Sa oled siin

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030

Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda, kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi. 

Tutvu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" eelnõuga SIIN (2.97 MB, PDF)

Arengukava visioon annab sihi ja ambitsiooni, millisena soovime Eestit näha 2030. aastal. Visiooni mõte on kõnetada eesti inimesi olenemata nende kultuuritaustast või elukohast:

 • Eesti on peresõbralik ja kestlik rahvusriik, riik, kus kõigil on hea elada.
 • Eestis on hea perekonda luua ja lapsi kasvatada.
 • Väärtustatakse ja toetatakse lapsevanemaid, tugevate ja kestvate peresuhete loomist ja hoidmist.
 • Eesti on lasterikas ja tagatud on rahvastiku järelkasv.
 • Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist kultuuriruumi ja tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest või kultuuritaustast.
 • Olenemata mitmekesisusest jagavad inimesed demokraatlikke väärtusi ja kannavad ühtset Eesti identiteeti.
 • Rahvastiku- ja lõimumispoliitika on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengut. Inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud ning mõistavad enda rolli ja võimalusi kogukonda ja ühiskonda panustada.
 • Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule – selleks on neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka võõrsil elades.

Eesti rahvastiku kestlikkus ja sidus ühtehoidev ühiskond on kõigi Eesti inimeste ühine vastutus – see on meie kõigi Eesti!

 

Loe edasi arengukava visioonipaberist (tööversioon) (738.49 KB, PDF)

 

Eesti elujõulisuse tagab kestlik rahvastik ja sidus ühiskond. Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostatakse selleks, et:

 • aidata kaasa strateegias „Eesti 2035“ kokkulepitud eesmärkide saavutamisele, mis on seotud rahvastiku ja ühiskonna sidususe valdkonnaga;
 • leppida Vabariigi Valitsuse tasandil ministeeriumite ja valdkondlike eestvedajatega kokku, kuidas ja milliste tegevustega toetada eesti rahva kestlikkust, ning saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja ühtekuuluvustunne;
 • määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkondade poliitikainstrumendid, üld- ja alaeesmärgid ning eesmärkide saavutamist kirjeldavad näitajad;
 • luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks;
 • tagada kooskõla ja anda sisendit Euroopa Liidu poliitikatesse;
 • aidata ellu viia ülemaailmse säästva arengu eesmärke. Eelkõige on arengukava seotud eesmärkidega nr 4 (kõikidele kvaliteetne haridus), nr 8 (majandusareng ja kõigile inimväärne töö), nr 19 (ebavõrdsuse vähendamine, võrdsed võimalused kõigile, kaasamine) ning nr 16 (rahumeelne ja kaasav ühiskond, kaasav otsustusprotsess, õiguskaitse).
 

Arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatakse esialgse hinnangu järgi viis programmi. Arengukava koostamise käigus võib programmide arv ja sisu muutuda. Programmide nimekirja ja ulatust ning eesmärkide sõnastust kohandatakse arengukava ja programmide koostamisel vastavalt vajadusele, kuid praegu on need kavandatud järgmiselt:

 

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavaga toetatakse:

 • eesti keele, kultuuri ja majanduse arengut ning Eesti rahvusriigi kestlikkust, samas austades iga inimese õigust säilitada oma keel ja kultuur;
 • lõimumist ja ühtekuuluvustunnet Eesti ühiskonnas;
 • inimeste ühiskondlikku aktiivsust, mis on ühistegevuste ja ühtekuuluvustunde ning tugevate kogukondade ja laiapindse otsustamise aluseks;
 • võõrsil elavate rahvuskaaslaste sidet Eestiga, mis on aluseks Eesti kultuuri ja identiteedi säilimisele ning tutvustamisele maailmas.
 

Arengukava eest vastutavad rahvastikuministri ametkond ning Kultuuriministeerium võrdselt. Arengukava strateegilist juhtimist teostab juhtkomisjon, kuhu kuuluvad rahvastikuministri ametkonna ning Kultuuriministeeriumi esindajad, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.

Arengukava jooksvat tööd juhib arengukava sidusministeeriumide, rakendusasutuste, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja arengukava sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Lisaks avaliku sektori organisatsioonidele kaasatakse juhtrühma töösse jooksvalt valdkonna eksperte eelkõige teadusasutustest ja kodanikuühiskonnast.

Arengukava elluviimisesse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse üksused ja rahvastiku ning lõimumise teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

 

Ajakava

 • Jaanuar – märts 2020 Eeltöö arengukava koostamiseks, valdkonna olukorra ja probleemide esmane analüüsimine.
 • Märts – august 2020 Eeltöö arengukava ja programmide väljatöötamiseks ning dokumentide kavandite koostamine. Arutelud ja koostööseminarid partneritega, et analüüsida probleeme, seada sihte ja leppida kokku koostöö tegemises.
 • Mai – september 2020 Arengukava ja programmide kavandite täiendamine. Arutelude ja koostööseminaride pidamine.
 • Oktoober – detsember 2020  Arengukava projekti avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine. Programmi eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks.
 • Jaanuar 2021 Arengukava projekti esitamine Vabariigi Valitsusele
 • Jaanuar – märts 2021 Riigikogus tutvustamine, Vabariigi Valitsuses kinnitamine

Kaasamine:

 • 11.02.2020 toimus arengukava avaseminar koostööpartneritega.
 • 8.05.2020 toimus arengukava visiooniseminar teadlaste ja ekspertidega.
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku eelnõu avalik konsultatsioon toimus Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis juunis 2020.
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepanek esitati Vabariigi Valitsuse läbi valitsuse infosüsteemi.
 • 15.09. 2020 toimus koostööpartneritega aruteluseminar. 
 • Valitsus kinnitas 5.11.2020 „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" koostamise ettepaneku. Vaata lisaks eelnõude infosüsteemist.
 • Käesolevalt on „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" eelnõu avalikul konsulteerimisel eelnõude infosüsteemis ning arvamuse avaldamiseks osalusveebis kuni 08.01.2021
 

Kontaktid

 

Raivo Küüt

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler

 Telefon: 6125010
raivo.kyyt@siseministeerium.ee

Piret Hartman

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler 

 Telefon: 628 2355 
piret.hartman@kul.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 15. detsember 2020