Sa oled siin

Siseministeerium otsib kolmandate riikide kodanike teadlikkuse tõstmiseks ingliskeelse sisu loojat

12. august 2021 - 14:20

Taotlusvooruga „Ingliskeelse sisuloome teenuse pakkumine kolmandate riikide kodanikele Eestis“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle tegevuse abil tõuseks Eestis elavate ja inglise keelt rääkivate kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eesti elust. Projekti käigus on oluline toota ja avaldada igapäevaselt originaalset päevakajalist sisu ning kajastada olulisemaid kohalikke sündmuseid ja uudiseid inglise keeles. Originaalsisu võib avaldada juba olemasolevas kanalis või arendada välja eraldiseisev veebiväljaanne.


Taotlusvooru eesmärk on tõsta Eestis elavate emakeelena või peamise võõrkeelena inglise keelt rääkivate kolmandate riikide kodanike teadlikkust Eestis toimuvast. Taotlusvooru eesmärgi täitmiseks peab taotleja tagama igapäevase ingliskeelse originaalsisu ilmumise valitud online kanalis, mille abil suureneb kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eestis toimuvast.


Tegemist on kordusvooruga - taotlusvoorule "Ingliskeelse veebiväljaande (edasi)arendamine kolmandate riikide kodanikele Eestis", mille tähtaeg oli 27.07.2021, ühtegi taotlust ei esitatud. Uue taotlusvooru sisu on veidi muudetud, et see oleks võimalikele taotlejatele selgem ning peamine rõhuasetus on nüüd kvaliteetsel sisuloomel ja selle regulaarsel ilmumisel.


Taotlusvoor keskendub meediatarbimise harjumustele, et soodustada tulemuslikku kohanemist ja lõimumist. Ingliskeelsetele või inglise keelt peamise võõrkeelena rääkivatele kolmandate riikide kodanikele ei ole seni piisavalt loodud lahendusi, mille kaudu neil oleks võimalik end Eestis toimuvaga operatiivselt kursis hoida. Seepärast soovib siseministeerium taotlusvooruga kujundada olukorra, kus uussisserändajatel kujuneb läbi ingliskeelse sisuloome tervikpilt Eesti ühiskonnas toimuvast.


Ingliskeelse originaalsisu tootmine ja avaldamine päevakajalistel teemadel on vahend, et luua elanikkonna üleselt sidusust erinevate kogukondade vahel, vähendades ühiskonnasiseseid vastuolusid ning erinevate sotsiaalsete gruppide vahelisi pingeid. Kokkuvõttes luuakse kõigile võrdväärse infotarbimise võimalused. Eestis elamise ja eduka iseseisva toimetuleku seisukohalt on oluline tagada kolmandate riikide kodanikele asjakohane ja järjepidev info edastamine Eestis toimuvast poliitilisest, sotsiaalmajanduslikust ja kultuurielust.
Taotlusvooru kogueelarve on 150 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Projekti tegevused viiakse ellu perioodil november 2021 kuni detsember 2022. Projekti tingimused on kirjeldatud taotlusvooru juhendis.


Taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2021. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil amif.ee.