Õigusaktid, viited

Rahvastiku toimingute alane tegevus hõlmab Eestis toimunud perekonnasündmuste dokumenteerimist, rahvastikuregistri toimimist ja perekonnaarhiivi hoidmist. Samuti tegeletakse isikunimedega, et ees- ja perekonnanimede kasutamine oleks korrastatud ja samas oleks tagatud eesti nimetraditsiooni ja rahvusliku nimepärandi kaitse.

Järelevalve ja vaideotsused

Siseministeerium teostab järelevalvet selle üle, et nii perekonnaseisutoimingute tegemisel kui ka rahvastikuregistri pidamisel ja rahvastikuregistri andmete töötlemisel järgitaks õigusaktide nõudeid ning tagataks tegevuse otstarbekus.
Samuti lahendab Siseministeerium vaideid juhul, kui isikud leiavad, et perekonnaseisutoimingute tegemisel, rahvastikuregistri pidamisel või rahvastikuregistri andmete töötlemisel ning isikunime andmisel või kohaldamisel on rikutud nende õigusi, või kui isik ei ole nõus talle või tema alaealisele lapsele antud või kohaldatud või andmisest või kohaldamisest keeldumisega. 
Käesoleval lehel on leitavad järelevalvemenetluses koostatud jõustunud ettekirjutused ja vaidemenetluses tehtud otsused. Isikuandmete kaitsmise eesmärgil ei avalikustata ettekirjutusi ja vaideotsuseid tervikuna, teatavaks tehakse vaid ettekirjutuse adressaat või organ, kelle toimingut või haldusakti vaidlustati, rikkumise kirjeldus või vaide põhisisu ja ettekirjutuse või vaideotsuse resolutsioon (osaliselt).

Viimati uuendatud 22.11.2021