Sa oled siin

Tule turvatunde loojaks!

 

Oleme oma valdkonna eksperdid ja poliitikakujundajad


Meie töötajad kujundavad ja viivad koos valitsemisala asutustega ellu poliitikaid sellistes olulistes valdkondades nagu sisejulgeoleku tagamine, avaliku korra kaitsmine ning piirivalve-, kriisireguleerimise, kodakondsuse, migratsiooni- ja päästevaldkonna arendamine.

Samuti panustab meie meeskond kirikute ja kogudustega seonduvatesse valdkondadesse ning teeb rahvastikutoiminguid.

Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 39 aastat, ligi 90 protsendil meie töötajatest on kõrgharidus.

 

Meie kõige olulisem vara on inimesed


Siseministeeriumis töötab ligi 200 inimest, koos valitsemisalaga pea 8000 inimest. Kokku moodustab see veerandi kõigist riigiasutuste teenistujatest. Seega oleme suurim tööandja riigisektoris.

Peame oluliseks oma inimeste igakülgset arendamist


Toetame töötajate soovi tööalaselt areneda ja ennast täiendada. Märkame tippspetsialistide juhipotentsiaali ja pakume neile tuge juhtimisoskuste lihvimisel. Samuti pakume töötajatele rohkelt põnevaid võimalusi liikuda ministeeriumi valitsemisala sees.

Meie inimeste töö- ja vaba aeg on tasakaalus


Soodustame oma töötajate sportimisvõimalusi, korraldame motiveerivaid ühisüritusi ning pakume võimalusi töö- ja pereelu ühildamiseks. Näiteks pakume oma inimestele võimalusi kaugtööks ning oleme ministeeriumisse sisustanud töötajate lastele lastetoa.

 

Tööpakkumised ja praktikavõimalused

 

Siseministeeriumi tööpakkumised

 

 

 

Ministeeriumi töökuulutused leiab avaliku teenistuse veebist ja töövahendusportaalist CV Online. Osa ametikohti täidame sisekonkursside korras, et võimaldada töötajatel ja ametnikel ministeeriumi valitsemisala sees liikuda ning toetada seeläbi nende karjääri ja erialast arengut.

Praktikavõimalused Siseministeeriumis

Praktikale on võimalik kandideerida üliõpilasel, kes:

  • on läbinud õppeaineid vähemalt ühe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
  • valdab vabalt eesti keelt ja soovitavalt ka mõnd võõrkeelt;
  • oskab kasutada teksti- ja andmetöötlusprogramme;
  • tunneb huvi riigi ja avaliku teenistuse toimimise vastu.

Vaata siit videost, miks tulla Siseministeeriumisse praktikale. 

Saada oma praktikasoov.

 

Lisainfo

Terje Pari
personalipoliitika osakonna nõunik

612 5046
terje.pari@siseministeerium.ee

 

Meie inimeste lood

 

Juuratudengist osakonnajuhatajaks

HENRY TIMBERG


 

Siseturvalisuse juhtimispõhimõtted

Näeme suurt pilti

Juht mõistab valdkonda mõjutavaid protsesse ja lähtub ühiskonna vajadustest. Meie juhid on laia silmaringiga, süsteemsed ja uuendusmeelsed.
Hea juht:
• oskab näha siseturvalisuse seoseid teiste valdkondadega
• suudab selgitada kohalike ja globaalsete trendide mõju valdkonnale
• töötab välja kasutajakeskseid lahendusi
• on avatud innovatsioonile ja muutuste elluviimisele
• mõistab sihtrühmade probleeme ja vajadusi

Saavutame tulemusi koostöös

Juht mõistab oma osa siseturvalisuse valdkonna tervikpildis ja teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist koostööd. Meie juhid on koostöömeelsed, tulemuslikud ja otsustusjulged.
Hea juht:
• omab eesmärkide saavutamiseks selget plaani
• otsib teiste osapooltega aktiivselt koostöövõimalusi
• kaasab laiapõhjaliselt sihtrühmi
• julgeb otsustada ja vastutada
• langetab otsuseid tõendus- ja faktipõhiselt
• suudab kriitilistes olukordades tõhusalt tegutseda

Toetame meeskonnatööd

Juht kujundab usaldusliku ja motiveeriva töökeskkonna. Meie juhid on toetavad, lugupidavad ja inspireerivad.
Hea juht:
• püstitab meeskonnale selged eesmärgid
• leiab igale inimesele parima võimaliku rakenduse
• annab võimalusel inimestele eesmärkide elluviimiseks tegutsemisvabaduse
• toetab meeskonnaliikmeid tulemuste saavutamisel
• julgustab meeskonda katsetama uusi lähenemisi
• annab tagasisidet viisil, mis aitab inimesi edasi

Väärtustame enesearengut

Juht analüüsib pidevalt oma tegevust ja püüab kasvada paremaks juhiks. Meie juhid on ausad, uudishimulikud ja õppimisvõimelised.
Hea juht:
• oskab vastu võtta tagasisidet
• suudab adekvaatselt hinnata oma tugevusi ja nõrkusi
• tegeleb mitmekülgselt enesetäiendamisega
• peab tähtsaks töö- ja eraelu tasakaalu
• suhtleb ausalt ja avatult igas olukorras
• on hea kuulaja

 

 

Ministeeriumi koosseis ja palgaandmed

 

Ametnike palgad avalikustatakse igal aastal hiljemalt 1. mail avaliku teenistuse seaduse ja avaliku teabe seaduse alusel. Seoses seadusemuudatusega pole palgaandmed eelmiste aastatega võrreldavad. 


 

 

 

 

Viimati uuendatud: 15. september 2021