KODAR 2021-2030

Kuidas luua aastaks aastaks 2030 tugev kodanikuühiskond?

Ursula Kaasik, siseministeeriumi kodanikuühiskonna valdkonna nõunik

Kujutage ette üht mittetulundusühendust, mis aitab näiteks kodukohta arendada või pakub võimalust enda huvide eest seista - selline stereotüüp kerkib paljude silme ette, kui rääkida kodanikuühiskonnast. Ent laiemas käsitluses on kodanikuühiskond kõiki inimesi ühendav osalusühiskond, kus avalik-, era- ja kolmas sektor teevad koostööd. Võimekas kodanikuühiskonnas on suutlik avalik sektor, tugev erasektor ja aktiivne kolmas sektor. Seega on kodanikuühiskonna kujundamine meie kõigi - ettevõtjatest ametnikeni, meediast vabakonna esindajateni - ülesanne, vastutus ja vajadus.

Kuidas kodanikuühiskonda kujundada?

Kodanikuühiskonda kujundame ühiselt. Samas on valitsus määranud, et kodanikuühiskonna arengut kavandab Siseministeerium. Täpsemalt koordineerime vabaühendusi teotava poliitika kujundamist ja selleks ette nähtud tegevused on kokku lepitud kodanikuühiskonna arengukavas. Praegune arengukava kehtib aastani 2020 ja selle kohaselt on meie eesmärk tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ja ühiskondlikult aktiivsed elanikud. Selle eesmärgi suunas oleme viimase kolme ja poole aastaga pidevalt liikunud.

Näiteks on suurenenud vabaühendustele annetamine, vabatahtlikke ja neid kaasavaid organisatsioone väärtustatakse, pidevalt tehakse tööd vabaühenduste rahastamise läbipaistvuse suurendamise ja kaasamise parandamisega. Eelmisel aastal avaldatud vabaühenduste elujõulisuse indeksi järgi on Eesti kodanikuühiskonna areng Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega võrdluses tipus. Samas on veel pikk tee minna, et saaksime kõik aastaks 2020 seatud eesmärgid täidetuks lugeda ja järgmise kahe aasta jooksul on veel mitmeid tegevusi ees.

Paraku läheneb 2020. aasta kiirelt ja selleks, et kõik huvitatud osapooled saaksid uue eesmärgi ja tegevuste sõnastamisel oma panuse anda, oleme alustanud uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi koostamisega. Aprillis ja mais toimusid seminarid kodanikuühiskonna visiooni, murekohtade ja vajaduste sõnastamiseks. Seminaridel leiti, et aastal 2030 võiks Eestis olla aktiivsed, avatud ja haritud inimesed, kes teavad oma õigusi ja kohustusi. Samuti toodi esile nii digivõimekuse, vabatahtliku tegevuse kui rahastuse läbipaistvuse arendamine. Siiski oli nende seminaride näol tegemist vaid esimese sammuga uute eesmärkide, vajaduste ja tegevuste sõnastamisel.

Märksõnaks koosloome

Uue kodanikuühiskonna poliitikadokumendi edukas koostamine ja ühiselt eesmärkide seadmine ei ole vaid ühe ministeeriumi või ainult vabaühenduste huvi ja soov. Kuigi palju on räägitud koosloomest, siis kodanikuühiskonna kujundamine on tõepoolest valdkond, kus ilma koosloometa, ühiselt tegutsemise ja ühiste otsusteta häid tulemusi või tõelist kodanikuühiskonda ei saavuta. Vaid koos saame luua selle, mis meid kõiki kõnetab ja kuhu soovime ühiselt pürgida. Järgmise kahe aasta jooksul ootame kõiki osapooli aktiivselt kaasa rääkima, millisena soovitakse näha Eesti kodanikuühiskonda aastal 2025, 2030 või 2035. Tulge ühinege meiega Arvamusfestivalil, maakondades toimuvatel aruteludel või veebis!

1 August 2018

Osalemine koosloome alal Arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil käsitleme kodanikuühiskonna poliitika kujundamist ja valdkonna arendamist ja ootame kõiki huvitatuid kaasa rääkima.

2 August-oktoober 2018

Maakondlikud seminarid

Igas maakonnas toimub vähemalt üks avalik arutelu, sh toimub vähemalt üks arutelu vene keeles. Arutelude eesmärk on igas maakonnas arutada kodanikuühiskonna visiooni aastaks 2030, olemasolevaid probleeme ja võimalikke lahendusi.

3 November 2018 – märts 2019

Üld- ja alaeesmärkide paikapanek

Maakondlike seminaride järel koondatakse saadud sisend ja valminud analüüsid esmasteks üld- ja alaeesmärkideks ja uue programmi tegevusteks.

4 Märts 2019-oktoober 2019

Programmi lõplik koostamine ja kooskõlastamine

2019. aastal valmivad kaks uuringut: kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjuanalüüs ja vabatahtliku tegevuse uuring. Nimetatud uuringuid kasutatakse kodanikuühiskonna programmi koostamise sisendina. 2019. aasta vältel toimub sellele lisaks 2018. aastal saadud ettepanekute kooskõlastamine teiste ministeeriumite, vabaühenduste ja partneritega.

5 November-detsember 2019

Programmi tutvustamine

2019. aasta lõpul valmivat programmi tutvustatakse valitsusele, Riigikogule, EKAK ühiskomisjonile ja avalikkusele.

 

EST