Ministeeriumi tutvustus

 

Hoolitseme selle eest, et Eestis oleks hea ja turvaline elada.

Siseministeerium koos valitsemisalaga on Eesti suurim avaliku sektori organisatsioon – kokku üle 8000 töötaja.

Ministeeriumis töötab ligi 200 inimest, kes kujundavad poliitikaid siseturvalisuse valdkonnas ja viivad neid koostöös valitsemisala asutustega ellu.

Siseministeeriumi põhimäärus »
Arengu- ja tegevuskavad »

Siseministeeriumi põhiülesanded:

 • Tagame avalikku korda ja sisejulgeolekut.
 • Vastutame kriisireguleerimise ja päästetööde eest.
 • Korraldame piirivalvet ja haldame piiriületamist.
 • Korraldame kodakondsuse, rände ja identiteedihalduse küsimusi.
 • Korraldame rahvastikuhaldust, isikunimede ja perekonnaseisu küsimusi.
 • Toetame kodanikeühiskonna arengut, sh siseturvalisuse vabatahtlikke ja usuühendusi.
 

Missioon ja visioon

 

Missioon

Loome ühiselt Eestile parima julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

Siseministeeriumi töötajad järgivad oma töös järgmisi väärtusi:

 • Mõtlen avatult
 • Vastutan ise
 • Kaasan teisi
 • Hoolin igaühest
 

Organisatsiooni ülesehitus

Ministrite vastutusvaldkonnad

 

 

Osakondade põhimäärused

 

 • Euroopa Liidu ja välissuhete osakond (284.52 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanne on ministeeriumi Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise ning välissuhtluse koordineerimine ja korraldamine.
 • Infohaldusosakond (285.79 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanne on infotehnoloogia- ja dokumendihalduspoliitika väljatöötamine ning selle rakendamise koordineerimine.
 • Kodakondsus- ja rändepoliitika osakond (280.59 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Kommunikatsiooniosakond (279.08 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi juhtkonna nõustamine kommunikatsiooni ja avaliku arvamuse valdkondades, valitsemisala strateegilise suhtekorraldusalase tegevuse kujundamine ja avalikkuse informeerimine ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevusest.
 • Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond (279.86 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on korrakaitse ja kriminaalpolitsei valdkonnas poliitikate väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Personalipoliitika osakond (279.63 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on personali ja hariduse valdkonda kuuluva ministeeriumi poliitika, strateegiate ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine, tööjõukulude eelarve analüüsimine, teenistusliku järelevalve läbiviimine ning oma valdkonnas rahvusvahelise koostöö korraldamine.
 • Piirivalvepoliitika osakond (279.82 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on piirivalvevaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond (229.67 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on pääste- ja kriisireguleerimispoliitika väljatöötamine ja nende elluviimise korraldamine.
 • Rahandusosakond (358.48 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste finantsarvestuse, eelarvestamise ning kuluarvestuse süsteemi loomise korraldamine ja koordineerimine.
 • Rahvastiku toimingute osakond (258.51 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on rahvastiku toimingutega seotud asjade korraldamine ja koordineerimine.
 • Siseauditi osakond (281.29 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on siseauditite läbiviimine, sisekontrollisüsteemi hindamine ja ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks ministeeriumis ja valitsemisala asutustets.
 • Sisejulgeolekupoliitika osakond (228.13 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on sisejulgeoleku valdkonnas poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Strateegiaosakond (358.3 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on poliitikastrateegia kujundamise ja mõjude hindamise võimekuse tagamine ning arengu- ja tegevuskavade alase töö koordineerimine ja toetamine.
 • Teabeseireosakond (360.57 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on operatiivinformatsiooni kogumine ja vahendamine ning riigisisese ja rahvusvahelise teabe kogumise koordineerimine hädaolukorra korral.
 • Usuasjade osakond (226.34 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on usulisi ühendusi puudutava poliitika väljatöötamine, usulistele ühendustele eraldatud toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine ja usuelu küsimuste analüüsimine.
 • Varahaldusosakond (279.86 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala ühtse varahaldus- ja hankepoliitika väljatöötamine ja koordineerimine ning ministeeriumi varahalduse ja siseteenuse tagamine.
 • Välisvahendite osakond (283.28 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on EL struktuurivahenditest, siseturvalisuse valdkonnale suunatud Euroopa Liidu finantsvahenditest ja muudest siseturvalisusealastest välisvahenditest rahastatavate toetusmeetmete väljatöötamise korraldamine ja nende rakendamise korraldamine.
 • Õigusosakond (353.79 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesandedon Siseministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine.
Viimati uuendatud: 14. mai 2019