Uimastiennetus

Üha suuremat kahju tekitava väärnähuna on narkomaania kujunenud Eesti jaoks tõsiseks ja kurnavaks probleemiks. Uimastite pakkumise ning nõudluse vähendamine on  Siseministeeriumi valitsemisala oluliseks prioriteediks.

Olles riigina kahjuks juba aastaid nii süstivate narkomaanide arvu kui ka uimastisurmade poolest Euroopa riikide seas esirinnas, saame võitluses narkotarbimise põhjuste ja tagajärgedega olla tulemuslikud üksnes tihedas koostöös erinevate ametkondade, ekspertide, vabaühenduste ning omavalitsustega.

 

Narkomaania ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine, elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ning spetsialistide koolitamine.

Narkomaania muutus Eestis eriti teravaks probleemiks seoses HIV epideemiaga, mis sai alguse süstivate uimastisõltlaste rahvastikurühmas 2000. aastal.

Samas on narkootikumide süstimine üksnes osa probleemist, kuigi selgelt kõige nähtavam (narkomaaniaga kaasnev sotsiaalne tõrjutus, marginaliseerumine, kuritegevus, turvalisuse vähenemine jms) ja ressursimahukam (kulutused ravile, rehabilitatsioonile jms) osa.

Uimastisõltlane vajab sõltuvusest vabanemiseks ja taas ühiskonda integreerumiseks erinevaid tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid.

Uimastisõltuvusega inimeste ravi on keeruline ja kallis ning edukas vaid juhul, kui raviteenus on kvaliteetne ning seotud ka teiste tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega.

Uimastiennetuse valitsuskomisjon

Koostegutsemise tugevdamiseks moodustasime 2012. aasta aprillis siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on kõige kõrgemal riiklikul tasemel strateegiliselt koordineerida nii ennetust kui ka narkoainete pakkumise vähendamist ning siduda ühise eesmärgi nimel tervikuks kõigi asjaomaste jõud.

Komisjon kohtub kuni kahel korral aastas, kus arutatakse hetkel päevakorras olevate narkovaldkonna teemade üle.

 

 • Valitsuskomisjoni 2019 (PDF)., 2018 (PDF)., 2016 (51.61 KB, PDF)., 2015 (201.8 KB, PDF)., 2014 (205.62 KB, PDF)., 2013 (207.16 KB, PDF). ja 2012 (230.6 KB, PDF). aasta protokollid »
  Arhiiv

Valitsuskomisjoni ülesanne ja liikmed

Komisjoni peamisteks ülesanneteks on:

 • narkovaldkonna strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine;
 • narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud tegevuste järjepidev seire ja hindamine;
 • ettepanekute tegemine valitsusele narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seonduvate probleemide lahendamiseks;
 • „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ IV valdkonna „Tervislik eluviis“ uimastite tarbimise vähendamisele suunatud meetmete ja tegevuste koordineerimine ning rakendusplaanide heakskiitmine;
 • valitsuse nõustamine narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Valitsuskomisjoni loomise kohta käiv info, täpsed ülesannete kirjeldused, komisjoni liikmete nimekirja ning komisjoni õigused on kirjas Vabariigi Valitsuse korralduses nr 164 "Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine".

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni eksperttöörühm

2016. aasta märtsis moodustati uimastiennetuse valitsuskomisjoni juurde ekspertidest koosnev töörühm. Nende ülesanne on toetada uimastiennetuse valitsuskomisjoni tööd ning Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika elluviimist.

Töörühma ülesanneteks on:

 • Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu tegevuste elluviimise toetamine ja seiramine;
 • uimastiennetuse valitsuskomisjonile ettepanekute tegemine uimastipoliitika korraldamiseks;
 • uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamiste materjalide ettevalmistamine;
 • ministeeriumide ja riigiasutuste uimastitarvitamist vähendavate tegevuste koordineerimine.

Töörühma juhib Siseministeerium ning sinna kuuuvad valdkonna eksperdid Justiitsministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Ravimiametist, Politsei- ja Piirivalveametist, Maksu- ja Tolliametist, Riigiprokuratuurist ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.

Uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni tellimusel valmis 2014. aasta alguses narkootikumide tarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat. See dokument on aluseks tegevussuundadele narkootikumide kättesaadavuse piiramisel, tarvitamise vältimisel ja sõltlaste ravimisel.

Valge raamat valmis mitme valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ja põhjalike konsultatsioonide tulemusel ning võtab kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni poliitikasoovitused, millega tuleks rahvastiku tervise arengukava ja teiste asjaomaste valdkondlike arengukavade rakendusplaanides arvestada.

2015. aasta 22. oktoobri valitsuse istungil tutvustati iga-aastase Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 aruandluse raames siseministeeriumi koordineeritava uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu 2014. aasta aruannet. Aruandes on kajastatud asjaomaste ministeeriumite tegevused ja peamised kitsaskohad valge raamatu tegevuskavast lähtudes ning indikaatorite täitmise hetkeseis.

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni 20. veebruari 2018. a nõupidamisel otsustati, et Siseministeerium korraldab 2018. aastal valge raamatu 2014.–2018. aasta tegevuste hindamise ja koostab järgmise perioodi tegevuskava.

Otsusele järgnes ettevalmistustegevus, mis tähendas konsultatsioone Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) ekspertidega, sh ekspertide visiiti Eestisse, ja
Eesti ekspertide osalemist EMCDDA korraldatud narkostrateegiate hindamise koolitusel.

Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu 2014–2018 lõpphindamise raport koostati ajavahemikus oktoobrist 2018 septembrini 2019. Hindamise esimesel etapil tegi AS EMOR fookusgruppidega arutelud. Seejärel analüüsiti arutelutulemusi ja kaasati valge raamatu lõpphindamise raporti koostamisse eksperdid.

Tuginedes valge raamatu iga-aastastele aruannetele ja ülevaadetele, fookusgruppide arutelutulemuste raportile, asjakohastele publikatsioonidele ja uuringutele ning ekspertidelt saadule koostas Siseministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudi teaduritega siinse raporti, kus on kajastatud olulisemad muudatused ja arengusuundumused valge raamatu elluviimise perioodil ning toodud esile kitsaskohad ja arenguvajadused, mis on aluseks järgmise perioodi poliitikainstumendi koostamisel.

 

 

Viimati uuendatud: 12. detsember 2019