

5 November 2018 - veebruar 2019

Töögruppide kohtumised jätkuvad

Novembrist 2018 kohtusid uuesti töögrupid, et vaadata üle piirkondlikelt seminaridelt kogutud info, seda lahti mõtestada ning et leida neile võimalikke lahendusi

Veebruaris 2019 tegi probleemide valiku osas kokkuleppe juhtrühm ning selgusid kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüsi esialgsed tulemused

6 Märts-mai 

Programmi teksti koostamine

Siseministeerium alustas kodanikuühiskonna programmi teksti koostamisega. Vajadusel toimuvad arutelud töögruppidega.

Märtsis 2019 selgusid vabatahtliku tegevuse uuringu esialgsed tulemused. Mais esitasime esimese vahekokkuvõtte programmist kõigile kaasamõtlejatele ning ministeeriumitele.

7 Juuni Programmi kooskõlastamine juhtrühmas ja Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ühiskomisjonis
8

September 

Programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Siseministeerium avalikustas kodanikuühiskonna programmi ning pakub kõigile huvilistele programmile tagasisidet anda, sh ministeeriumitele, partneritele jt-le). Võimalusel toimuvad programmi tutvustavad üritused mõnes piirkonnas.

9 Oktoober

Programmi lõppteksti koostamine laekunud tagasiside põhjal

10 Aprill 2020 Rahvastikuminister esitas kodanikuühiskonna programmi arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks, pärast seda kinnitab kodanikuühiskonna programmi
 

Kuidas luua aastaks aastaks 2030 tugev kodanikuühiskond?

Ursula Kaasik, siseministeeriumi kodanikuühiskonna valdkonna nõunik

Kujutage ette üht mittetulundusühendust, mis aitab näiteks kodukohta arendada või pakub võimalust enda huvide eest seista - selline stereotüüp kerkib paljude silme ette, kui rääkida kodanikuühiskonnast. Ent laiemas käsitluses on kodanikuühiskond kõiki inimesi ühendav osalusühiskond, kus avalik-, era- ja kolmas sektor teevad koostööd. Võimekas kodanikuühiskonnas on suutlik avalik sektor, tugev erasektor ja aktiivne kolmas sektor. Seega on kodanikuühiskonna kujundamine meie kõigi - ettevõtjatest ametnikeni, meediast vabakonna esindajateni - ülesanne, vastutus ja vajadus.

Kuidas kodanikuühiskonda kujundada?

Kodanikuühiskonda kujundame ühiselt. Samas on valitsus määranud, et kodanikuühiskonna arengut kavandab Siseministeerium. Täpsemalt koordineerime vabaühendusi toetava poliitika kujundamist ja selleks ette nähtud tegevused on kokku lepitud kodanikuühiskonna arengukavas. Praegune arengukava kehtib aastani 2020 ja selle kohaselt on meie eesmärk tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ja ühiskondlikult aktiivsed elanikud. Selle eesmärgi suunas oleme viimase kolme ja poole aastaga pidevalt liikunud.

Näiteks on suurenenud vabaühendustele annetamine, vabatahtlikke ja neid kaasavaid organisatsioone väärtustatakse, pidevalt tehakse tööd vabaühenduste rahastamise läbipaistvuse suurendamise ja kaasamise parandamisega. Eelmisel aastal avaldatud vabaühenduste elujõulisuse indeksi järgi on Eesti kodanikuühiskonna areng Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega võrdluses tipus. Samas on veel pikk tee minna, et saaksime kõik aastaks 2020 seatud eesmärgid täidetuks lugeda ja järgmise kahe aasta jooksul on veel mitmeid tegevusi ees.

Paraku läheneb 2020. aasta kiirelt ja selleks, et kõik huvitatud osapooled saaksid uue eesmärgi ja tegevuste sõnastamisel oma panuse anda, oleme alustanud uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi koostamisega. Aprillis ja mais toimusid seminarid kodanikuühiskonna visiooni, murekohtade ja vajaduste sõnastamiseks. Seminaridel leiti, et aastal 2030 võiks Eestis olla aktiivsed, avatud ja haritud inimesed, kes teavad oma õigusi ja kohustusi. Samuti toodi esile nii digivõimekuse, vabatahtliku tegevuse kui rahastuse läbipaistvuse arendamine. Siiski oli nende seminaride näol tegemist vaid esimese sammuga uute eesmärkide, vajaduste ja tegevuste sõnastamisel.

Märksõnaks koosloome

Uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi edukas koostamine ja ühiselt eesmärkide seadmine ei ole vaid ühe ministeeriumi või ainult vabaühenduste huvi ja soov. Kuigi palju on räägitud koosloomest, siis kodanikuühiskonna kujundamine on tõepoolest valdkond, kus ilma koosloometa, ühiselt tegutsemise ja ühiste otsusteta häid tulemusi või tõelist kodanikuühiskonda ei saavuta. Vaid koos saame luua selle, mis meid kõiki kõnetab ja kuhu soovime ühiselt pürgida. Järgmise kahe aasta jooksul ootame kõiki osapooli aktiivselt kaasa rääkima, millisena soovitakse näha Eesti kodanikuühiskonda aastal 2025, 2030 või 2035.

 

 

EST