Sa oled siin

Uuringud ja analüüsid (aastate kaupa)

2017

Aasta Pealkiri Läbiviija
2017 Julgeolekuasutuste tegevuse regulatsiooni võrdlev analüüs (1.57 MB, PDF) Advokaadibüroo Sorainen AS

 

2016

Aasta Pealkiri Läbiviija
2016 Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2016 (5.59 MB, PDF) Tripod Grupp OÜ
2016 Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele (1.12 MB, PDF) Finantsakadeemia OÜ
2016 Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: ELi liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid (1.4 MB, PDF) Krabu Grupp OÜ, e-Riigi Akadeemia SA, De Sapientia Partnerid OÜ
2016 Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses - igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel (2.43 MB, PDF) Saar Poll OÜ

 

2015

Aasta Pealkiri Läbiviija
2015 Elanike teadlikkus ja hoiakud turvateenuse ja turvaettevõtete suhtes (594.25 KB, PDF) Turu-uuringute AS
2015 Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja - paigutamise programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule (948.79 KB, PDF) Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus
2015 Eestisse seaduslikult sisserännanud välismaalaste profiilide kaardistamine ning nende vastavus Eesti tööjõuturu vajadustele (2.05 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus
2015 Siseturvalisuse hariduse mudeli analüüs (3.67 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2015 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes (5.82 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE

 

2014

Aasta Pealkiri Läbiviija
2014 Hädaolukorra ja eriolukorra erinevused ning eristamise vajalikkus (875.63 KB, PDF) Advokaadibüroo Sorainen AS
2014 Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes (1.08 MB, PDF) Saar Poll OÜ
2014 Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks (748.47 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2014 Euroopa riikide sisserändestrateegiad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu värbamisel kolmandatest riikidest (1.11 MB, PDF) OÜ Eesti Uuringukeskus
2014 Soovitused sotsiaalse taristu erinevate aspektide käsitlemiseks maakonnaplaneeringus (504.11 KB, PDF); Lisa 2 Mõisted (329.23 KB, PDF) Helen Koppa
2014 Toimepiirkondade määramine (5.7 MB, PDF) Statistikaamet
2014 Rahvastikuprognoos aastani 2040 metoodika (1.06 MB, PDF); piirkondlikud prognoosid (661.13 KB, PPTX) Statistikaamet
2014 Asutuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus (1.78 MB, PDF) Renee Puusep, Toomas Paaver
     
2014 Noortele suunatud lähisuhtevägivalda ennetavate tõendus- või teadmispõhiste programmide võrdlev uuring (1.58 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2014 Lastevanematele suunatud ennetuskampaania Tark Vanem eel- ja järeluuring (1.01 MB, PDF) AS Emor
2014 Vabaühenduste sisedemokraatia uuring (2.27 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2014 Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013 (1.94 MB, PDF); uuringu esitlus (370.04 KB, PDF), faktileht (2.03 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2014 Eesti elanikud siseturvalisust toetavast vabatahtlikust tegevusest: teadlikkus ja usaldus, 2013/2014 (2.43 MB, PPT) Turu-uuringute AS
2014 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2010- 2013 (2.35 MB, PDF); tulemused Excel formaadis (1.54 MB, XLS) OÜ Geomedia
2014 Elanikkonna suhtumine haldusreformi (373.35 KB, PDF) (esitlus) Turu-uuringute AS
2014 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste valitsemiskorralduse mudelite ja territoriaalse juhtimisstruktuuri kujundamine Lääne-Nigula ja Viljandi valla näitel (1004.16 KB, PDF) Kersten Kattai, Georg Sootla, Mikk Lõhmus
2014 KOV rahastamismudelite (sh maksukorralduse) mõju kohaliku omavalitsuse poolsele ettevõtluskeskkonna arendamisele (602.99 KB, PDF) OÜ Cumulus Consulting
2014 Siseturvalisus KOV-ide arengudokumentides ja parlamendierakondade valimisplatvormides (827.52 KB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2014 Eesti siserände põhjuste analüüs (934.38 KB, PDF) OÜ Eesti Uuringukeskus
2014 Maavalitsu ste osalemine rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides (331.64 KB, PDF) OÜ Geomedia
2014 Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega (3.55 MB, PDF); esitlus (578.01 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2014 Maavalitsuste IT strateegia. Eksperthinnang maavalitsuste IKT korraldusele, soovitused muudatusteks (431.82 KB, PDF) Andres Kall
2014

Siseturvalisuse- ja regionaalvaldkonna 2013. aasta meedianalüüs (862.81 KB, PDF)

Peegel ja Partnerid

 

2013

Aasta Pealkiri Läbiviija
2013 Kriisireguleerimise valdkonna juriidiline analüüs (1002.42 KB, PDF) Advokaadibüroo Sorainen AS
2013 Mitmikkodakondsuse analüüs (763.66 KB, PDF) Siseministeerium
2013 Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine (1.39 MB, PDF) MTÜ Eesti Abikeskused
2013 ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuring (643.7 KB, PDF) e-Riigi Akadeemia Sihtasutus
2013 Fookusgrupiuuring tuleohutusest (308.64 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2013 Abikaugetes piirkondades päästealase ennetustöö, ohutusjärelevalve ning päästetöö teenuste optimaalsete osakaalude määratlemine ja sellealase planeerimismudeli väljatöötamine (2.91 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2013 Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs (2.16 MB, PDF) EMSL Vabaühenduste liit, Hedman Partners AB
2013 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2009- 2012 (4.98 MB, PDF); tulemused Excel formaadis (1002.5 KB, XLS), lisaanalüüs "Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal" (6.62 MB, PDF) OÜ Geomedia
2013 Elanikkonna (515.5 KB, PPT) suhtumine haldusreformi ja selle korraldusse (389.82 KB, PDF) Turu- uuringute AS
2013 Eesti riigi ja regioonide territoriaalse koostöö vajaduste analüüs (2.56 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2013 Siseministeeriumi ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüs (1.6 MB, PDF) Ernst & Young Baltic AS
2013 Siseministeeriumi riskijuhtimise analüüs (544.25 KB, PDF) KPMG Baltics OÜ
2013 Ministeeriumi roll valitsusala julgeolekuasutuste üle (teenistusliku) järelevalve teostamisel (983.85 KB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA

 

2012

Aasta Pealkiri Läbiviija
2012 Tule-, vee- ja liiklusohutusalane ennetusuuring (2.55 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia
2012 Planeerimissuuniste vajalikkuse kohta Eestis asustuse arengu suunamise valdkonnas (374.75 KB, PDF) Kadri Leetmaa
2012 Ruumilise planeerimise jaoks bioloogiliste andmekihtide ettevalmistamine Hiiu maakonna merealal (2.59 MB, PDF) MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
2012 Uuring tihe- ja hajaasustusala määratlemise võimaluste kohta (2.34 MB, PDF) Mati Tee (Eesti Maaülikool)
2012 GPS-põhise traallaevade liikumisandmestiku baasil traalipüügi piirkonna kaardi koostamiseks Hiiu mereala osas (678.13 KB, PDF) Ain Kull
2012 Religiooni puudutavate õigusaktide analüüs (825.71 KB, PDF) Merilin Kiviorg
2012 Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia (1.12 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2012 Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs euroopa sotsiaaluuringu põhjal. Aktiivse Eesti elaniku tüpoloogia (7.93 MB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2012 Vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi hindamine (1.66 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2012 Päästeala vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia (1.26 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2012 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2008- 2011 (2.43 MB, PDF); lühikokkuvõte (666.84 KB, PDF), tulemused Excel formaadis (3.75 MB, XLS), lisaanalüüs "Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012- 2030" (2.43 MB, PDF) OÜ Geomedia
2012 Territoriaalse liikuvuse ja Eesti regioonide süsteemi kujunemise seoste analüüs (220 KB, DOC) Jaak Kliimask (Eesti Maaülikool)
2012 Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega (2.38 MB, PDF); esitlus (872.35 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2012 Sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüs (1.56 MB, PDF) Ernst & Young Baltic AS
2012 Sisekaitse akadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (1.41 MB, PDF) OÜ Cumulus Consulting, Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut

 

2011

Aasta Pealkiri Läbiviija
2011 Analüüs rohevõrgustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest võimalikest mõjudest ja neid leevendavatest meetmetest (3.8 MB, PDF) Eesti Maaülikool
2011 Eesti transpordimudeli koostamine ja rakendamine (1.03 MB, PDF) Tallinna Tehnikaülikool
2011 Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuriga seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisee planeeringusse Eesti 2030+ (6.18 MB, PDF) OÜ Geomedia
2011 Analüüs linnustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest võimalikest mõjudest ja neid leevendavate meetmetest (1.78 MB, PDF) Eesti Maaülikool
2011 Olulise ruumilise mõjuga objektide planeerimine (610.19 KB, PDF) OÜ Hendrikson & Ko
2011 Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest (416.44 KB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2011 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2010 (3.17 MB, PDF); lühikokkuvõte (666.84 KB, PDF), tulemused Excel formaadis (2.6 MB, XLS) OÜ Geomedia
2011 Rahvastikuareng ning töökohtade arvu ja väärtuse muutumine KOV-võimekuse indeksi andmebaasi andmete alusel (2.24 MB, PDF) OÜ Geomedia
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda (491.35 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Varjupaigataotlejate sihtrühma rahulolu ja ootuste hindamine neile pakutavate teenuste ja tingimuste osas (265.51 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Vastuvõtutingimused erivajadusega varjupaigataotlejatele: parimad praktikad (581.19 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Erivajadusega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste ja organisatsioonide kaardistamine ning teenustega rahulolu küsitlus (491.4 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut
2011 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2003/9/EÜ, 27. jaanuar 2003 võrdlev analüüs erivajadustega isikute vastuvõtutingimuste osas (352.2 KB, PDF) Balti Uuringute Instituut

 

2010

Aasta Pealkiri Läbiviija
2010 Tuleohutusjärelvalve rahulolu uuring (666.3 KB, PDF) Saar Poll OÜ
2010 Esmaste kustutusvahendite eluruumides kohustusliku kasutamise mõjude hindamine (672.96 KB, PDF) Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike Uuringute keskus RAKE
2010 Ehituslike tuleohutusnõuete asjakohasuse analüüs (1.95 MB, PDF) Sisekaitseakadeemia
2010 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2009 (855.67 KB, PDF); esitlus (3.03 MB, PPT), tulemused Excel formaadis (3.54 MB, XLS) OÜ Geomedia
2010

Regionaalne pendelrände uuring (4.23 MB, PDF)  (lühikokkuvõte)

Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
2010 Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes (1.05 MB, PDF) Saar Poll OÜ

 

2009

Aasta Pealkiri Läbiviija
2009 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2008 (276.16 KB, PDF) OÜ Geomedia
2009 Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos (2.07 MB, PDF) Tartu Ülikool
2009 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele (1.77 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA
2009 Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale (468.8 KB, PDF) Turu-uuringute AS

 

2008

Aasta Pealkiri Läbiviija
2008 Hädaabikõnede teenindamise rahulolu uuring (1.12 MB, PDF) FIE Ave Reinson
2008 Riskikommunikatsiooni tõhustamine elanikkonnaga õnnetusjuhtumite eel ja ajal (195.19 KB, PDF) OÜ Faktum & Ariko
2008 Ülevaade kodanikuhariduse hetkeseisust ja arengusuundadest (675.56 KB, PDF) Jon Ender, Mare Räis, Piret Talur, Anu Toots, Reet Valgmaa
2008 Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006-2007) (1.08 MB, PDF) Poliitikauuringute Keskus Praxis SA ja TLÜ RASI
2008 Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid. Järvamaa pilootuuring (1.01 MB, PDF); esitlus (435.03 KB, PDF) OÜ Geomedia
2008 Kohaliku omvalitsuse üksuste haldussuutlikkuse hindamise metoodika (602.25 KB, PDF) OÜ Geomedia
2008 Kohalike omavalitsuste 2005 a. ühinemiste ja selle tagajärgede analüüs (990.89 KB, PDF) Georg Sootla, Kersten Kattai, Ave Viks (Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut)
2008

Maavalitsuste tööanalüüsi kokkuvõte (218.2 KB, PDF)

Ernst & Young Baltic AS
2008 Tuleohutuse enesekontrolli regulatsiooni rakendamise mõju analüüs (1.08 MB, PDF) Rait Pukk

 

2007

Aasta Pealkiri Läbiviija
2007 Avaliku võimu ja kodanikualgatuse komplementaarsed suhted: uuringu aruanne (1.2 MB, PDF) Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus
2007 Kodanikualgatuse edendamise tugistruktuurid kohalikes omavalitsustes (383.76 KB, PDF) Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus

 

2006

Aasta Pealkiri Läbiviija
2006 Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendumise indikaatorid: uurimuse aruanne (357.88 KB, PDF) Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus
2006 Elanikkonna suhted kohalike omavalitsustega (515.5 KB, PPT) Turu-uuringute AS
2006

Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte (1.43 MB, PPT)

Hill & Knowlton Eesti

 

2002

Aasta Pealkiri Läbiviija
2002 Kodaniku raamat (796.41 KB, PDF) Heiki Raudla
2002 Kodanikud kui koostööpartnerid nõuanded omavalitsusele: kuidas teavitada, konsulteerida, panna huvituma ja senisest rohkem kaasata nii kodanikke kui ka kõiki elanikke kohaliku elu kujundamisse (431.95 KB, PDF) Kadri Kopli

 

2001

Aasta Pealkiri Läbiviija
2001 Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele (kuue aastatel 1996-1999 ühinenud omavalitsuse näitel) (715.9 KB, PDF); lisad (507.38 KB, PDF) OÜ Geomedia

 

 

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2017