You are here

Sectoral development plans

Siseministeerium vastutab kuue Eesti arengut suunava strateegilise dokumendi koostamise ja rakendamise eest.

Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 (TPPS)

Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 on 2008. aastal riigikogus vastu võetud dokument, mis seab Eesti turvalisuspoliitikale ühtse raamistiku ja näeb ette hulga eesmärke, millede täitmisest annab siseminister iga aasta hiljemalt 1. märtsiks parlamendile ülevaate.

 

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 (STAK)

Arengukava eesmärk määrata kindlaks siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, mis on turvalise elukeskkonna loomise ja säilitamise aluseks ning planeerida ministeeriumide valitsemisalade siseturvalisuse valdkonna ressursse selliselt, et saavutada ühise tegevuse suurem mõju.

 

Regionaalarengu strateegia 2015-2020

Vabariigi Valitsus kinnitas strateegia ja selle 2014-2017 aasta rakendusplaani 20. märtsil 2014. Uue strateegia koostamine algas 2012. aastal ning selle koostamisse kaasati erinevate valdkondade eksperte, asutusi ja organisatsioone. Uues regionaalarengu strateegias on kokku lepitud riigi regionaalarengu suunamise üldine raamistik, eesmärgid ja tegevusplaan.

 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ on strateegiline dokument, mille eesmärk on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine Eestis. Üleriigiline planeering koostatakse kogu riigi territooriumi kohta ning selles määratletakse riigi kestliku ja tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused.

 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon (EKAK)

EKAK on 12. detsembril 2002 Riigikogus kinnitatud avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöökokkulepe, mis määratleb mõlema poole vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

 

Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 (KODAR)

Arengukava käsitleb eelkõige avalikes huvides toimuva kodanikualgatuse osa kogu kodanikuühiskonnast ning seab strateegilised eesmärgid aastaks 2014 ning meetmed, millega avalik võim loob soodsad tingimused kodanikuühiskonna arenguks ja kodanikualgatuse toetuseks.

Kodanikuühiskonna arengukavas aastateks 2015-2020 hakatakse planeerima tegevusi viies peamises kodanikuühiskonna jaoks olulises valdkonnas – partnerlus avalike teenuste osutamisel, kodanikuharidus, kaasamine ja osalus, vabaühenduste tegutsemiskeskkond ning heategevus ja filantroopia.

 

Last updated: 14 June 2014