Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)

Fondi üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

AMIF-i rakendamine

Fondi rakendatakse riikliku mitmeaastase programmi (MAP) alusel, lähtudes fondi erimäärusest ja horisontaalsest määrusest. MAP koostamisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2014. a istungi protokollise otsusega nr 51 kinnitatud AMIF-i riikliku programmi põhisuundadest aastateks 2014–2020.

Fondist toetatakse tegevusi, mis on suunatud:

 • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamisele ja arendamisele (kättesaadav kvaliteetne ja tõhus rahvusvahelise kaitse menetlus, kvaliteetsed ja jätkusuutlikud tugiteenused rahvusvahelise kaitse taotlejatele ning rahvusvahelise kaitse saajatele);
 • riigi varjupaigapoliitika ja -menetluste väljatöötamisele, jälgimisele ja hindamisele (rahvusvahelise kaitse valdkonnaga seotud uuringud ja hindamised);
 • kohanemist ja lõimumist toetavate teenuste väljatöötamisele ja rakendamisele (kohanemisprogramm uussisserändajatele ning väheses mahus tegevused ka määratlemata kodakondsuseta isikutele ja kolmandate riikide kodanikele, kes on elanud Eestis kauem kui viis aastat) ning praktilise koostöö ja suutlikkuse suurendamisele kohanemise valdkonnas;
 • tagasisaatmismenetluse korraldamisele ning valdkondliku suutlikkuse suurendamisele (mitmekülgsed vajalikud tugiteenused tagasipöördujatele, lahkumiskohustuse sunniviisiline täitmine, väljasaatmiste seire, vabatahtliku riigist lahkumise toetamine tagasipöördumise ja reintegratsiooniprogrammi abil, pädevate asutuste töötajate koolitamine, valdkondliku koostöö ja suutlikkuse arendamine).

Fondi sihtgrupid:

 • pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundiga isikud direktiivi 2011/95/EL tähenduses;
 • isikud, kes taotlevad ühte punktis a osutatud rahvusvahelise kaitse vormidest ning kes ei ole veel saanud lõplikku otsust;
 • ajutise kaitse seisundiga isikud direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses;
 • isikud, kes on või on olnud ümberasustatud või mõnest liikmesriigist üle viidud;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes elavad liikmesriigis seaduslikult või, olenevalt asjaoludest, kes on saamas õigust liikmesriigis seaduslikult elada;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole veel saanud lõplikku eitavat otsust oma taotlusele liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada liikmesriigis rahvusvaheline kaitse ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
 • kolmandate riikide kodanikud, kellel on õigus liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada rahvusvaheline kaitse direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes on otsustanud kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes viibivad liikmesriigis ega vasta enam liikmesriiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikud, kelle väljasaatmine on edasi lükatud vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artiklile 9 ja artikli 14 lõikele 1.

Fondist on võimalik toetust taotleda avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel, eraõiguslikel juriidilistel isikutel, valitsusasutustel, valitsusasutuste hallatavatel asutustel ning rahvusvahelistel organisatsioonidel avalike taotlusvoorude kaudu.

 

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2021