Terroristliku veebisisu tõkestamine ja eemaldamine

Euroopa Komisjoni määruse 2018/0331 (PDF) eesmärk on parandada koostöös veebimajutusteenuse pakkujatega Euroopa Liidu üleselt terroristliku sisuga materjalide eemaldamist veebist.

Miks see määrus vajalik on?
Euroopa Komisjoni määruse 2018/0331 (PDF) eesmärk on parandada koostöös veebimajutusteenuse pakkujatega Euroopa Liidu üleselt terroristliku sisuga materjalide eemaldamist veebist. Määruse kehtima hakkamisel saavad teenusepakkujad kohustuse tagada, et nende teenuseid ei kasutatakse terroristliku sisuga materjalide (näiteks videoüleskutse terroristliku ühendustega ühinemiseks) levitamiseks ning kohaldada meetmeid taolise sisu kiireks eemaldamiseks.

Mis on terroristlik sisu?
Euroopa Komisjoni terroristliku veebisisu leviku tõkestamise määruse eelnõu puudutab ainult terroristlikku veebisisu, mis propageerib terroristlike ühendusi, kutsub üles terrorismiakte sooritama või levitab terroristlikke üleskutseid. Sisuna käsitletakse avalikult kättesaadavaid tekste, pilte ja videomaterjale. Terroristlik sisu võib olla üleskutse ühineda Da’eshiga; ISISe ideoloogia propaganda videod, detailsed õpetused terroriakti toimepanekuks jms.

Kes teeb otsuse, kas tegemist on terroristliku sisuga?
Euroopa Liidu liikmesriigi pädev õiguskaitseasutus teeb otsuse, kas tegemist on terroristliku sisuga, annab sellest veebiteenusepakkujale teada ning seejärel tuleb terroristlik sisu ühe tunni jooksul eemaldada. Eestis on pädevaks asutuseks Kaitsepolitseiamet.

Mida tähendab terroristliku veebisisu leviku tõkestamise määrus Eesti jaoks?
Terroristlik materjal levib internetis kõige kiiremini esimese tunni jooksul, mistõttu on oluline selle võimalikult kiire avastamine ja selle leviku tõkestamine. 
Eesti toetab terrorismivastast võitlust, kuid peame oluliseks ka ettevõtlus- ja sõnavabaduse kaitset. Määruse sisu on mitmes osas veel täpsustamisel ning püüame kaitsta ka väikeettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonide huve ning kasutajate põhiõigusi.
Sõnavabadus on üks demokraatlike riikide alustalasid. Info levitamine hariduslikul, ajakirjanduslikul või teadlikul eesmärgil peab olema kaitstud. Määrus käsitleb ainult terroristliku veebisisu. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

Kellele tuleb veebimonitoorimise 24/7 kohustus?
Määruse sisu on mitmes osas veel täpsustamisel, sealhulgas veebiteenusepakkuja definitsioon. Praeguse määruse järgi tuleks veebimonitoorimise kohustus kõikidele veebiettevõtetele, MTÜdele, seltsidele, uudisteportaalidele, kel on oma meediaplatvorm.

Kui paljusid see määrus mõjutab?
Kuna määruse sisu on täpsustamisel, sh veebiteenusepakkuja definitsioon, siis on raske hinnata kui paljusid see mõjutab. Küll aga pooldab Eesti paindlikku lahendust, kus oleks kaitstud ettevõtlus- ja sõnavabadus. 

Kuna hakkab määrus kehtima?
Eelnõu on alles menetluses ja konkreetset kehtimise aega on hetkel raske prognoosida. Määruse rakendamise aeg saab olema minimaalselt 12 kuud.

Kas määrus on Eestile kohustuslik?
Jah, Euroopa Komisjoni määrused on otsekohalduvad.

Kui palju terroristliku veebisisu on Eesti veebilehekülgedel tuvastatud?
Eestis on terroristlikku veebisisu tuvastatud väga üksikutel kordadel, aga peame meeles pidama, et terrorism on ülemaailmne probleem ja sellega peab tegelema ühiselt rahvusvahelisel tasandil.
Europoli andmetel on veebimajutusteenuse pakkujaid Euroopas üle 10 500. Europol on tuvastanud üle 150 teenusepakkuja, kellel on probleeme terroristliku sisuga. Google’i andmetel eemaldasid nad 2017. aasta juunist detsembrini üle 150 000 vägivaldse ekstremismiga seotud video Youtube`ist ning sulgenud vägivaldse ekstremismi levitamise tõkestamiseks üle 30 000 kasutajakonto.

Kes on seisukohtade kujundamises osalenud?
Seisukohad on valminud koostöös Justiitsministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Seisukohtade kujundamisel on osalenud ka Kaitsepolitseiamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tehnilise Järelevalve Amet ja Riigikantselei. Konsulteeritud on ka Eesti Infotehnoloogia Liiduga.

Viimati uuendatud 22.02.2021