Euroopa Liidu struktuurivahendid

Vaata lähemalt: 

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014–2020 rakendab siseministeerium järgmisi Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmeid:

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2007-2013 rakendas siseministeerium järgmisi Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmeid:

  • Struktuuritoetuste „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ raames soetati Politsei- ja Piirivalveametile multifunktsionaalne reostustõrjelaev, samuti suurendati Päästeameti päästevõimekust.
 

SF konkursid

 

 

Avalik konkurss partneri leidmiseks uussisserändajate vabatahtlikus tegevuses osalemise toetamiseks.


Siseministeeriumi projekt „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ soovib Eestisse elama asuvate inimeste jaoks teha siin kohanemise võimalikult sujuvaks. Projektiga panustatakse Eesti kodanikuühiskonna arengusse, soodustatakse vabatahtlikus tegevuses osalemist ning toetatakse sidusama ühiskonna ning kogukonna teket läbi kontaktide võimaldamise kohalike kogukondade ning uute tulijate vahel.

Selle projektiga seoses soovime leida partneri, kes

  • töötab välja uue või arendab olemasoleva mitmekeelse veebilehe uussisserändajatele vabatahtliku tegevuse tutvustamiseks ning selles osalemisvõimaluste pakkumiseks või vahendamiseks;
  • toetab üle-Eestiliselt vabaühendusi uussisserändajate vabatahtlikku tegevusse kaasamiseks.

Projekti eeldatav kogumaksumus on kuni 65 000 eurot. Projekti raames elluviidavad tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Projektitoetuse kasutamise aeg on 01.05.2019 - 30.04.2020

 

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.04.2019.

Avaliku konkursi juhendid ja vormid:

 

 

 

 
Lisainfo:
Marion Tamberg, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna peaspetsialist, (+372) 612 5281 marion.tamberg@siseministeerium.ee
 
Avalik konkurss partneri leidmiseks, kes töötab välja ja viib ellu „Õigusrikkumise eest karistatud noorte (15–26a) õppesse või tööturule kaasamine läbi sihtsuunitlusega programmi“.


Konkursi eesmärk oli leida partner, kes kohaldab Taanis rakendatava metoodika ja kontseptsiooni High:five Eesti oludele vastavaks, töötades selleks välja õigusrikkumise taustaga noorte õppesse või tööturule kaasamise suunitlusega programmi, ja viib selle ellu. Programm võib põhineda lisaks mõnel muul elluviidud teadmis- või teaduspõhisel sekkumisel, mille rakendamise kogemus on vähemalt viis aastat ja mille tegevuste mõju on uuringuga hinnatud.

Tegevust rahastatakse ESF-i 2014–2020 vahenditest (85% tegevuse kogueelarvest) ja riigieelarvest (15% tegevuse kogueelarvest). 

Projekti toetuse kogumäär aastatel 2015–2020 on 690 000 eurot, sealhulgas riigieelarveline kaasfinantseering 103 500 eurot.

Konkursil osalemiseks tuli taotluse esitada hiljemalt 20.05.2015 kell 10.00.

Kõik huvilised olid oodatud infotunnile, mis toimus 07.05.2015 kell 15.00 siseministeeriumis.

Lisainfo:
Jenny Jakobson, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
612 5048

 
 
Viimati uuendatud: 6. juuli 2021