Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimisega seonduvaid perekonnaseisuasutuse ülesandeid võib täita ka kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulik juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on talle seaduse kohaselt vastava õiguse andnud. Et aga seda õigust saada, peab vaimulik olema läbinud koolituse ja sooritanud perekonnaseisuametniku eksami.

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Abielu sõlmimisega seotud seadused

2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Perekonnaseadus »
Perekonnaseisutoimingute seadus »

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

 

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012. aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.
 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks või pikendamiseks korraldatav
koolitus ja eksam 2020.a

 

Siseministeerium korraldab abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele vajaliku koolituse ja eksami järgmiselt:

  • Koolitus toimub:

30. septembril 2020 algusega kell 11:00 Tallinnas (Siseministeeriumis, Pikk tn 61)

  • Eksam toimub:

26. oktoobril 2020 Tallinnas (Siseministeeriumis) või samal kuupäeval elektroonilises keskkonnas.

Elektroonilist eksamikeskkonda tutvustatakse lähemalt koolitusel.

Vaimulikud saavad valida, kas nad soovivad eksamil osaleda Siseministeeriumis või elektroonilises keskkonnas.
Eksami sooritamise viis, koht ja kuupäev tuleb fikseerida Siseministeeriumile esitatavas taotluses.

Koolitusel ja eksamil osalemiseks tuleb kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 25. septembriks 2020 Siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
1) taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
2) vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
3)  koolituse läbimise aeg ja koht;
4) eksami sooritamise viis, aeg ja koht;
5) vaimuliku toimiv e-posti aadress.

Vaimulike allkirjanäidised antakse koolitusel.

Taotlusele kirjutavad alla abielu sõlmimise õigust saada sooviv vaimulik ja taotlust esitava kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kogudus, mis ei kuulu kirikusse või koguduste liitu, kirjutab lisaks vaimulikule taotlusele alla koguduse juhatuse esimees.
See taotlus on ka aluseks, mille põhjal saab anda koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikule abielu sõlmimise õiguse.

Taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad võib esitada nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatuna.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata e-posti aadressile usuasjad@siseministeerium.ee

Täiendavate küsimustega palun pöörduda telefonil 612 5057 või e-posti aadressil: ilmo.au@siseministeerium.ee.

 

Vaimulike koolitusmaterjalid

 

 

Viimati uuendatud: 24. mai 2021