Siseturvalisuse arengukava 2020-2030

2018. aasta kevadel alustas Siseministeerium uue siseturvalisuse arengukava koostamist, milles lepitakse kokku siseturvalisuse valdkonna suunad järgnevaks kümneks aastaks. Siinsele lehele on koondatud informatsioon arengukavast ja selle koostamisest.

Uus arengukava on jätkuks praegu kehtivale Siseturvalisuse arengukavale 2015–2020 ning on üheks aluseks nii riigieelarve kui ka 2021–2027 finantsperioodi EL fondide riigisisesele planeerimisele ja kasutamisele. Arengukava uuendamise protsess on võimaldanud meil koos partneritega hinnata valdkonda puudutavaid probleeme, arenguvajadusi ja leppida kokku eri poolte rollid turvalise Eesti loomisel.

Aastatel 2020–2030 on jätkuvalt vaja kujundada ohutut elukeskkonda ning suurendada elanike teadlikkust, kinnistada ja vajaduse korral muuta hoiakuid ja käitumist, et vähendada õnnetusi ja vajadust tegeleda õnnetuste tagajärgedega. Teisalt on vaja kindlustada ja tugevdada reageerimisvõimekust. Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 rakendamisel loodi eeldusi reageerimissuutlikkuse, elanike teadlikkuse, turvalisusele kaasa aitavate hoiakute ning kogukondliku turvalisuse edendamiseks – seda nii erinevate mudelite, analüüside kui ka regulatsioonide kaudu. Edaspidi on vaja aga neid algatusi juurutada ja edasi arendada.

Hetkeolukorra ja suundumuste analüüside koostamist toetavad ekspertseminarid kevad 2018
Koostatakse hetkeolukorra ja suundumuste analüüsid kevad 2018
Koostatakse tegevuskeskkonna ning probleemide ja arenguvajaduste analüüsid 4.06.2018
Koostatakse arengukava koostamise ettepaneku kavand august 2018
Kogutakse info arengukava koostamisse kaasatavate partnerite kohta september 2018
Tehakse eeltööd arengukava ja programmide sisu vaheversiooni väljatöötamiseks. 
Arutelud ja koostööseminarid partneritega
september 2018-märts 2019

Siseturvalisuse ja rahvastiku tervise arengukavade arutelud maakondades

oktoober 2018-jaanuar 2019
Töötatakse välja arengukava ja programmide vaheversioonid september 2018-aprill 2019
Kooskõlastatakse arengukava koostamise ettepanek jaanuar 2019
Esitatakse arengukava koostamise ettepanek Vabariigi Valitsusele september 2019
Arengukava projekti avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine detsember 2019-30.01.2020
Programmi eelnõu on avatud arvamuse avaldamiseks detsember 2019-30.01.2020
Arengukava tutvustamine Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus, Vabariigi Valitsus kiidab arengukava heaks (03.06.2021) 2021
Minister või ministrid kinnitavad programmi 2021

Arengukava eesmärkidest, koostamisest ja kaasamisest

Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 eesmärkide saavutamiseks on koostatud üksikasjalikum programm, kus lepitakse kokku täpsemad lahendused ja vajalikud muudatused

Arengukava rakendamiseks mõeldud programmi väljatöötamises on osalenud ja osalevad ka edaspidi programmi eesmärke ellu viivate asutuste ja organisatsioonide esindajad ja teiste oluliste sidusrühmade esindajad. Vajaduse korral kaasatakse aruteludesse ka teisi osalisi. Programmi täpsustatakse igal aastal. Kui soovid kaasa rääkida turvalisema Eesti loomisel, võta julgelt ühendust.

Arengukava tervikut puudutavate teemade puhul on kontaktisikuks Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna nõunik Maia Eskla (maia.eskla@siseministeerium.ee).

Siseturvalisuse arengukava alaeesmärgid:

  • Ennetav ja turvaline elukeskkond

Eesti on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tehakse mitmekesist ennetustööd, mida iseloomustab valdkondadeülesus, kogukonnakesksus ja eri partnerite koostöö. Igaühe kaasatus ja panus iseenda ning kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, keskkonnale ja varale.

Töörühma juht: vahetumisel

  • Kiire ja asjatundlik abi

Inimesed tunnevad ennast kaitstuna ja avalikus kohas turvaliselt. Ohtu sattumisel on abi saamine ja osutamine kiire ja asjatundlik. Suurendatud on võimekust paljude kaasabil ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju. Järelevalvet avaliku ruumi üle ja sündmuste lahendamist toetavad vähem bürokraatlik õiguskeskkond ning jätkusuutlikud innovaatilised infotehnoloogia- ja sidelahendused. 

Töörühma juht: Veiko Kommusaar, Siseministeerium (veiko.kommusaar@siseministeerium.ee)

  • Kindel sisejulgeolek

Eesti sisejulgeolek on kindel ning seda ohustavad tegurid on hästi teadvustatud ja maandatud mitmesuguste riigisiseste tegevuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu. Eesti elanikkond ning avalik, kolmas ja erasektor on valmis tulema toime erinevate Eestit ohustavate kriisidega.

Töörühma juht: Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakond (jupo@siseministeerium.ee)

  • Eesti arengut toetav kodakondsus-, rände- ja identiteedihalduspoliitika

Eesti kodakondsus, rände- ja identiteedihaldus on usaldusväärsed, innovaatilised ja inimesekesksed, toetades Eesti arengut, ühiskonna sidusust ja toimimist ning tagades siseturvalisust.

Töörühma juht: Kristen Kanarik, Siseministeerium (kristen.kanarik@siseministeerium.ee)

  • Tark ja innovaatiline siseturvalisus

Siseturvalisuse asutused on atraktiivsed tööandjad ja inimesed teevad tähendusrikast tööd. Siseturvalisuse valdkonnas tegutsevad asjatundlikud, võimekad ja pühendunud inimesed. Siseturvalisuse tagamisel ollakse uuendusmeelsed, kasutatakse tarku ja innovaatilisi lahendusi.

Kontaktisikud: Aivi Sirp, Siseministeerium (aivi.sirp@siseministeerium.ee) ja Viola Mäemurd, Siseministeerium (viola.maemurd@siseministeerium.ee)

Arengukava koostamisse kaasati asjassepuutuvaid osalisi nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist ning lähtuti kaasamise heast tavast.

Last updated: 29.10.2021