SOLID fondid

Raamprogramm "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine"

Üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" (Solidarity and Management of Migration Flows) peamiseks eesmärgiks on käsitleda kohustuste õiglast jagamist liikmesriikide vahel Euroopa Liidu välispiiri integreeritud haldamisel ning ühise varjupaiga- ning sisserändepoliitika rakendamisel.

Solidaarsusprogramm koosneb neljast finantsinstrumendist: Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

 

Euroopa Pagulasfond
 

Euroopa Pagulasfond (European Refugee Fund) on Euroopa Liidu liikmesriikide varjupaigapoliitika elluviimiseks loodud vahend, et rahastada selle valdkonnaga seotud projekte (nt. majutusvõimaluste ja infrastruktuuri arendamine, tugiteenuste pakkumine, koolitamine, ümberasustamine teistesse liikmesriikidesse).

Liikmesriigid loovad Euroopa Komisjoni strateegiliste juhiste järgi mitmeaastase programmi (MAP) ja iga aasta kohta eraldi aastaprogrammi (AP), mille järgi tegevusi rakendatakse. Lisaks liikmesriikides elluviidavatele riigisisestele projektidele, kuulutab Euroopa Komisjon igal aastal välja konkursid riikidevahelistele projektidele, Ühenduse huvides.

Euroopa Pagulasfondi toetust on Eestis eraldatud alates 1. maist 2004 avatud projektikonkursside kaudu. Toetust on saanud nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused ning nende hallatavad asutused.

Kontakt: Kristi Lillemägi, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee


 

Välispiirifond

Välispiirifond on loodud aastateks 2007-2013 üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“  raames 23. mail 2007 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega nr 574/2007/EÜ. Fond on loodud toetamaks solidaarsuse põhimõttel ja Ühenduse huvides riike, kellel kõrge ja ühtlase kontrolli- ja järelevalvetaseme tagamisel Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril on suured finantskohustused.  Välispiirifondi raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tugevdamisele ning solidaarsuse põhimõtte kohaldamisele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Välispiirifondi kaasfinantseering abikõlblikele tegevustele on kuni 75%. Näitena võib fond kaasfinantseerida piiriületuskohtade infrastruktuuri ja hoonete ehitamist ja arendamist; varustuse soetamist; välispiiri kontrollimiseks vajalike transpordivahendite soetamist; info- ja sidetehnoloogiliste seadmete soetamist; asjaomaste töötajate vahetus- ja lähetusprogramme, väljaõpet, koolitust, keeleõpet jne.

Iga liikmesriik loob Euroopa Komisjoni strateegiliste juhiste järgi mitmeaastase programmi (MAP) ja iga aasta kohta eraldi aastaprogrammi, mille järgi tegevusi ellu viiakse. Lisaks liikmesriikides ellu viidavatele riigi sisestele projektidele, kuulutab Euroopa Komisjon igal aastal välja konkursid riikidevahelistele projektidele, Ühenduse huvides ja peamiselt viisapoliitika teemadel.

Kontakt: Aivi Kuivonen, aivi.kuivonen@siseministeerium.ee

 

Euroopa Tagasipöördumisfond

Euroopa Tagasipöördumisfond on asutatud ajavahemikuks 1. jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2013 eesmärgiga toetada liikmesriikide jõupingutusi tagasipöördumise haldamisel ja toetada tagasipöördumise ühiste standardite õiglast ja efektiivset elluviimist. Fond katab ka niisuguste isikute vabatahtlikku tagasipöördumist, kellel ei ole kohustust antud riigist lahkuda (rahvusvahelise kaitse saajad, asüüli taotlejad), keda varem toetati Euroopa Pagulasfondi meetme C "Isikute vabatahtlik tagasipöördumine" alt.

Fondi sihtrühmad:

  • kolmandate riikide kodanikud, kes pole veel saanud lõplikku eitavat vastust nende taotlusele saada liikmesriigis rahvusvahelist kaitset ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad pole saanud uut kodakondsust ning pole selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
  • kolmandate riikide kodanikud, kellele laieneb liikmesriigis rahvusvaheline kaitse direktiivi 2004/83/EÜ tähenduses või kellele laieneb liikmesriigis ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes otsustavad kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad pole saanud uut kodakondsust ning pole selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
  • kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele ning kes vastavalt kohustusele lahkuda selle liikmesriigi territooriumilt otsustavad kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust;kõik muud kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele.

Fondi eesmärgid:

  • tagasipöördumismenetluste integreeritud haldamise juurutamine ning selle korralduse ja rakendamise parandamine liikmesriikides;
  • liikmesriikide vahelise koostöö tõhustamine tagasipöördumismenetluste integreeritud haldamise raames ja tagasipöördumismenetluste integreeritud haldamise rakendamine;
  • tagasipöördumist käsitlevate ühiste standardite tõhusa ja ühtse rakendamise edendamine kooskõlas poliitika arenguga selles valdkonnas.

Kontakt: Martin Eber, martin.eber@siseministeerium.ee

Kuna Eesti saab toetust Ühtekuuluvusfondist on Tagasipöördumisfondi kaasfinantseering abikõlblikele tegevustele kuni 75%. Näitena võib fond kaasfinantseerida kolmandate maade kodanikele pakutavat tagasipöördumise alast informeerimist, tagasipöördumise võimaluste alast nõustamist, spetsiifilist abi haavatavatele gruppidele, meditsiinilise eelkontrolli kulu k.a selleks vajaliku meedikute tööjõu ja tõlketeenuste kulu, meeskonna koolituskulusid ja vajadusel individuaalset rahalist tuge tagasipöördujatele.

Iga liikmesriik loob Euroopa Komisjoni strateegiliste juhiste järgi mitmeaastase programmi (MAP) ja iga aasta kohta eraldi aastaprogrammi, mille järgi tegevusi ellu viiakse. Lisaks liikmesriikides ellu viidavatele riigi sisestele projektidele, kuulutab Euroopa Komisjon igal aastal välja konkursid riikidevahelistele projektidele, Ühenduse huvides.

 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond on loodud aastateks 2007–2013, et aidata liikmesriikidel integreerida oma ühiskonda hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanikke. Samuti soovitakse tõsta liikmesriikide võimet arendada, ellu viia ja hinnata kolmandate riikide kodanike kohta käivaid strateegiaid, poliitikaid ja meetmeid ning toetatakse informatsiooni ja parimate praktikate vahetust ja liikmesriikide vahelist koostööd.

Fondi rakendab Kultuuriministeerium koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed.

Viimati uuendatud: 17. detsember 2018