Uuringud ja analüüsid

Avaliku korra tagamine

Aasta Pealkiri

Läbiviija

2021 Siseturvalisuse institustsioonide usaldusväärsus II kvartal (2.53 MB, PPTX) Turu-uuringute AS
2020 Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II kvartal (3.86 MB, PPTX)
Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus IV kvartal (2.5 MB, PPTX)
Turu-uuringute AS
2020

Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring (1.47 MB, PDF)

Saar Poll OÜ

2019

Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus I (1.43 MB, PDF)
Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II (1.12 MB, PDF)

Turu-uuringute AS
2018

Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring (1.68 MB, PDF)

AS Emor
2018

Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus I (3.28 MB, PPTX)
Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II (1.33 MB, PDF)

Turu-uuringute AS  
2017

Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs (1.3 MB, PDF)

AS PricewaterhouseCoopers Advisors
2017

Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus I (1.11 MB, PDF)
Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II (1.04 MB, PDF)

Turu-uuringute AS
2016 Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) (335.72 KB, PDF) Sisekaitseakadeemia, Saar Poll OÜ
2015 Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes (594.25 KB, PDF) Turu-uuringute AS

 

Kiire abi tagamine

Aasta Pealkiri Läbiviija
2008 Hädaabikõnede teenindamise rahulolu uuring (1.12 MB, PDF) FIE Ave Reinson

 

Päästepoliitika

Aasta Pealkiri Läbiviija
2016 Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele (1.12 MB, PDF) Finantsakadeemia OÜ

 

Kodakondsus ja ränne

Aasta

Pealkiri

 

Läbiviija

2020

 

 

2019

Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring 2020 (10.11 MB, PDF)

Eestis elavate välismaalaste eriolukorra
teadlikkuse uuring 2020_esitlus
(3.42 MB, PDF)

 

Uussisserändajate kohanemine Eestis (1.97 MB, PDF)
Kohanemisprogrammi vahehindamine (1.32 MB, PDF)

Kohanemisprogrammi vahehindamine_ENG (pikk) (13.86 MB, PDF)

Akkadian OÜ

 

 

Balti Uuringute Instituut

2019 Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESFi kohanemis- ja lõimumismeetme rakendamise vahehindamine perioodil 2014-2018 (2.72 MB, PDF) Civitta Eesti AS
2019

Rändestatistika ülevaade 2014-2019

Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt
2018 „Aastatel 1918-1940 opteerimise teel Eesti kodakondsuse omandamise küsimusi käsitlenud õiguse ja halduspraktika analüüs“ (854.07 KB, PDF) Tartu Ülikool
2016 Uussisserändajatele mõeldud teenuste arendamise metoodika väljatöötamine (2.34 MB, PDF); Juhtumianalüüsid (967.22 KB, PDF);Teenuste arendamise juhend (1.43 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2016 Integration of refugees in Estonia: Participation and Empowerment (1.23 MB, PDF) UNHCR
2015 Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja - paigutamise programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule (948.79 KB, PDF) Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus
2015 Eestisse seaduslikult sisserännanud välismaalaste profiilide kaardistamine ning nende vastavus Eesti tööjõuturu vajadustele (2.05 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus
2014 Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes (1.08 MB, PDF) Saar Poll OÜ
2014 Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks (748.47 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2014 Euroopa riikide sisserändestrateegiad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu värbamisel kolmandatest riikidest (1.11 MB, PDF) OÜ Eesti Uuringukeskus
2013 Mitmikkodakondsuse analüüs (763.66 KB, PDF) Siseministeerium
2013 Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine (1.39 MB, PDF) MTÜ Eesti Abikeskused
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda (491.35 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Varjupaigataotlejate sihtrühma rahulolu ja ootuste hindamine neile pakutavate teenuste ja tingimuste osas (265.51 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Vastuvõtutingimused erivajadusega varjupaigataotlejatele: parimad praktikad (581.19 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Erivajadusega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste ja organisatsioonide kaardistamine ning teenustega rahulolu küsitlus (491.4 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2003/9/EÜ, 27. jaanuar 2003 võrdlev analüüs erivajadustega isikute vastuvõtutingimuste osas (352.2 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2010 Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes (1.05 MB, PDF) Saar Poll OÜ
2009 Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale (468.8 KB, PDF) Turu-uuringute AS

 

Isikut tõendavad dokumendid ja identiteedihaldus 

Aasta Pealkiri Läbiviija
2018 Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide analüüs identiteedihalduse valdkonnas (987.99 KB, PDF) Advokaadibüroo Sorainen AS
2016 Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: ELi liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid (1.4 MB, PDF) Krabu Grupp OÜ, e-Riigi Akadeemia SA, De Sapientia Partnerid OÜ
2013 ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuring (643.7 KB, PDF) e-Riigi Akadeemia Sihtasutus

 

Sisejulgeoleku tagamine

Aasta Pealkiri Läbiviija
2020 Küberkuritegevuse tulevik tehnoloogia arengu valguses (1.16 MB, PDF) RAND Europe
2017 Julgeolekuasutuste tegevuse regulatsiooni võrdlev analüüs (1.57 MB, PDF) Advokaadibüroo Sorainen AS

 

Ennetus

Aasta Pealkiri Läbiviija
2015 Ülerõhu piirväärtuste ning ohualade määramine (1.64 MB, PDF); Lisa 3 Lõhkeainete käitlemisel toimunud õnnetused (4.14 MB, PDF) Tallinna Tehnikaülikooli kaitse- ja julgeolekuuuringute keskus
2014 Noortele suunatud lähisuhtevägivalda ennetavate tõendus- või teadmispõhiste programmide võrdlev uuring (1.58 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2014 Lastevanematele suunatud ennetuskampaania Tark Vanem eel- ja järeluuring (1.01 MB, PDF) AS Emor
2013 Fookusgrupiuuring tuleohutusest (308.64 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2013 Abikaugetes piirkondades päästealase ennetustöö, ohutusjärelevalve ning päästetöö teenuste optimaalsete osakaalude määratlemine ja sellealase planeerimismudeli väljatöötamine (2.91 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2012 Tule-, vee- ja liiklusohutusalane ennetusuuring (2.55 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia
2010 Tuleohutusjärelvalve rahulolu uuring (666.3 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2010 Esmaste kustutusvahendite eluruumides kohustusliku kasutamise mõjude hindamine (672.96 KB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2010 Ehituslike tuleohutusnõuete asjakohasuse analüüs (1.95 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia
2008 Tuleohutuse enesekontrolli regulatsiooni rakendamise mõju analüüs (1.08 MB, PDF) Rait Pukk

 

Usuühendused

Aasta Pealkiri Läbiviija
2012 Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs (825.71 KB, PDF) Merilin Kiviorg

 

Kodanikuühiskond

Aasta Pealkiri Läbiviija
2020 Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete arengu stimuleerimine Eestis (1.99 MB, PDF) OECD
2019

Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine (4.78 MB, PDF), lühikokkuvõte (1.42 MB, PDF) ja faktileht (764.96 KB, PDF)

Краткий обзор (1.51 MB, PDF); A short summary (1.36 MB, PDF)

Tallinna Ülikool, Balti Uuringute Instituut, Turu-Uuringute AS
2019 Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018 (4.4 MB, PDF) ja faktileht (3.03 MB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2017 Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine (PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE,Vabaühenduste Liit EMSL
2014 Vabaühenduste sisedemokraatia uuring (2.27 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2014 Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013 (1.94 MB, PDF); uuringu esitlus (370.04 KB, PDF), faktileht (2.03 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2013 Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs (2.16 MB, PDF) EMSL Vabaühenduste liit, Hedman Partners AB
2012 Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia (1.12 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2012 Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs euroopa sotsiaaluuringu põhjal. Aktiivse Eesti elaniku tüpoloogia (7.93 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2012 Vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi hindamine (1.66 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2011 Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest (416.44 KB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2008 Ülevaade kodanikuhariduse hetkeseisust ja arengusuundadest (675.56 KB, PDF) Jon Ender, Mare Räis, Piret Talur, Anu Toots, Reet Valgmaa
2008 Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006-2007) (1.08 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA ja TLÜ RASI
2007 Avaliku võimu ja kodanikualgatuse komplementaarsed suhted: uuringu aruanne (1.2 MB, PDF) Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus
2007 Kodanikualgatuse edendamise tugistruktuurid kohalikes omavalitsustes (383.76 KB, PDF) Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus
2002 Kodaniku raamat (796.41 KB, PDF) Heiki Raudla
2002 Kodanikud kui koostööpartnerid nõuanded omavalitsusele: kuidas teavitada, konsulteerida, panna huvituma ja senisest rohkem kaasata nii kodanikke kui ka kõiki elanikke kohaliku elu kujundamisse (431.95 KB, PDF) Kadri Kopli

 

Siseturvalisuse vabatahtlikud

Aasta Pealkiri Läbiviija
2016 Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses - igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel (2.43 MB, PDF) Saar Poll OÜ
2014 Eesti elanikud siseturvalisust toetavast vabatahtlikust tegevusest: teadlikkus ja usaldus, 2013/2014 (2.43 MB, PPT) Turu-uuringute AS
2012 Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia (1.26 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA

 

Organisatsiooni areng

Aasta Pealkiri Läbiviija
2018 Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2018, koondraport (7.8 MB, ZIP) Tripod Grupp OÜ
2018 Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2018, esitlus (834.31 KB, PDF) Tripod Grupp OÜ

2018

Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele (2.41 MB, PDF) AS PricewaterhouseCoopers Advisors
2016 Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2016 (5.59 MB, PDF) Tripod Grupp OÜ
2015 Siseturvalisuse hariduse mudeli analüüs (3.67 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2014

Siseturvalisuse- ja regionaalvaldkonna 2013. aasta meedianalüüs (862.81 KB, PDF)

Peegel ja Partnerid
2013 Siseministeeriumi ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüs (1.6 MB, PDF) Ernst & Young Baltic AS
2013 Siseministeeriumi riskijuhtimise analüüs (544.25 KB, PDF) KPMG Baltics OÜ
2013 Ministeeriumi roll valitsusala julgeolekuasutuste üle (teenistusliku) järelevalve teostamisel (983.85 KB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2012 Sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüs (1.56 MB, PDF) Ernst & Young Baltic AS
2012 Sisekaitse akadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (1.41 MB, PDF) OÜ Cumulus Consulting, Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut
2006

Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte (1.43 MB, PPT)

Hill & Knowlton Eesti

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
09.03.2020 - 09:10PDF icon rand_europe_-_srss-c2018-092_-_d5_final_report_executive_summary_public.pdf1.98 MBpdf
Valdkond: 
Viimati uuendatud: 7. september 2021