Üleilmse eestluse programm

Üleilmse eestluse programmi koostamisega alustati 2019. aastal rahvastikuministri juhtimisel, tihedas koostöös Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoniga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumiga. Programmi valmimisse panustavad kaheksas valdkondlikus töörühmas liikmed üle maailma. Programm toetab väljaspool Eestit asuvat eestlaskonda, kes kannab Eesti identiteeti ning kellel on võimalus osaleda Eesti ühiskonna- ja kultuurielus. Ka on üleilmse eestluse programmi kaudu toetatud nende tagassipöördumine Eestisse.  

 

Programmi eesmärgid

  • Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine võõrsil

Soovime saavutada olukorra, kus välismaal elavad eestlased kannavad Eesti identiteeti – tagatud on ühtne ja mitmekülgne inforuum, eesti keele ja kultuuri elujõulisus võõrsil ning Eesti vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine. 

  • Võõrsil asuva eestlaskonna ja Eesti sõprade kaasamine ühiskonna ellu ja arengusse, koostöö edendamine ning kvaliteetsete teenuste tagamine

Soovime saavutada olukorra, kus Eesti side võõrsil elava eestlaskonna ning Eesti sõpradega tugevneb pakutavate teenuste laiendamise, rikastamise ning kvaliteedi parandamisega, läbi mille nende panus ühiskonna arengusse kasvab. 

  • Eestisse tagasipöördumise ning Eesti eluga (taas)kohanemise toetamine

Soovime saavutada olukorra, kus on toetatud ja soodustatud eestlaste tagasipöördumist kodumaale, luues eeldused soovitud ja sujuvaks tagasipöördumiseks ja Eestisse jäämiseks.

Programmi koostamisse panustavad kaheksa töörühma

Keeleõppe ja hariduse töörühm

Eesmärgiks on eesti keele õppimisvõimaluste laiendamine välismaal, et arendada ja säilitada väljaspool Eestit elavate laste ja noorte eesti keele oskust ning soodustada nende võimalikku tagasipöördumist Eestisse. Töörühma liikmete arvates on oluline edaspidi keskenduda eesti keele õppe võimaluste mitmekesistamisele, keele praktiseerimisele keelekeskkonnas, eesti keele õpetajate koolitamisele, eelkooliealiste eesti keele oskuse arendamisele ning kogukondade vahelisele koostööle.

Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm

Üleilmse Eesti programmi põhiülesanne on tuua kokku, lõimida ülemaailmsed eesti kogukonnad aga ka kõik eestluse nimel tegutsejad ja tegutseda soovijad. 

Kultuuriekspordi, kultuuripärandi, arhiivinduse  ja kultuuriseltside koostöö töörühm

Kõige tähtsam on keskenduda Eesti kultuuri jätkamisele. Töörühmas kaetakse ka arhiivindust. 

Majanduskoostöö ja investeeringute töörühm

Töörühma ülesandeks on kujundada Üleilmse Eesti programmi meetmed vastastikkuse koostöö arendamiseks kodu- ja välismaal tegutsevate Eesti ettevõtlusorganisatsioonidega. 

Konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm

Oluline kaasata võõrsil elavat eesti kogukonda Eesti arengusse ja ühiskonnaellu ning toetada eestlaste tagasipöördumist, teisest küljest aga kindlustada kvaliteetsed ning kättesaadavad konsulaarteenused kõigile soovijatele ja abivajajatele. Lisaks on oluline arendada rahvadiplomaatiat, kaasata Eestit toetavaid inimesi ja kogukondi ning väärtustada Eestit toetavate organisatsioonide rolli Eesti maine suurendamisel ja julgeoleku tagamisel.

Noorte ja noorte täiskasvanute töörühm

Rahvuskaaslaste kogukondade lapsed ja noored jäävad kõrvale tegevustest, mis aitavad eestlust hoida. Laste ja noorte kaasamine tegevustesse ja neile võimaluste pakkumine vajab täiendavat tähelepanu, sest välismaal elavate eesti noorte arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud.

Rahvuskaaslaste usulise teenimise töörühm

Eesmärgiks on tagada eestlaste usulise teenimine nende asukohariikides väljaspool Eestit. Ajalooliselt on kogudused olnud olulisteks eestlaste organisatsioonideks välismaal, mis on taganud rahvusliku identiteedi säilimise omakeelsete usutalituste, aga samuti koguduse kooride ja teiste kogukondlike tegevuste kaudu. Seetõttu on eestlaste usuline tegevus olnud ja on tänini oluline eestlust ja Eesti identiteeti välismaal toetavaks teguriks.

Tagasipöördujate töörühm

Tagasipöördujate teema on osa rahvastikupoliitikast ja selle poliitikakujunduse eesmärgid on mõjutada rahvastikukäitumist – julgustada Eestist lahkunud inimesi tagasipöörduma.
 

Juhtrühm koosolekute protokollid:

Üleilmse eestluse programmi koostamisest, mai 2020 (552.34 KB, PDF)

 

Programmi esialgne ajakava

Aprill 2019 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üheks eesmärgiks Globaalse Eesti programmi väljatöötamine

Juuli 2019 Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni (edaspidi ÜEKK) kokkukutsumine

September 2019 ÜEKK I koosolek Siseministeeriumis

Oktoober 2019 Programmi koostamise protsesside käivitamine

November 2019 Programmi visiooniarutelu, töörühmade moodustamine ja töö käivitamine

Jaanuar 2020 Esmane sisend töörühmadelt

Jaanuar 2020 ÜEKK II koosolek Siseministeeriumis, esmase sisendi tutvustamine ja avalik arutelu

Veebruar 2020 Tagasiside töörühmajuhtidele, jätkub töö töörühmades

Märts 2020 Töö programmi töörühmades, programmi vormi ja struktuuri väljatöötamine

Aprill ja mai 2020 Töö programmi töörühmades, sisendi koondamine

Juuni 2020 Lõplik sisend töörühmadelt, ÜEKK III koosolek

Juuli - september 2020 Programmi viimistlemine Siseministeeriumi ja partnerministeeriumite poolt

Oktoober 2020 ÜEKK IV koosolek, programmi tutvustamine ja kooskõlastamine

November 2020 Programmi lõplik kinnitamine 

 

Viimati uuendatud: 26. oktoober 2020