Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimisega seonduvaid perekonnaseisuasutuse ülesandeid võib täita ka kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulik juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on talle seaduse kohaselt vastava õiguse andnud. Et aga seda õigust saada, peab vaimulik olema läbinud koolituse ja sooritanud perekonnaseisuametniku eksami.

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Abielu sõlmimisega seotud seadused

2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Perekonnaseadus »
Perekonnaseisutoimingute seadus »

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

 

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012. aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.
 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks või pikendamiseks korraldatav
koolitus ja eksam vaimulikele 2021.a

 

Koolitus toimub: 27. septembril 2021 algusega kell 10:00 veebipõhiselt Skype for Business rakenduse vahendusel.

Eksam toimub: 18. oktoobril 2021 elektroonilises keskkonnas Moodle (https://moodle.edu.ee/).

Koolitus toimub põhiliselt iseõppimise teel ning väljakuulutatud koolituse päeval toimub eksamikonsultatsioon. Enne koolituse päeva saadetakse eksamile registreerunud vaimulikele e-posti aadressile Skype for Business link, mille vahendusel saab konsultatsioonil osaleda.

Koolitusmaterjalid on leitavad Siseministeeriumi veebilehel. Lisaks Siseministeeriumi veebilehel olevatele kirjalikele materjalidele soovitame tutvuda ka Moodles (https://moodle.edu.ee/) oleva abielu sõlmimise videoloenguga. Tegemist on perekonnaseisuametnikele suunatud loenguga, kuid üldpõhimõtted on samad. Moodlesse konto loomise juhend saadetakse koolitusele ja eksamile registreerunud vaimulikule eraldi.

Vajadusel nõustab Moodle keskkonna kasutamise teemal rahvastiku toimingute osakonna nõunik Mari Käbi (telefon: 612-5174; e-post: mari.kabi@siseministeerium.ee).

Eksamil tuleb teha test ja lahendada kaasusülesanne, st vormistada abielu registreerimise dokumendid.

Kaasused, st lähteandmed abielu sõlmimisega seotud dokumentide täitmiseks edastame vaimulikele peale koolituse toimumist e-posti teel 29.09.2021. Dokumentide blanketid on saadaval Siseministeeriumi samal veebilehel, kus on koolitusmaterjalid. Kaasuse lahenduskäik koos vormistatud dokumentidega tuleb üles laadida Moodle keskkonda hiljemalt 11.10.2021.

Testi tegemise võimalus avaneb Moodle keskkonnas 11.10.2021 kell 7.00 ning seda on võimalik teha kuni 14.10.2021 kella 16.00. Testi tegemiseks on aega selle avamise hetkest alates 45 minutit ja seda saab esitada vaid üks kord.

Eksamikomisjoni vestlus toimub Skype for Business rakenduse vahendusel 18.10.2021 eelnevalt kokku lepitud ajakava alusel ainult nende vaimulikega, kes taotlevad abielu sõlmimise õigust esmakordselt.

Vaimulikele, kes taotlevad abielu sõlmimise õiguse pikendamist, toimub eksam ainult Moodle keskkonnas ja vestlust ei toimu.

Need vaimulikud, kes on sõlminud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 25 abielu ja taotlevad abielu sõlmimise õiguse pikendamist, peavad koolituse läbimise tõenduseks esitama Moodle keskkonnas enesekontrolli kaasuse lahenduskäigu hiljemalt 11.10.2021.

Enesekontrolli kaasuse võivad harjutamiseks lahendada ka eksamil osalejad. Kaasuse materjalid on Moodles abielu teema juures ja sinnasamasse saab lisada ka lahenduse. Kaasust ei hinnata, kuid soovi korral on võimalik saada tagasisidet.

Vajadusel nõustab koolituse ja eksami teemal rahvastiku toimingute osakonna nõunik Karin Saan (telefon: 53088393; e-post: karin.saan@siseministeerium.ee).

Eksami sooritamise viis, koht ja kuupäev tuleb fikseerida Siseministeeriumile esitatavas taotluses.

Koolitusel ja eksamil osalemiseks tuleb kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 15. septembriks 2021 Siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:

  1. taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
  2. vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
  3. koolituse läbimise aeg ja koht;
  4. eksami sooritamise viis, aeg ja koht;
  5. vaimuliku toimiv e-posti aadress.

Koolituse ja eksami täpsem info ning ajakava saadetakse koolitusele ja eksamile registreerunud vaimulikule e-posti aadressile.

Vaimulike allkirjanäidised kogutakse personaalselt eraldi.

Taotlusele kirjutavad alla abielu sõlmimise õigust saada sooviv vaimulik ja taotlust esitava kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kogudus, mis ei kuulu kirikusse või koguduste liitu, kirjutab lisaks vaimulikule taotlusele alla koguduse juhatuse esimees. See taotlus on ka aluseks, mille põhjal saab anda koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikule abielu sõlmimise õiguse.

Taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad võib esitada nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatuna. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata e-posti aadressile usuasjad@siseministeerium.ee

Täiendavate küsimustega palun pöörduda telefonil 612 5057 või e-posti aadressil: ilmo.au@siseministeerium.ee.

 

Vaimulike koolitusmaterjalid

 

 

Viimati uuendatud: 18. august 2021