Rahastamine

2008. aasta alguses käivitati kodanikuühiskonna riiklik rahastamisinstrument, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning 2009. aastal kiitis valitsus heaks kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise korrastamise kontseptsiooni.

Kontseptsiooniga soovitakse luua kodanikeühenduste riikliku rahastamise terviklik süsteem riigi- ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Dokumendi eesmärk on ühtlustada valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste rahastamispraktikaid, muuta rahastamine läbipaistvaks, selgeks ja üheselt mõistetavaks ning riigieelarveliste vahendite kasutus sihipärasemaks ja efektiivsemaks.

 

Kontseptsiooni rakendamise alused ja eeldused on lihtsad.

Peamine eeldus on, et valitsus-asutused võtavad ühenduste rahastamisotsuste tegemisel aluseks riigipoolse rahastamise põhimõtted ja eesmärgimääratlused ning rahastamise sisu definitsioonid, mis toetavad läbipaistvat, ligipääsetavat, tulemuslikku, avalikke huve kaitsvat ja ühenduste võimekusele kaasa aitavat rahastamist ning mis on rahastamise liikide ja allikate lõikes selgelt eristatud.

Rahastamise oluline eeldus on ministeeriumide rahastamisotsuste seostamine riiklike arengukavade planeerimise ja elluviimise protsessi ning tulemusjuhtimise mudeliga.

Kodanikeühenduste riikliku rahastamispoliitika põhisuunad

Rahastamine on avaliku võimu ja mittetulundussektori suhete võtmeküsimusi. Riikliku rahastamispoliitika aluste määratlemisel ja suhete korrastamisel eristatakse kaht lähenemist:

  • mittetulundussektori rolli tugevdamine ühiskonna arenguks oluliste väärtuste kujundajana;
  • kodanikeühenduste rahastamise seostamine organisatsiooni tõhususega.

Neist esimese lähenemise alusidee tuleneb osalusühiskonna ideoloogiast, mille põhieeldus on, et riik eraldab piisavalt vahendeid kodanikualgatuse tugevdamiseks nende tegevuse sisu puudutavate tingimusteta, sest eesmärgiks on toetada ühiskonnas pluralismi. Valitsus tunnustab ehk teadvustab, aktsepteerib ja rahastab mittetulundussektori rolli täitmist ühiskonna arenguks oluliste väärtuste kujundajana. Nende väärtustena mõistetakse aktiivset kodanikkonda, kõigi isikute võrdsust ja kaasamist ühiskonnaellu, erinevuste austamist ning sotsiaalse õigluse nõuet. Poliitika kavandamine ja rakendamine lähtub valitsusasutuste ülesest rahastamisskeemist, mis keskendub kodanikuühiskonna arendamise riiklike tugistruktuuride eesmärkide saavutamisele.

Teise lähenemise puhul lahutatakse sektori tunnustamise küsimus ühenduste rahastamisega seotud küsimusest, kus rahastamisotsused peavad lähtuma organisatsiooni võimekusest saavutada rahastamisega seatud eesmärke ning pakkuda teenuseid. Avalike vahendite eraldamise otsused seatakse sõltuvusse ühenduste juhtimise läbipaistvusest ja juhtimiskvaliteedist. See puudutab ministeeriumide ja edaspidi omavalitsusüksuste otsesuhteid ehk strateegilist partnerlussuhet ühendustega valdkondlike eesmärkide planeerimisel ja saavutamisel.

Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm

Eestis on üle 30 000 kodanikeühenduse ning kuigi nende roll tööandjana pole suur, pakuvad need kodanikele võimalust ennast teostada ja omandada uusi oskusi. Tugevad kodanikeühendused on avalikule sektorile võrdväärsed partnerid.

Ideaalis peaks kõikide kodanikeühenduste rahastamine olema läbipaistev, kõigil ühendustel peaks olema võrdne ligipääs avalikule rahale ning nende rahastamine olema kooskõlas riiklike ja omavalitsuste strateegiate ja arengukavadega. Lisaks peaks rahastamine põhinema ühtsetel alustel ja tooma soovitud tulemusi nii rahastajale kui ühendusele endale.

Sellise olukorra saavutamiseks viidi 2011. aasta augustist 2013. aasta märtsini ellu kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm, mis koosnes kolmest suuremast osast:

  • ühtsete rahastamispõhimõtete väljatöötamine;
  • juhendmaterjalide koostamine koos näidisdokumentidega rahastamise liikide lõikes;
  • koolituste korraldamine juhendmaterjalide rakendamiseks.

Programmi eesmärk oli luua kodanikeühenduste riikliku rahastamise terviklik süsteem ja tugevdada kodanikuühiskonda.

Programmi viis ellu töörühm, kuhu kuulusid ministeeriumide, riigi sihtasutuste, üleriigiliste omavalitsusliitude ja kodanikeühenduste esindajad. Selle rakendamine toimus inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine“ raames.

 

Uuringud, analüüsid, aruanded ja kontseptsioonid

Kodanikuühenduste rahastamisest

Kodanikuühiskonna arendamise kontseptsioon ei ole suunatud mitte kodanikuühiskonna ja kodanikeühenduste üksikasjalikule kirjeldamisele või selle normeerimisele seadusandlike vahenditega, vaid raamistiku loomisele selleks, et ühendused ühelt poolt ja avalik võim teiselt poolt saaksid teha nii mõlemale kui kogu ühiskonnale vajalikku koostööd.

Strateegiline partnerlus tähendab, et ministeerium või selle allasutus võimaldab stabiilse ja pikemaajalise rahastuse kodanikeühendustele, kes panustavad vastava valdkonna arengu kavandamisse ja eesmärkide saavutamisse kokkulepitud tegevuste rakendamisel. See loob asutusele selge ja konkreetse kanali ühendustega suhtlemiseks, info edastamiseks, tagasiside saamiseks ja konsultatsioonide läbiviimiseks.

Siseministeerium on sõlminud pikaajalised koostöökokkulepped järgmiste organisatsioonidega:  Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit kodanikuühiskonna, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik sotsiaalse ettevõtluse ning Eesti Külaliikumine Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonnas.

Ministeerium teeb valitsusasutuste ja strateegiliste partneritega koostööd, et analüüsida, kavandada ja koordineerida Eesti kodanikuühiskonna arengut toetavat poliitikat, välja töötada valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõusid ja korraldada valdkonna rahvusvahelist koostööd, aidata kaasa kodanikeühenduste koostööle valitsusega ning koordineerida ja rakendada kodanikuteadlikkuse ja -osaluse alaseid siseriiklikke ja rahvusvahelisi koostööprogramme ja välisabiprojekte.

Rahastajate võrgustik

Siseministeeriumi eestvedamisel käivitati 2016 a kevadel rahastajate võrgustiku töö. Võrgustiku eesmärgiks vahendada erinevate toetusvõimaluste kohta infot ja ühtlustada võimalusel rahastusmudeleid.

08.04.2016 kohtumise protokoll (PDF)

13.05.2016 kohtumise protokoll (PDF)

14.06.2016 kohtumise protokoll (PDF)

30.01.2019 kohtumise protokoll (PDF)

 

Viimati uuendatud: 3. detsember 2019