Sa oled siin

Avanes taotlusvoor kolmandate riikide kodanike kohanemist toetavate tegevuste korraldamiseks

4. oktoober 2021 - 13:14

Taotlusvooruga „Kolmandate riikide kodanike kohanemist toetavad tegevused“ toetab Siseministeerium koostöös Kultuuriministeeriumiga projekti, mis aitab kolmandate riikide kodanikel Eestis paremini kohaneda.

Taotlusvooru eesmärk on edendada kolmandatest riikidest pärit inimeste, eelkõige rahvusvahelise kaitse saajate ja pererände raames saabunute, oskusi ja arendada keskkonda, mis aitaks kaasa inimeste kohanemisele.

Kohanemisele kaasa aitavate tegevustena võib korraldada muuhulgas tööklubisid, käsitööringe või koolitusi  ettevõtluse, vanemluse, vaimse tervise jm teemadel.  Kasulikeks oskusteks on näiteks eesti keele  või digioskuste arendamine. Oodatud on ka projektid, mis suurendavad eestlaste teadmisi välismaalastest.

Kohanemist toetavad tegevused on osa terviklikust tugisüsteemist. Kolmanda riigi kodaniku, kes saab Eestisse elama asumiseks elamisloa, suunab Politsei- ja Piirivalveamet kohanemisprogrammi. Tegemist on sissejuhatava kursusega, kus tutvustatakse Eesti riigi ja ühiskonnakorraldust pigem ülevaatlikult. Muuhulgas käsitletakse põgusalt ka stressiga toimetuleku, vaimse tervise, ettevõtlusega alustamise ning digioskuste teemasid. Täiendavalt on  tagatud tasuta eesti keele õppe võimalus. Rahvusvahelise kaitse saajatele pakutakse lisaks kohanemisprogrammile ning keeleõppele ka tugiisikuteenust, mille peamine eesmärk on toetada kaitse saanu ja tema perekonnaliikme iseseisvat toimetulekut Eestis.

Projekti raames peab toetama vähemalt 150 elamisloa alusel Eestis elavat kolmandate riikide kodanikku, sh rahvusvahelise kaitse saajat. Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki Vabariigi Valitsuse poolt ette antud piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot, millest 75% rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% riigieelarvest. Projekti tegevused viiakse ellu 2022. aasta jooksul. Projekti tingimused on kirjeldatud taotlusvooru juhendis.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. november 2021 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil amif.ee.