Õppused

CONEX 2015

Käesoleva aasta kevadel toimus üleriigiline kriisireguleerimisõppus CONEX 2015. Õppus viidi läbi viiest erinevast osaõppusest koosneva lauaõppuse seeriana. Osaõppustel olid mängijateks vastava valdkonna eest vastutava ministeeriumi ning sündmuse lahendamist juhtiva asutuse ja kaasatavate asutuste juhtkonnad koos õigusekspertidega.

Osaõppuste planeerimine oli erinevate asutuste vastutusalas, kuid toimusid Siseministeeriumi koordineerimisel. CONEX 2015 eesmärgiks oli anda hinnang õiguslike meetmete olemasolule ning kasutamisele sündmuse lahendamisel ja teadvustada õigusruumist tulenevaid võimelünki. Osaõppuste hindamise järelmitest koostati 120 ettepanekut mida erinevad ministeeriumid ja asutused järgnevatel aastatel ellu viivad.

Õppuse tulemusena:

  • suurendasime valitsussektori teadlikkust julgeolekuriskidest;
  • tõstsime õppuste läbiviimise kompetentsi;
  • tuvastasime õigusruumis mitmeid võimalusi, kuidas suurendada erinevate asutuste võimekust reageerida riskidest tulenevatele sündmustele.

CONEX 2015 koosnes järgmistest osaõppustest:

  • Ulatuslik küberintsident, mis oli põhjustatud teadmata päritoluga suunatud küberründest ning mis tõi kaasa häireid elutähtsate teenuste toimimises.
  • Massiline mürgistus Sillamäel, mille põhjustas suurõnnetus ohtlike kemikaalide käitlemisel.
  • Elektrivarustuse kui elutähtsa teenuse katkemine kogu riigis, mis oli põhjustatud rünnakutest kriitilise taristu vastu.
  • Rünnakud kriitilise taristu vastu, mille tagajärjeks oli riigi toimimise häirimine ja elutähtsate teenuste katkemine.
  • Massiline korratus, mis oli põhjustatud aktiivsest mõjutus- ja propagandakampaaniast eesmärgiga kõigutada valitsevat riigikorda ning mis tõi kaasa korratused üheaegselt erinevates linnades.
 

 

Viimati uuendatud: 8. september 2015