Sa oled siin

Siseministeerium otsib partnerit kohalikele omavalitsustele suunatud rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste maakondlike teabepäevade läbiviimiseks

21. aprill 2021 - 10:45

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib Siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega. Kohalike omavalitsuste rolli rände-, kohanemis- ja lõumumispoliitikas on hakatud erinevate osapoolte poolt senisest enam teadvustama, kuid valdkonna arendamiseks on oluline tagada asjaosalisetele tegevusteks ka teadmised, oskused ja vahendid. Kohaliku tasandi esindajad tunnevad oma piirkonna olusid ja seeläbi omavad olulist rolli valdkondlike poliitikate elluviimisel. Oluline on pakkuda neile vajalikku tuge ja võimestada neid selles protsessi.


Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on kohalike omavalitsuste teadlikkuse ja võimekuse tõstmine teenuste kujundamisel ja pakkumisel rände, kohanemise ja lõimumise valdkondades. Partneri esmane üleseanne on kaardistada hetkeolukord ja kujundada tervikpilt sellest, kui teadlikud on kohalike omavalitsuste esindajad uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja vähelõimunud püsielanikele suunatud riiklikest tegevustest ja võimalustest. Oluline on välja selgitada, millistest andmetest, teadmistest, koolitustest ning oskustest tunnevad kohalike omavalitsuste töötajad puudust töös välismaalaste kohanemise ja lõimumise toetamisel. Kaardistatud vajadustest lähtuvalt korraldab valitud partner üle Eesti maakondlikke teabepäevasid, et tõsta kohaliku tasandi esindajate teadlikkust valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest ning olemasolevatest riiklikest teenustest ja tegevustest.


Taotlusvooru sisend valmis koostöös Kultuuriministeeriumiga. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus august 2021 – oktoober 2022. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki Vabariigi Valitsuse poolt ette antud piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.
Taotluse esitamise tähtaeg on 31.05.2021 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

05.03.2021|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnerit kohanemist ja lõimumist toetava kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogrammi läbiviimiseks

Taotlusvooruga "Kohanemist ja lõimumist toetav kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogramm" otsib Siseministeerium partnerit, kes korraldaks kolmanda riigi kodanikele programmi,  mille fookuses on spordi- ja liikumisürituste korraldamine ja külastamine.

22.12.2020|Siseministeerium

Eestis kohanemist ja lõimumist toetavad teenused vajavad korrastamist

Rahvastikuminister Riina Solman tutvustas tänasel Vabariigi Valitsuse kabinetnõupidamisel ülevaadet ja analüüsi Eestisse tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste kohta.