Välisvahendid

Eesti kasutab oluliste arengute, reformide ja investeeringute elluviimiseks lisaks oma riigi tuludele ka erinevatest allikatest pärit välisvahendeid.

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014–2020 vastutab Siseministeerium siseturvalisuse valdkonnale suunatud Euroopa Liidu struktuurivahendite, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi toetusmeetmete väljatöötamise ja rakendamise eest.

 

Euroopa Liidu struktuurivahendid

2014-2020
Aastatel 2014-2020 on Eestile Euroopa Liidu struktuuritoetusena ette nähtud kokku 3,5 miljardit eurot ning siseministeerium investeerib sellest 59,4 miljonit eurot Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ministeeriumi haldusalas olevate valdkondade arendamisse.

2007–2013

Eestile oli aastatel 2007–2013 struktuuritoetusena ette nähtud kokku 3,4 miljardit eurot ning siseministeerium investeeris sellest 38,3 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengufondi vahendeid keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku suurendamisse.
Lähemalt EL struuktuurvahendite rakendamisest »

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)

Perioodiks 2014–2020 on AMIF-it rakendavate liikmesriikide peale kokku ette nähtud ligi 2,4 miljardit eurot, millest Eesti saab pea 10,2 miljonit eurot. Eestis vastutab AMIF-i rakendamise eest siseministeerium.
Lähemalt AMIF-i rakendamisest »

 SOLID fondid

Perioodiks 2007–2013 eraldati Euroopa Liidu välispiiride haldamiseks ja ühtse varjupaiga- ning rändepoliitika rakendamiseks üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ (SOLID) kaudu 4 miljardit eurot. Raamprogramm koosneb neljast raamprogrammist: Välispiirifond (VPF), Euroopa Tagasipöördumisfond (ETF), Euroopa pagulasfond (EPF) ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond (EIF). Siseministeerium on vastutav VPF, ETF ja EPF rakendamise eest.
Lähemalt SOLID fondide rakendamisest »

Sisejulgeolekufond (ISF)

Sisejulgeolekufond koosneb kahest rahastamisvahendist.
Perioodiks 2014–2020 on ISF-i välispiiride ja viisade rahastamisvahendit rakendavatele riikidele ette nähtud pea 1,3 miljardit eurot, millest Eesti saab ligi 21,8 miljonit eurot.

ISF-i politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendit rakendavatele riikidele on ette nähtud 662 miljonit eurot, millest Eesti saab pea 13,5 miljonit eurot. Eestis vastutab ISF-i rakendamise eest siseministeerium.
Lähemalt ISF-i rakendamisest »

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2018