Siseturvalisuse vabatahtlikud

Lisaks kutselistele päästjatele ja politseinikele loovad Eestis turvalisust ka meie elanikud ise. Vabatahtlikud teevad ennetustööd, panustavad pääste- ja politseitöösse ning edendavad oma kogukonnas seltsielu.

Kogu Eestit võrgustikuna katvad vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud, naabrivalve liikmed ja teised aktivistid täiendavad kutseliste päästjate ja korrakaitsjate tegevust, seovad kogukonda ja jõuametkondi ning aitavad lahendada ja ennetada õnnetusi ja korrarikkumisi.

Asendamatu ja ammendamatu panuse turvalisuse loomisel vabatahtlina annavad: vabatahtlikud päästjad päästeseltsides, abipolitseinikud politseijaoskondades, vabatahtlikud merepäästjad merepäästeseltsides, naabrivalve liikmed naabruskondades ja paljud teised, kes oma tegevusega elavdavad oma kogukonda.

Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse edendamiseks toetab siseministeerium koos ametitega vabatahtlike ühinguid ja tegevust rahaliselt, loob soodsat õiguskeskkonda ning tunnustab eeskujulikke tegijaid ja tegusid turvalisuse loomisel.

 
 

Vabatahtlikud päästjad

 

Päästevaldkonnas on vabatahtlike tegevus pikkade traditsioonidega ning annab märgatava panuse kogukonna turvatunde tagamisse ja kogu päästesüsteemi toimimisse.

Kuna vabatahtlikud tunnevad väga hästi kohalikke olusid, suudavad nad õnnetustele kiiresti reageerida, vähendada kahjusid või neid koguni ära hoida.

Vabatahtlike päästjate panus tõuseb

Eestis on 2020. aasta lõpu seisuga 117 vabatahtlikku päästekomandot. Lisaks vabatahtlikele komandodele tegutsevad reservpäästerühmad Harjumaal, Lääne-Eestis ja Virumaal. Praegu lööb vabatahtlikes päästeorganisatsioonides kaasa pea 2200 inimese.

Vabatahtlikud päästjad osalevad pääste- või ennetustegevustes ühisvalveteenistuses koos kutseliste päästjatega või Päästeameti ja vabatahtlikke päästjaid koondavate mittetulundusühingute (edaspidi MTÜ) vahel sõlmitud lepingute alusel. MTÜ-dele makstakse lepingute alusel tasu, mille eest nad soetavad varustust (autod, riietus, isikukaitsevahendid), lisaks võib Päästeamet hüvitada juriidilisele isikule transpordi-, side- ja muud päästetööl või ennetustööl osalemisega kaasnevad vajalikud kulud.

Vabatahtlikud päästjad osalesid 2020. aastal kutseliste päästjatega ühisvalves 20 komandos, s.t vabatahtlik päästja tuleb komandosse 24-tunnisesse vahetusse. Ühisvalveteenistuses osalemise võimalust kasutas 71 vabatahtliku päästjat 309 korral. Kõige rohkem ühisvalves osalejaid oli Põhja päästekeskuses, kus 53 vabatahtlikku päästjat osalesid ühisvalves 242 korral.

2019. aastal teostasid vabatahtlike päästekomandode päästeautod kokku 3 570 väljasõitu. Vabatahtlikud päästjad olid esmareageerijad 1537 (2018. aastal 1425) väljakutsel, mis suurenes võrreldes 2018. aastaga 8%.

2019. aastal teostasid 690 vabatahtlikku kokku 6 478 ennetusalast tegevust (suurenemine võrreldes 2018.a. vastavalt 7% ja 16%). Vabatahtlikud päästjad teostasid 2019. aastal 3 902 kodude nõustamist, mis moodustas 17% kõigist nõustatud kodudest.

Toetus ja tunnustamine

Vabatahtlikud päästjad on oluline partner ka kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele, kes tõstavad vabatahtlikke toetades piirkonna turvatunnet ja edendavad kogukonna elu.

Viimastel aastatel on suurenenud ka riigi rahaline toetus vabatahtlikele päästjatele. Vabatahtliku pääste otsene toetus läbi Päästeameti eelarve 2020. aastal oli 1,92 miljonit eurot, millele lisandusid täiendavalt muud projektipõhised toetused. Jätkuvalt on eesmärk leida täiendavaid rahalisi vahendeid (nt projektitoetused, Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 välisabi toetused) vabatahtliku pääste arengu ja jätkusuutlikkuse soodustamiseks.

Samuti antakse vabatahtlike kasutusse vastavalt võimalustele tehnikat, varustust ja muid abivahendeid.

Igal aastal tunnustab siseminister aasta vabatahtlikku rühma ning vabatahtlike päästjate toetajaid, kelleks võib olla nii omavalitsus, eraettevõte kui muu organisatsioon, kes on andnud panuse ühiskonnas turvalisuse tõstmisesse ja vabatahtliku tegevuse arengusse siseturvalisuse valdkonnas.

 

Abipolitseinikud

 

Abipolitseinik on vabatahtlik avaliku korra tagaja, kes täidab ülesandeid oma vabast ajast.

Abipolitseinikud täidavad väga erinevaid ülesandeid alates patrullimisest, avaliku korra tagamisest ja ennetustööst kuni liiklusjärelevalve ja IT-alaste õigusrikkumiste avastamiseni välja.

Abipolitseinikud igasse kogukonda

Eesti abipolitseinike süsteem tähistas 2014. aastal oma 20. aastapäeva. Nende aastate jooksul on vabatahtlike korrakaitsjate arv üha kasvanud. Kõige suurem hüpe toimus 2007. ja 2008. aastal, mil paljud liitujad soovisid anda oma panuse juhuks, kui peaksid korduma sarnased sündmused nagu 2007. aasta aprillis. Järgnevad aastad osutusid üsna rahulikeks ja ka abipolitseinike reserv kahanes.

Samas on abipolitseinikud muutunud aktiivsemaks. 2014. aastal osales politsei tegevustes 610 abipolitseinikku, kes tegid kokku 79 360 tundi vabatahtlikku tööd. See on võrdne ühe keskmise politseijaoskonna töötundidega.

Vabatahtlike uued võimalused

Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Abipolitseinike Kogu koostöös valmisid 2014. aastal ettepanekud abipolitseiniku seaduse muutmiseks, mis võttis Riigikogu 2015. aasta kevadel vastu seadusena. Seadusemuudatusega on politsei vabatahtlik tegevus avatud rohkematele huvilistele – lihtsustati abipolitseinikuks saamise protseduure ja tehti õppekorralduse paindlikumaks. Näiteks ei pea enam tervisekontrolli läbima abipolitseinikuks soovijad, kellel on relvaluba ja mootorsõiduki juhtimisõigus ning need, kes soovivad osaleda üksnes politsei ennetustöös. Samuti võimaldatakse väljaõppes senisest enam arvestada vabatahtlikuks soovija varasemat õpi- ja töökogemust.

 

Merepääste sündmuste arv kasvab

Merepääste- ja otsingutööde arv on viimastel aastatel kasvanud, samuti on kasvanud hädas olnud inimeste ja päästetud inimeste arv. Näiteks 2014. aastal sattus veekogudel hätta 570 inimest.

Eestis on täna 29 lepingulist merepäästeühingut, mis asuvad kõikjal Eesti rannikul. Vabatahtlikud merepäästjad aitavad leida ja päästa Eesti vetes ohtu sattunud või kaduma jäänud inimesi, laevu, lennukeid ja muid sõidukeid.

Vabatahtlikke merepäästeühingud koondavad MTÜ Päästeliit ja MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste.

Merepäästetöödel osalemiseks tuleb läbida 60-tunnine merepäästekoolitus, mille lõpetaja saab merepäästetööde väljaõppe läbimist tõendava tunnistuse.

Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest hüvitatakse merepäästetöödega seotud side- ja kütusekulud, lisaks toetame ühinguid veesõidukite remonttöödel ja merepäästevarustuse soetamisel.

 

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2021