Sa oled siin

Riskis olevate perede toetamise ja turvalise elukeskkonna arendamise meede

Meetme eesmärk on riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.

Toetatavate tegevuste eesmärk on aidata kaasa õnnetuste ja õigusrikkumiste vähenemisele ning ennetada laste käitumisprobleeme. Selleks pakume maakondliku ja kohaliku tasandi juhtidele ja valdkondlikele spetsialistidele paremaid oskusi, töövahendeid ja -meetodeid ning soovime juurutada võrgustikutöö kultuuri ja hõlbustada pooltevahelist infovahetust.

Meede jaguneb neljaks alategevuseks, mille kohta leiate rohkem infot altpoolt.

Olulised dokumendid:

 

 

1. Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine õpilaste koolis toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks
 

Eesmärk

Koolides viiakse läbi programm, mis on suunatud õpilaste käitumis- ja vaimse tervise probleemide, sõltuvuskäitumise tekkimise, õppeedukuse langemise ja koolist väljalangemise ennetamiseks. Eesmärk on tõsta laste turvalist ja aidata kaasa nende tervislikule arengule.

Sihtrühm

Põhikooli I ja II kooliastme õpilased, õpilaste vanemad, kooli personal ning õpetajakoolituse õppejõudl.

 

Tulemus

Toetatava tegevuse tulemusel viiakse koolides läbi tõendatud mõjuga Käitumisoskuste Mäng. Käitumisoskuste Mänguga ennetatakse noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemist. Seetõttu jõuab pikaaegse tulemusena rohkem noori tööturule ning väheneb noorte sotsiaalse tõrjutuse tekkimise risk. Käitumisoskuste Mäng aitab ennetada ka noorte vaimse tervise probleemide ja sõltuvuskäitumise tekkimist, see omakorda edendab kohalikul tasandil tervislikke eluviise ja turvalist elukeskkonda.

Rohkem infot: www.terviseinfo.ee/vepa

 

2. Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine võrgustikutöö tõhustamiseks
 

Eesmärk

Loodava andme- ja teabevahetuslahenduse eesmärk on kohaliku tasandi võrgustiku töö tõhustamine.

Sihtrühm

Riskis olevate isikute ja peredega vahetult töötavad spetsialistid.

Tulemus

Loodav andme- ja teabevahetuslahendus võimaldab kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatel, politseiametnikel ja SKA töötajatel kasutada politsei ning andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsioonis ette nähtud teiste osapoolte infosüsteemide andmeid. Andme- ja teabevahetuslahendus lihtsustab infovahetust, juhtumikorraldust ja aitab paremini planeerida sekkumist ning pakub riskis olevatele isikutele ja peredele, sealhulgas noortele, kiiremat ja tõhusamat toetust ja teenuseid nende probleemide lahendamisel.

 

3. Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil
 

Eesmärk

Toetatava tegevusega arendatakse juhtumikorralduse mudelit riskis olevate perede lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks, mis aitab kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele tervisevaldkonnas.

Sihtrühm

Lähisuhtevägivalla all kannatavad isikud ning nendega vahetult kokkupuutuvad spetsialistid.

Tulemus

Juhtumikorralduse mudelit kasutavad spetsialistid vähemalt kümnes piirkonnas lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede abistamiseks. Juhtumikorralduse mudeli kasutamise tõttu vähenevad peres korduvalt ohvriks langemine ja õigusrikkumiste arv. Mudel on töövahend eelkõige kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele, politseiametnikele, ohvriabitöötajatele ning teistele riskis olevate perede probleemide lahendamisega seotud spetsialistidele.

 

4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
 

Eesmärk

Luua ja käivitada igas maakonnas turvalisuse nõukogu, mis lähtub võrgustikutöö meetodist ning põhineb era-, avaliku- ja kolmanda sektori osalusel ning mis maakonna tasandil suunab ja kohalikul tasandil toetab võrgustikutöö meetodil riskirühma isikute, sh alaealiste, ja -perede probleemide väljaselgitamist ja lahendamist ning turvalise elukeskkonna propageerimist.

Sihtrühm

Maavalitsuste, maakondlike ja piirkondlike omavalitsuste liitude, maakondlike arenduskeskuste, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti, kohalike omavalitsuste ja teiste asjaomaste asutuste esindajad ning maakondlikul tasandil turvalisuse loomises osalevate vabaühenduste ja nende üleriigiliste katusühenduste eestvedajad ja ettevõtete esindajad.

 

Tulemus

Perioodil 2015–2020 luuakse ja arendatakse kõigis maakondades võrgustikutöö põhimõttel turvalisuse nõukogud. Võrgustikutöö juurutamise tulemusena tekib võimekus koostöös välja selgitada maakonna peamised turvalisuse probleemid, leida neile mõjusaid lahendusi, kooskõlastatult tegevusi ellu viia ning toetada turvalise elukeskkonna kujundamist ja tervise edendamist kohalikul tasandil. Töötatakse välja maakondliku võrgustiku loomise, haldamise ja arendamise koolitus, mille läbinud saavad pärast 2020. aastat tegutseda edasikoolitajatena.

 

Meetme tegevuse rahastamine

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist 1 982 698 euroga (85%) ja riiklik kaasfinantseering on 349 889 eurot (15%).

 

Viimati uuendatud: 6. juuli 2021