Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus on üleskutse Euroopa Komisjonile seadusandliku ettepaneku tegemiseks valdkondades, kus Euroopa Liidul on õigusloomepädevus.

Kodanikualgatust peab toetama vähemalt 1 miljon Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad vähemalt 7 liikmesriigis Euroopa Liidu 28 liikmesriigi hulgast. Kõigi 7 liikmesriigi puhul on nõutav minimaalne allakirjutanute arv. Täpsemat teavet Euroopa kodanikualgatuse ja menetluse kohta leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt.

 

Euroopa kodanikualgatuse toetusavalduste esitamine ja kontrollimine

Eestis korraldab kodanikuavalduste allkirjade kontrollimist ja tõendamist Siseministeerium, mistõttu tuleb kodanikualgatuse korraldajatel pärast allakirjutanutelt vajalike toetus-avalduste kogumist esitada need Siseministeeriumile kontrollimiseks ja tõendamiseks.

Allkirjade õigsust Siseministeeriumis hindab rahvastiku toimingute osakond.

Toetusavalduste esitamine

Siseministeeriumile esitatakse kontrollimiseks nii paberil kui ka veebipõhiselt kogutud toetusavaldused. Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused võib välja trükkida ja esitada paberil või elektrooniliselt turvalisel viisil (nt krüpteeritud failidena CD-ROMil või mälupulgal). Eelistatud on toetusavalduste esitamine elektrooniliselt. Veebipõhiselt kogutud toetusavaldused võib esitada nii PDF- kui ka XML-vormingus, mida võimaldab Euroopa Komisjoni väljaarendatud tarkvara.

Nõuded toetusavalduste esitamisel Siseministeeriumile:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.02.2011 määruses (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (edaspidi kodanikualgatuse määrus) toodud nõuetele vastavalt vormistatud kaaskiri (lisa V);
  • kui esitatakse elektrooniliselt kogutud toetusavaldused, siis lisaks krüpteeritud andmefailidele digitaalsel teabekandjal (CD, mälupulk), tuleb juurde lisada ka vastavalt liikmesriigilt (kus veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse) tõend, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi vastavust kodanikualgatuse määruses toodud nõuetele (lisa IV);
  • kui kodanikualgatuse korraldajad volitavad kedagi toetusavaldusi Siseministeeriumile üle andma, siis kindlasti korraldajatelt vastav volikiri.
     

Toetusavalduste kontrollimine

Siseministeerium korraldab esitatud toetusavalduste kontrollimise kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Siseministeerium kontrollib ja tõendab ainult neid toetusavaldusi, mis on esitatud kooskõlas kodanikualgatuse määruse lisaga III.

Toetusavalduste kontrollimisel lähtutakse rahvastikuregistri andmetest, milleks on isiku täielik eesnimi, perekonnanimi, alaline elukoht, sünniaeg ja –koht ning kodakondsus. Samadest andmetest lähtutakse ka juhul, kui toetusavalduse on andnud Eestis alaliselt elav Euroopa Liidu kodanik.

Siseministeeriumi senine allkirjade kontrollimise kogemus on näidanud, et allkirjade kogumine ei ole sageli korrektne. Palume pöörata allkirjade kogumisel andmete õigsusele tähelepanu, vastasel korral tuleb tunnistada paljud esitatud toetusavaldused kehtetuks.

Kui isiku toetusavaldusele märgitud andmed ühtivad tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetega, siis loeb Siseministeerium isiku allkirja tõendatuks ja esitatud toetusavalduse kehtivaks.

Toetusavaldus on kehtetu, kui toetusavalduse andmise hetkel:

  • isik ei olnud Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi resident;
  • isik oli noorem kui 18-aastane;
  • vähemalt üks toetusavalduses esitatud isiku andmetest (eesnimi, perekonnanimi, alaline elukoht, sünniaeg, sünnikoht või kodakondsus) ei vastanud rahvastikuregistri andmetele.

Toetusavalduste kontrollimise protsess

Kodanikualgatuse määruse kohaselt võivad liikmesriigid toetusavalduste kontrolli teha juhuvalimil põhinevalt ning nii toimub ka Siseministeeriumis toetusavalduste kontrollimine juhuvalimil, milles usaldusnivooks on 95% ning statistilise vea suuruseks 5%.

Kui esitatud toetusavaldusi on alla 100, siis kontrollitakse kõiki toetusavaldusi.

Protsess paberil ja veebipõhiselt antud toetusavalduste kontrollimisel on üldjoontes sama. Erandiks on see, et paberil antud toetus-avalduste puhul kontrollitakse kindlasti ka allkirja olemasolu.

Toetusavalduste kontrolli tulemusel annab Siseministeerium korraldajatele kodanikualgatuse määruse VI lisas esitatud näidisele vastava tõendi, millega tõendatakse kehtivate toetusavalduste arvu Eestis.

 

Viimati uuendatud: 23. september 2016