Sa oled siin

Riigi kohanemis- ja lõimumisteenused on hästi vastu võetud

18. juuli 2019 - 10:56

Civitta Eesti koostatud aruandest selgub, et aastatel 2014-2018 Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatud kohanemis- ja lõimumisteenustes osalejatest umbes 75% soovitaks teenuseid ka teistele. Kohanemisprogrammi läbinud kinnitavad, et nende teadmised Eesti riigi kohta on paranenud. Lõimumiskoolitustel osalejad hindavad eesti keele oskuse paranemist, tunnetavad paremini Eesti kultuuriruumi ning väärtustavad erinevusi kultuuride vahel.

„Mida rohkem inimesi eesti keelt oskavad ja kultuuri hindavad, seda parem. Rõõm on teada, et seni lõimumisvaldkonnas tehtud töö on olnud asjakohane ja tõhus. Lõimumise plaanid peavad ka edaspidi olema pikaajalised ja kõiki osapooli kaasavad, sest plaanide täitmise edukus sõltub eri kogukondade valmisolekust panustada ja kaasa töötada,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rahvastikuminister Riina Solman tõdes, et kohanemisprogramm soodustab nende uussisserändajate siia elama asumist, kes on ise valmis ja võimelised panustama Eesti arengusse. „Aruandest selgub, et programmis osalejad on pakutud kohanemisteenustega rahule jäänud. Sellest järeldub, et meetmete senine rakendamine on kulgenud plaanide kohaselt ning on ka edaspidi vajalik. Analüüs annab meile hea sisendi, et oma teenust veelgi paremaks muuta,“ märkis Riina Solman.

Kitsaskohtadena toodi esile sihtrühma madalat teadlikkust teenustest, ebaselgeid seoseid kohanemis- ja lõimumistegevuste vahel ning vähest koostööd teenusepakkujate vahel. Nii Siseministeerium kui ka Kultuuriministeerium on soovitustest lähtuvalt esimesed sammud teinud. Kohanemisprogrammist teadlikkuse tõstmiseks on leitud hankepartner erasektorist ning lõimumisteenustest teadlikkuse edendamiseks parandatakse nõustamisveebi nähtavust.

Kohanemis- ja lõimumistegevused algatati ESF-i toel 2014. aastal ning nende koordineerimise eest vastutavad Siseministeerium ja Kultuuriministeerium. Eesmärk on toetada Eestis elavate vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate aktiivset osalemist tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas. Vahetulemusi hindas konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti.

Vahehindamise lõpparuanne on kättesaadavhttps://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/esf_kohanemis-ja_loi... (PDF)

ESF-st rahastatud kohanemis- ja lõimumistegevuste vahetulemuste hindamist rahastati 85% ulatuses Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest ning 15% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

 

Valdkond: 

Veel uudiseid samal teemal

22.12.2020|Siseministeerium

Eestis kohanemist ja lõimumist toetavad teenused vajavad korrastamist

Rahvastikuminister Riina Solman tutvustas tänasel Vabariigi Valitsuse kabinetnõupidamisel ülevaadet ja analüüsi Eestisse tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste kohta.

20.07.2020|Siseministeerium

Kohanemisprogramm Settle in Estonia otsib partnerit keeleõppe koolituste läbiviimiseks

Rahvastikuministri haldusala poolt välja kuulutatud hanke korras otsitakse partnerit kohanemisprogrammi Settle in Estonia A1 ja A2 keeleõppe koolituste läbiviija leidmiseks kuni 2023. aasta keskpaigani. Teenuse sihtgrupiks on juba Eestisse elama asunud uussisserändajad.