Avalike teenuste delegeerimine kodanikeühendustele

 10.07.2010 a võttis Vabariigi Valitsus teadmiseks kontseptsiooni „Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele“ , mis on suunatud ühtsete põhimõtete kokkuleppimisele teenuste üleandmisel.

Kontseptsiooni eesmärk on tõsta teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning aidata kaasa nii kohalike omavalitsuste kui teenuseosutajate võimekuse kasvule. Hetkel teevad 60% KOV-dest avalike teenuste osutamisel MTÜdega koostööd. Avalike teenuste osutamist delegeeritakse MTÜdele enim sotsiaal-, spordi ja kultuuri valdkondades.

Kontseptsiooni eesmärgiks on edendada ja ühtlustada nii kohalike omavalitsuste (KOV) poolt mittetulundusühendustele (MTÜ) avalike teenuste delegeerimise põhimõtteid kui leppida kokku MTÜ-dele suunatud arendustegevuste üldises koordineerimises. Lisaks lähtutakse sellest valdkonnaministeeriumide kavandatud arengusuundade elluviimisel ning KOV avalike teenuste delegeerimise juhendmaterjalide ja koolituste väljatöötamisel.

Eestis delegeerivad ligi 60% KOV avalike teenuste osutamist era- või kolmandale sektorile. Kõige rohkem on delegeerimine levinud sotsiaal- (44%), spordi- (15%) ja kultuuri-valdkonnas (10%).

Delegeerimise eesmärgiks on teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning avalike teenuste osutamiseks vajaliku üldise võimekuse tõstmine.

Avalike teenuste delegeerimisel antakse riigi või KOV teenuse osutamine üle eraõiguslikule juriidilisele isikule. Seejuures jääb vastutus ja kontroll teenuse pakkumise üle omavalitsusele. Delegeerimist kasutatakse ka nendel juhtudel, kui KOV ei ole oma ressurssidega võimeline tagama teenuse kvaliteeti või kättesaadavust.

Regionaalministri ülesandeks on kontseptsiooni üldine koordineerimine, samuti ministeeriumide nõustamine ja juhendamine kavandatud arengusuundade elluviimisel. Nii valitsusasutustele kui kohalikele omavalitsustele töötatakse välja juhend avalike teenuste delegeerimise kohta.

Kontseptsioon tugineb Siseministeeriumi tellimusel on valminud  analüüsile "Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele" (Praxis, 2009)

Analüüs annab ajakohase ülevaate avalike teenuste delegeerimise hetkeolukorrast kodanikeühendustele ning annab soovitusi antud teema edasiarendamiseks.  Antud valdkonna edendamine on omakorda seotud Eesti kodanikuühiskonna arendamise kontseptsiooni (EKAK) eesmärgiga „Avalike teenuste pakkumise üldiste standardite ning nende osutamise kodanikeühendustele delegeerimise põhimõtete ja korra väljatöötamine“.
Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee