Sa oled siin

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.


Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel (loetelu ei ole ammendav):
1) taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
2) taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
3) teaduslikul eesmärgil (lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest).

Sõltumata andmete väljastajast, esitab taotleja rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis taotluse, milles märgib:
1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
2) füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
3) andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, viis ja aeg;
4) taotletavate andmete koosseis;
5) juurdepääsuviis ning vajaduse korral taotletavate andmete hulk;
6) kinnituse selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul ja viisil.

Õigustatud huvi alusel andmete väljastajateks on:

  • maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, kui taotletakse ühes kuus andmete väljastamist kuni 20 isiku kohta korraga;
  • Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), kui andmete väljastamist taotletakse kuni 100 isiku kohta ühes aastas (Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn; e-post abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444);
  • Siseministeerium (SiM), kui juurdepääsu taotletakse üle 100 isiku kohta korraga.


Juurdepääsu võimaldamine otsustatakse haldusaktiga, mis tehakse teatavaks rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.


Otsus tehakse haldusaktiga, milles sätestatakse:
1) saadud andmete kasutamise eesmärk k.a andmete edastamine 3. isikule;
2) töödeldavate andmete koosseis;
3) töötlemise tähtajad;
4) töötlemise kord, meetodid ja viisid (AP, X-tee vms);
5) tehnilise toe andmise kord;
6) õigused ja kohustused andmete töötlemisel;
7) töödeldavate andmete kaitse üldised tehnilised ja organisatsioonilised abinõud ning nende rakendamise kord;
8) andmete väljastamise eest tasumine;
9) juurdepääsu lõpetamise tingimused.

Andmete väljastamisest keeldutakse, kui:
1) taotlejal puudub õigustatud huvi;
2) võib tekkida kahju isikule, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse;
3) kui juurdepääsu soovitakse (lisa-aadressidele ja kontaktandmetele) uuringute või reklaami eesmärgil.


Andmete väljastamisest keeldumise korral võib volitatud töötleja taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotletud andmed.

Kui rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis on juurdepääsu taotlemine õigustatud huvi korral füüsilisest isikust taotlejale ülemäära raske, võib taotluse esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil volitatud töötlejale või püsijuurdepääsuga andmetöötlejale.

Andmete väljastamise tasud

Rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi korral on tasuline ning toimub siseministri 14.01.2019 määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ sätestatu alusel.

Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul nii online kui offline andmeteenuse ühe kirje väljastamise tasu 0,30 eurot. Üksikandmete andmeteenuse (alla 50 kirje väljastamisega mitteautomatiseeritult) puhul on ühe kirje väljastamise tasu 15 eurot.

Maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses õigustatud huvi korral isikule rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Riigilõivu tasumine toimub vastavalt riigilõivud dokumentide väljastamisel toodud korrale.

Viimati uuendatud: 19. veebruar 2021