Sa oled siin

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel  kui juriidilistel eraisikutel  võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. Sellisel juhul on andmete väljastajaks:

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks vabas vormis edastatavas taotluses tuleb kindlasti märkida:

  • juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  • füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;
  • taotletavate andmete koosseis ja hulk;
  • taotletav juurdepääsu viis;
  • kinnitus, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil.

Andmete väljastamisest võib keelduda, kui leitakse, et taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotletud andmed.

Andmete väljastamiseks enam kui saja isiku kohta aastas tuleb esitada põhjendatud taotlus Siseministeeriumile, kes annab nõusoleku andmete väljastamiseks ainult juhul, kui andmete väljastamine ei riku eraelu puutumatust ega tekita ohtu riigi julgeolekule.
Kui tegemist ei ole ühekordse andmete väljastamisega, sõlmitakse rahvastikuregistri andmetele juurdepääsuks andmete töötlemise leping rahvastikuregistri seaduse §-s 19 ettenähtud korras. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonnale aadressil Pikk 61, 10165 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressile info@siseministeerium.ee.
 

Andmete väljastamise tasud

Rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi korral on tasuline ning toimub alates siseministri 29.09.2015 määruses nr 45 „Rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral andmete väljastamise tasude kinnitamine“ sätestatu alusel. Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul on nii online kui offline andmeteenus ühe kirje väljastamise tasu 0,20 eurot. Üksikandmete andmeteenuse (alla 50 kirje väljastamisega mitteautomatiseeritult) puhul on ühe kirje väljastamise tasu 5 eurot.

Maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses õigustatud huvi korral isikule rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Riigilõivu tasumine toimub vastavalt Riigilõivud dokumentide väljastamisel toodud korrale.

Viimati uuendatud: 4. jaanuar 2018