Vägivallaennetus

Vägivald on keeruline probleem, mille märkamine, vähendamine ja ennetamine on väga olulise tähtsusega nii ühiskondliku kui ka inimese isikliku turvalisuse tagamisel. Siseministeerium koostöös teiste riigiasutustega on igal aastal üha rohkem panustanud vägivallaennetusse.

Meie eesmärk on vähendada vägivalda tervikuna. Selleks on oluline, et inimesed oleksid vägivalla suhtes sallimatud, oskaksid vägivalda märgata ja julgeksid sellele reageerida, sh teavitada. Vägivalla vastu võitleme ennetustegevusega ning hoiakute ja väärtuste kujundamisega. 

Lisaks sellele on oluline, et ükski ohver ei jääks abita, teda märgatakse ja toetatakse. Spetsialistid peavad oskama hinnata vägivalla riske ja inimese vajadusi, et iga hädasolija saaks kvaliteetset ja vajadustele vastavat tuge. Seetõttu hindame kõrgelt, toetame ja arendame ametkondade vahelist koostööd, seda nii riigi kui kohalikul tasandil, sest vägivalla vähendamine saab toimuda ainult tihedas koordineeritud asutustevahelises koostöös.


Lähisuhtevägivalla ennetamise juhtrühm

Vabariigi Valitsus kinnitas 27. septembril 2018 lähisuhtevägivalla all kannatanu kaitse memorandumi (418.97 KB, PDF), mille alusel peavad siseministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium koos oma valitsusaladega muutma 2021. aastaks lähisuhtevägivalla juhtumitega seonduvat töökorraldust. Lähtuvalt memorandumiga kinnitatud otsustest on ülimalt oluline valdkondadeülene koostöö ning operatiivne suhtlus tegevuste elluviimise tagamisel ning probleemidele lahenduste leidmisel, mistõttu moodustati lähisuhtevägivalla all kannatanu kaitse juhtrühm. 

Siseministeeriumi poolt juhitava juhtrühma ülesanneteks on eelkõige memorandumist tulenevate ülesannete elluviimise toetamine ja seiramine. Samuti koordineerib juhtrühm eri ministeeriumide ja riigiasutuste lähisuhtevägivalla vähendamise alaseid tegevusi koosmõju tekitamise eesmärgil.
Juhtrühma kuuluvad Siseministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Politsei-ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet, Riigiprokuratuur, Harju Maakohus, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Eesti Perearstide Selts.
 

Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 20192023

Memorandumis (514.83 KB, PDF) esitatakse lähisuhtevägivalla all kannatanu kaitse juhtrühma koostatud tegevuskava lähisuhtevägivalla vähendamiseks ning ennetamiseks Eestis aastatel 2019–2023. Tegevuskava toetub Pärnus läbi viidud lähisuhtevägivalla all kannatanu kaitse projekti tulemustele ja järeldustele, mis kinnitati Vabariigi Valitsuse memorandumiga 2018. aastal.

Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava on koostatud valdkondadeüleselt ning see lähtub viiest üldeesmärgist:

  • kannatanud on kaitstud ja toetatud;
  • vägivalda kasutanud inimesed peavad oma teo eest vastutama;
  • spetsialistid on teadlikud ja professionaalsed;
  • töövahendid on spetsialiste toetavad;
  • toimub regulaarne valdkonna seire.
Viimati uuendatud: 30. september 2019