Riigieelarve 2017. a toetused

2017. aasta riigieelarves on Riigikogu näinud ette siseministri haldusalas, kodanikuühiskonna valdkonnas,  toetuse järgmistele vabaühendustele (DOC). Riigikogus riigieelarve eelnõu menetlemisel tehtud toetuste väljamaksmisel rakendatakse Siseministeeriumis "Riigieelarvelise toetuse andmise korda", kuid  nimetatud juhul ei korraldata toetuse andmiseks konkurssi ega edastata esitatud taotlust hindamiskomisjonile.

Riigieelarvelise toetuse andmise kord (PDF)  reguleerib Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste riigieelarvelise toetuse andmise põhimõtteid, taotluste menetlemise korda, toetuse kulude abikõlblikkust, toetuse tagasinõudmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

Riigieelarvelise toetuse väljamaksmine toimub lepingu alusel (vt lepingu vorm (PDF)). Lepingu lahutamatuks lisaks on taotlus (vt taotluse vorm (DOC)).

Lepingu juurde kuuluvad ka aruande vormid (vt finantsaruanne, tegevus- ja tulemusaruanne (DOC)/ tegevustoetuse tegevus- ja tulemusaruanne (DOC))

Hetkel vabaühendustele avatud konkursse ei ole.  Ülalnimetatud info on suunatud ainult 2017.a riigieelarve mentelemise käigus lisandunud otsetoetuse saajatele.

Viimati uuendatud: 26. jaanuar 2017