Вы здесь

Всемирное эстонство

Программа всемирного эстонства

Программой действия правительства ЭР предусматривается разработка под руководством министра народонаселения к июлю 2020 года программы всемирного эстонства.

Целью Всемирной Эстонии как диаспоральной политики является развитие сотрудничества эстонского государства и общества с зарубежными общинами с тем, чтобы найти всесторонне выгодные решения.

Цели программы:

 • создать общее информационное поле
 • упрочить культурные связи, чтобы сохранился и развивался эстонский язык
 • создать всемирную платформу сотрудничества по развитию экономики и науки, чтобы сохранить связи талантливых людей с Эстонией и привлечь инвестиции
 • развивать в Эстонии социально-экономические условия и благоприятное отношение общества с тем, чтобы продолжалась реэмиграция и всё больше людей возвращалось на родину
 • развитие услуг в области реэмиграции

Programmi koostamisse panustavad kaheksa töörühma

Keeleõppe ja hariduse töörühm

Eesmärgiks on eesti keele õppimisvõimaluste laiendamine välismaal, et arendada ja säilitada väljaspool Eestit elavate laste ja noorte eesti keele oskust ning soodustada nende võimalikku tagasipöördumist Eestisse. Töörühma liikmete arvates on oluline edaspidi keskenduda eesti keele õppe võimaluste mitmekesistamisele, keele praktiseerimisele keelekeskkonnas, eesti keele õpetajate koolitamisele, eelkooliealiste eesti keele oskuse arendamisele ning kogukondade vahelisele koostööle.
Andero Adamson: andero.adamson@hm.ee, Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm

Üleilmse Eesti programmi põhiülesanne on tuua kokku, lõimida ülemaailmsed eesti kogukonnad aga ka kõik eestluse nimel tegutsejad ja tegutseda soovijad. See ei ole võimalik ilma ühtse infoväljata. Programmi tegevuste eesmärgiks võiks olla Eesti identiteedi säilitamine ja arendamine.
Egge Kulbok-Lattik: egge.kulbok-lattik@siseministeerium.ee, Siseministeerium

Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö töörühm

Mõte muuta töörühma pealkirja kultuuri rahvusvahelistumiseks, sest kultuuri kontekstis ei räägi ainult kultuuri ekspordist diasporaa kogukondadele, aga ka estofiilidele üle maailma. Kõige tähtsam on keskenduda Eesti kultuuri jätkamisele. Töörühmas kaetakse ka arhiivindust. Praegune programm toimib väga hästi, aga murekohaks on pidevalt ressursside nappus.
Anne-Ly Reimaa: anne-ly.reimaa@kul.ee, Kultuuriministeerium

Majanduskoostöö ja investeeringute töörühm

Töörühma ülesandeks on kujundada Üleilmse Eesti programmi meetmed vastastikkuse koostöö arendamiseks kodu- ja välismaal tegutsevate Eesti ettevõtlusorganisatsioonidega. Eesti on avatud majandusega riik, Eesti turg on üksi on väike ning seetõttu on ekspordi osakaal majanduses väga suur. Majandusarengu oluline eeldus on ka välisinvesteeringud ja peamine on keskenduda kõrgemat lisandväärtust loovate uute välisinvesteeringute soodustamisele.
Mariliis Sepp: mariliis.sepp@mfa.ee, Välisministeerium

Konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm

Oluline kaasata võõrsil elavat eesti kogukonda Eesti arengusse ja ühiskonnaellu ning toetada eestlaste tagasipöördumist, teisest küljest aga kindlustada kvaliteetsed ning kättesaadavad konsulaarteenused kõigile soovijatele ja abivajajatele. Lisaks on oluline arendada rahvadiplomaatiat, kaasata Eestit toetavaid inimesi ja kogukondi ning väärtustada Eestit toetavate organisatsioonide rolli Eesti maine suurendamisel ja julgeoleku tagamisel.
Signe Matteus: signe.matteus@mfa.ee, Välisministeerium

Noorte ja noorte täiskasvanute töörühm

Mitmed vanemad väliseesti kogukonnad on hääbumisohus. Eesti keele ja kultuuriga seotud tegevus väheneb, noored assimilieeruvad asukohamaa ühiskonda, nende eesti keele oskus kahaneb ja identiteet muutub. Märgata on trendi, et väliseesti kogukondade lapsed ja noored on jäänud kõrvale tegevustest, mis aitavad eestlust hoida. Laste ja noorte kaasamine tegevustesse ja neile võimaluste pakkumine vajab täiendavat tähelepanu, sest välismaal elavate eesti noorte arv on viimastel aastatel ka märkimisväärselt kasvanud.
Gerttu Aavik: gerttu.aavik@hm.ee, Haridus- ja Teadusministeerium

Rahvuskaaslaste usulise teenimise töörühm

Eesmärgiks on tagada eestlaste usulise teenimine nende asukohariikides väljaspool Eestit. Seni on eestlaste usulist teenimist välismaal riiklikult rahastatud algselt rahvuskaaslaste programmi ja seejärel siseministeeriumi eraldise kaudu summas 10 tuhat eurot aastas. Ajalooliselt on kogudused olnud olulisteks eestlaste organisatsioonideks välismaal, mis on taganud rahvusliku identiteedi säilimise omakeelsete usutalituste, aga samuti koguduse kooride ja teiste kogukondlike tegevuste kaudu. Seetõttu on eestlaste usuline tegevus olnud ja on tänini oluline eestlust ja Eesti identiteeti välismaal toetavaks teguriks.
Ilmo Au: ilmo.au@siseministeerium.ee, Siseministeerium

Tagasipöördujate töörühm

Tagasipöördujate töörühmas toimunud arutluste tulemusel on jõutud ühisele arusaamale, et tagasipöördumisele kutsuv rahvastikupoliitika on horisontaalne ja saab teostuda mitme ministeeriumi-vahelises koostöös. Tagasipöördujate teema on osa rahvastikupoliitikast ja selle poliitikakujunduse eesmärgid on mõjutada rahvastikukäitumist – julgustada Eestist lahkunud inimesi tagasipöörduma.
Egge Kulbok-Lattik: egge.kulbok-lattik@siseministeerium.ee, Siseministeerium

 

Üleilmse eestluse koostöökomisjon

Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustati 11.07.2019 üleilmse eestluse koostöökomisjon. Komisjoni ülesanneteks on:

 • analüüsida rahvuskaaslaste poliitikat ning koordineerida rahvuskaaslaste poliitika aluste väljatöötamist;
 • osaleda Globaalse Eesti programmi väljatöötamises ja rakendamises;
 • esitada ettepanekuid rahvuskaaslaste poliitika kujundamiseks;
 • täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

Komisjoni juhib rahvastikuminister Riina Solman

Liikmed:

 • haridus- ja teadusminister Mailis Reps
 • kultuuriminister Tõnis Lukas
 • sotsiaalminister Tanel Kiik
 • väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu
 • välisminister Urmas Reinsalu
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja Tiit Salumäe
 • Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindaja Evelin Sennet
 • Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kaks esindajat
 1. Sirje Kiin Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides juhatuse liige, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
 2. Marju Rink-Abel Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees
 • Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kaks esindajat 
 1. Reet Marten Sehr Eestlaste Kesknõukogu Kanadas asepresident, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
 2. Marcus Kolga Eestlaste Kesknõukogu Kanadas president
 • Integratsiooni Sihtasutuse esindaja Irene Käosaar
 • Mittetulundusühingu Eesti Instituut esindaja Katrin Maiste
 • rahvuskaaslaste programmi nõukogu kaks esindajat: Kristi Vinter-Nemvalts ja Andero Adamson
 • Riigikogu Välis-Eesti toetusrühma esindaja Tarmo Kruusimäe
 • Rootsi Eestlaste Liidu kaks esindajat:
 1. Leelo Pukk Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu presiidiumi esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
 2. Aho Rebas Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu presiidiumi abiesimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindaja rahvuskaaslaste programmi nõukogus
 • Soome Eesti Noored esindaja Helja Kirber
 • Välis-Eesti Ühingu esindaja Leili Utno
 • Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu kaks esindajat
 1. Iivi Zajedova Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu abiesimees
 2. Liia Urman Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
 • Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku esindaja Tuuli-Emily Liivat

 

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosoleku protokoll, 31.01.2020 (874.21 КБ, PDF)

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosoleku protokoll, 18.09.2019 (517.15 КБ, PDF)

 

Koostöökomisjoni kolmas kohtumine toimub Tartus, 29.09.2020. 

Kontakt:

Keit Spiegel, tel. 612 5067 keit.spiegel@siseministeerium.ee

Egge Kulbok- Lattik, tel. 6125068 egge.kulbok-lattik@siseministeerium.ee

 

Programmi esialgne ajakava

Aprill 2019 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üheks eesmärgiks Globaalse Eesti programmi väljatöötamine
Juuli 2019 Üleilmse eestluse koostöökomisjoni (edaspidi ÜEKK) kokkukutsumine
September 2019 ÜEKK I koosolek Siseministeeriumis
Oktoober 2019 Programmi koostamise protsesside käivitamine
November 2019 Programmi visiooniarutelu, töörühmade moodustamine ja töö käivitamine
Jaanuar 2020 Esmane sisend töörühmajuhtidelt
Jaanuar 2020 ÜEKK II koosolek Siseministeeriumis, esmase sisendi tutvustamine ja avalik arutelu
Veebruar 2020 Tagasiside töörühmajuhtidele, jätkub töö töörühmades, programmi eelarve arutelu
Märts 2020 Töö programmi töörühmades
Aprill 2020 Programmi teksti koondamine
Mai 2020 Lõplik sisend töörühmajuhtidelt
Juuni 2020 Programmi viimistlemine
Juuni-September 2020 Programmi kooskõlastamine
September 2020 ÜEKK III koosolek
Oktoober 2020 Programmi viimistlemine
November 2020 Programmi kinnitamine*

Последнее обновление: 13 апреля 2020