Ministeeriumi tutvustus

 

Siseministeeriumi põhiülesanded

 • Tagame avalikku korda ja sisejulgeolekut.
 • Vastutame kriisireguleerimise ja päästetööde eest.
 • Korraldame piirivalvet ja haldame piiriületamist.
 • Korraldame kodakondsuse, rände ja identiteedihalduse küsimusi.
 • Korraldame rahvastikuhaldust, isikunimede ja perekonnaseisu küsimusi.
 • Kujundame rahvastiku- ja perepoliitikat.
 • Kaasame ja toetame väliseesti kogukondi. 
 • Toetame kodanikuühiskonna arengut, sh siseturvalisuse vabatahtlikke ja usuühendusi.

Hoolitseme selle eest, et Eestis oleks hea ja turvaline elada

Siseministeerium koos valitsemisalaga on Eesti suurim avaliku sektori organisatsioon – kokku üle 8000 töötaja.

Ministeeriumis töötab ligi 200 inimest, kes kujundavad poliitikaid siseturvalisuse ja perede heaolu valdkonnas ning viivad neid koostöös valitsemisala asutustega ellu.

 

 

26st institutsioonist usaldavad eestimaalased enim politsei- ja piirivalveametit, päästeametit ja häirekeskust

 • Eestimaalased pole iseseisvumise taastamisest saati tajunud oma elu- ja kodukeskkonda turvalisemana kui praegu.
 • Inimeste hinnangud turvalisusele ja siseturvalisust tagavatele asutustele on väga kõrged.
 • Inimeste hulk, kes peavad Eestis elamist turvaliseks, on viimastel aastatel järjepanu kasvanud.
 • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2020. aastal leidis, et Eesti elanike usaldus Siseministeeriumi haldusala asutuste vastu on väga kõrge.
 

Valitsemisala suurimad väljakutsed

 

 • Siseturvalisuse IKT teenuste sujuvaks toimiseks on järgmise 10 aastaga vaja lisaks 100 miljonit eurot.
 • Eesti ja Euroopa Liit on paremini kaitstud, kui idapiir on välja ehitatud ja 100% ulatuses tehnilise valve all. See aitab avastada ja tõkestada ebaseaduslikke piiriületajaid ja piiriülest kuritegevust.
 • Julgeolekuolukord on tinginud kiirreageerimise võimekuse edasi arendamise ja julgeolekuasutuste varustuse uuendamise.
 • Valitsemisalas ei saa enam palka tõsta sisemiste ressursside arvelt. Haldusalas on töötajate arv vähenenud 10 aastaga viiendiku võrra: 9600 teenistuja pealt kuni 7800 inimeseni.
 • Idapiiri ehitamine

  Idapiiri väljaehitamiseks on rajatud 3,5km pikk katselõik koos taristu, piiriaedade ja droonipesadega. Katselõiku eeskujuks võttes on välja kuulutatud ehitushanked esimese 23,5km maismaapiiri väljaehitamiseks Eesti-Läti-Vene piiri kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini.

 • Liikluskultuuri parandamine

  Mullu hukkus liiklusõnnetustes 67 inimest. Viimase viie aasta jooksul oli selles osas kõige rahulikum aasta 2017, kui hukkkunuid oli 48. Liikluskultuuri mõjutamiseks ja ohutuse tõstmiseks jätkub ennetustöö.

 • Veeõnnetuste vähenemine

  43 inimest jättis mullu oma elu veeõnnetuses. Kuigi üldine tendents on langussuunal, jääb see alla 2015. aasta statistikale, kui uppus 39 inimest. Aastal 2016 jättis oma elu veeõnnetustes 45 inimest. Pooled eelmisel aastal uppunud täiskasvanutest olid alkoholijoobes.

 • Tulesurmade ennetamine

  Läinud aastal hukkus 50 inimest tulekahjudes. Kaheteistkümnes hukkunuga eluruumis oli töötav suitsuandur, nendest 11-s kodus elasid pensionärid. Kõigist tulesurmadest 20 olid hooletu suitsetamise süü.

 • Vabatahtlike kaasamine

  Vabatahtlike arv kasvab siseministeeriumi haldusalas iga aastaga. Vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud ning mere- ja järvepäästjad usuvad, et turvalisus algab meist endist. Vabatahtlikud on kogukonna turvalisuse alustala ja ohutu käitumise eeskuju.

 • Hädaabinumbri kasutamine

  95% kõigist hädaabi numbril 112 helistanutest said ühenduse 10 sekundi jooksul. Kuid teavitustöö hädaabinumbri osas peab veel jätkuma: 84% elanikest teavad, et hädaabinumber 112 on ka politsei kutsumiseks.

 • Piirkondlik tasakaal

  Valitsemisala eesmärk on juhtida rännet tasakaalustatult, toetada noorte iseseisvumist, aidata kaasa elukvaliteedi säilimisele ja arengule maapiirkonnas, suurendada tööturul ebasoodsamas olukorras olevate sihtrühmade, sh noorte ja vanemaealiste tööhõivet, koguda ja analüüsida järjepidevalt rahvastikuarengut kajastavaid demograafilisi ning sotsiaal-majanduslikke andmeid. Rahvastiku osatähtsus väljaspool Harju- ja Tartumaad 42,8% ->40,7% - >38,7%.
 

Missioon ja visioon

 

Missioon

Loome ühiselt Eestile parima julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

Siseministeeriumi töötajad järgivad oma töös järgmisi väärtusi:

 • Mõtlen avatult
 • Vastutan ise
 • Kaasan teisi
 • Hoolin igaühest
 

Valdkonnad

 

Struktuur

 

 

Osakondade põhimäärused

 

 • Euroopa Liidu ja välissuhete osakond (270.47 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanne on ministeeriumi Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise ning välissuhtluse koordineerimine ja korraldamine.
 • Info- ja varahaldusosakond
  Osakonna põhiülesanne on infotehnoloogia- ja dokumendihalduspoliitika väljatöötamine ning selle rakendamise koordineerimine. Ministeeriumi ja tema valitsemisala ühtse varahaldus- ja hankepoliitika väljatöötamine ja koordineerimine ning ministeeriumi varahalduse ja siseteenuse tagamine.
 • Kodakondsus- ja rändepoliitika osakond (280.59 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Kodanikuühiskonna osakond (281.26 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on kodanikuühiskonna ja uussisserändajate kohanemispoliitika väljatöötamine, Välis-Eesti kogukondade kaasamist puudutava ja tagasipöördumist toetava poliitika kavandamine ja korraldamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika alase tegevuse koordineerimine
 • Kommunikatsiooniosakond (279.08 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi juhtkonna nõustamine kommunikatsiooni ja avaliku arvamuse valdkondades, valitsemisala strateegilise suhtekorraldusalase tegevuse kujundamine ja avalikkuse informeerimine ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevusest.
 • Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond (279.86 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on korrakaitse ja kriminaalpolitsei valdkonnas poliitikate väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Personalipoliitika osakond (425.63 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on personali ja hariduse valdkonda kuuluva ministeeriumi poliitika, strateegiate ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine, tööjõukulude eelarve analüüsimine, teenistusliku järelevalve läbiviimine ning oma valdkonnas rahvusvahelise koostöö korraldamine.
 • Piirivalvepoliitika osakond (279.82 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on piirivalvevaldkonna poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond (427.08 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on pääste- ja kriisireguleerimispoliitika väljatöötamine ja nende elluviimise korraldamine.
 • Rahandusosakond (358.48 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste finantsarvestuse, eelarvestamise ning kuluarvestuse süsteemi loomise korraldamine ja koordineerimine.
 • Rahvastiku toimingute osakond (280.41 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on rahvastiku toimingutega seotud asjade korraldamine ja koordineerimine.
 • Rahvastiku- ja perepoliitika osakond (283.74 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on rahvastiku- ja perepoliitika välja töötamine ja poliitika
  rakendamise koordineerimine ning väliseesti kogukondade kaasamist puudutava poliitika
  kavandamine ja korraldamine.
 • Siseauditi osakond (281.29 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on siseauditite läbiviimine, sisekontrollisüsteemi hindamine ja ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks ministeeriumis ja valitsemisala asutustets.
 • Sisejulgeolekupoliitika osakond (228.13 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on sisejulgeoleku valdkonnas poliitika väljatöötamine, asjaomaste valitsusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.
 • Sisekaitse ja kriisivalmiduse osakond (490.99 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on ministeeriumi valitsemisala ettevalmistamine kriisideks ja sisekaitseliste ülesannete täitmiseks, olukorrateadlikkuse ja analüüsivõimekuse tagamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kriisideks valmistumise koordineerimine.
 • Strateegiaosakond (358.3 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on poliitikastrateegia kujundamise ja mõjude hindamise võimekuse tagamine ning arengu- ja tegevuskavade alase töö koordineerimine ja toetamine.
 • Usuasjade osakond (272.96 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on usulisi ühendusi puudutava poliitika väljatöötamine, usulistele ühendustele eraldatud toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine ja usuelu küsimuste analüüsimine.
 • Välisvahendite osakond (283.28 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesanded on EL struktuurivahenditest, siseturvalisuse valdkonnale suunatud Euroopa Liidu finantsvahenditest ja muudest siseturvalisusealastest välisvahenditest rahastatavate toetusmeetmete väljatöötamise korraldamine ja nende rakendamise korraldamine.
 • Õigusosakond (497.45 KB, PDF)
  Osakonna põhiülesandedon Siseministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine.
Viimati uuendatud: 25. juuni 2021