Sidusa Eesti arengukava 2021-2030

Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse kohanemise ja lõimumise, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning nutika rahvastikuarvestuse valdkonda, kuid ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi.

Arengukava visioon annab sihi ja ambitsiooni, millisena soovime Eestit näha 2030. aastal. Visiooni mõte on kõnetada eesti inimesi olenemata nende kultuuritaustast või elukohast:

 • Eesti on kestlik rahvusriik, riik, kus kõigil on hea elada.
 • Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist kultuuriruumi ja tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest, kultuuritaustast või elukohast.
 • Olenemata mitmekesisusest jagavad inimesed demokraatlikke väärtusi ja kannavad ühtset Eesti identiteeti.
 • Riigi tegevus on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengut. Inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud ning mõistavad enda rolli ja võimalusi kogukonda ja ühiskonda panustada.
 • Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule – selleks on neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka võõrsil elades.
 • aidata kaasa strateegias „Eesti 2035“ kokkulepitud eesmärkide saavutamisele, mis on seotud  ühiskonna sidususe valdkonnaga;
 • leppida Vabariigi Valitsuse tasandil ministeeriumite ja valdkondlike eestvedajatega kokku, kuidas ja milliste tegevustega toetada ning saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja ühtekuuluvustunne;
 • määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodiks kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkondade poliitikainstrumendid, üld- ja alaeesmärgid ning eesmärkide saavutamist kirjeldavad näitajad;
 • luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks;
 • tagada kooskõla ja anda sisendit Euroopa Liidu poliitikatesse;
 • aidata ellu viia ülemaailmse säästva arengu eesmärke. Eelkõige on arengukava seotud eesmärkidega nr 4 (kõikidele kvaliteetne haridus), nr 8 (majandusareng ja kõigile inimväärne töö), nr 19 (ebavõrdsuse vähendamine, võrdsed võimalused kõigile, kaasamine) ning nr 16 (rahumeelne ja kaasav ühiskond, kaasav otsustusprotsess, õiguskaitse).

Arengukava koostamise käigus võib programmide arv ja sisu muutuda. Programmide nimekirja ja ulatust ning eesmärkide sõnastust kohandatakse arengukava ja programmide koostamisel vastavalt vajadusele, kuid praegu on need kavandatud järgmiselt:

 • eesti keele, kultuuri ja majanduse arengut ning Eesti rahvusriigi kestlikkust, samas austades iga inimese õigust säilitada oma keel ja kultuur;
 • sidusust, lõimumist ja ühtekuuluvustunnet Eesti ühiskonnas;
 • inimeste kogukondlikku ja ühiskondlikku aktiivsust, mis on ühistegevuste ja ühtekuuluvustunde ning tugevate kogukondade ja laiapindse otsustamise aluseks;
 • võõrsil elavate rahvuskaaslaste sidet Eestiga, mis on aluseks Eesti kultuuri ja identiteedi säilimisele ning tutvustamisele maailmas;
 • nutikat rahvastikuarvestust, mis on aluseks riigi ja kohalike omavalitsuste avalike ülesannete täitmisele ja Eesti elanike lihtsale asjaajamisele.

Arengukava koordineerimise eest vastutavad nii Sisemisteerium, Kultuuriministeerium kui ka Välisministeerium. Arengukava elluviimise toetamiseks moodustatakse nõuandva rolliga juhtkomisjon. Juhtkomisjoni tööd koordineerivad Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Välisministeerium ja sinna kuuluvad eelduste järgi Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Maaeluministeerium, Kaitseministeerium, Riigikantselei, Eesti Linnade ja Valdade Liit, huvirühmade esindajad ning eksperdid. Täpne koosseis määratakse kindlaks komisjoni moodustamisel 2021. aastal.

Vajaduse korral moodustatakse programmide koostamise ja elluviimise seiramise ning valdkonnakomisjoni tegevuse tarbeks teabe andmiseks eksperdirühmasid.

Arengukava elluviimisesse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse üksused ja teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

Ajakava

 • Jaanuar – märts 2020 Eeltöö arengukava koostamiseks, valdkonna olukorra ja probleemide esmane analüüsimine.
 • Märts – august 2020 Eeltöö arengukava ja programmide väljatöötamiseks ning dokumentide kavandite koostamine. Arutelud ja koostööseminarid partneritega, et analüüsida probleeme, seada sihte ja leppida kokku koostöö tegemises.
 • Mai – september 2020 Arengukava ja programmide kavandite täiendamine. Arutelude ja koostööseminaride pidamine.
 • Oktoober – detsember 2020  Arengukava projekti avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine. Programmi eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks.
 • Jaanuar 2021 Arengukava projekti esitamine Vabariigi Valitsusele
 • Jaanuar – september 2021 Riigikogus tutvustamine, Vabariigi Valitsuses heakskiitmine
 • 11.02.2020 toimus arengukava avaseminar koostööpartneritega.
 • 8.05.2020 toimus arengukava visiooniseminar teadlaste ja ekspertidega.
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku eelnõu avalik konsultatsioon toimus Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis juunis 2020.
 • 15.09.2020 toimus koostööpartneritega aruteluseminar. 
 • Valitsus kinnitas 5.11.2020 „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" koostamise ettepaneku. Vaata lisaks eelnõude infosüsteemist.
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" eelnõu avalikul konsulteerimisel eelnõude infosüsteemis ning arvamuse avaldamiseks osalusveebis kuni 08.01.2021

Kontaktid

Последнее обновление 18.11.2021