06.01.2014

Siseministeerium kuulutab välja projektikonkursi uuringu „Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes“ läbiviimiseks

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames asutatud Euroopa Pagulasfondi (2008-2013) 2012. aasta programmi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Konkursi väljakuulutamise aeg: 06.01.2014
Taotluse esitamise tähtaeg: 20.01.2014 kell 11:00

Kontaktisik: Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
kristi dot lillemagi at siseministeerium dot ee, tel. 612 5145Uuring „Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine“

Perioodil veebruar-juuni 2013 viis MTÜ Eesti Abikeskused läbi uuringu „Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine“, mille eesmärgiks oli anda ülevaade Eestis varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele praegu pakutavatest tugiteenustest ning hinnata nende vajalikkust ja tõhusust. Uuringu käigus võrreldi lisaks Eesti ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide tugiteenuste parimaid tavasid, samuti hinnati, milline on olnud erinevate tugiteenuste koostoime ning tugiteenuste pakkujate koostöö ja infovahetus.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi 2011. aasta programmi (75% kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% kogueelarvest) vahenditest. Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2013. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutab välja projektikonkursi
„Euroopa Pagulasfondi 2013. aasta vahendite kasutuselevõtt“

Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2013. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte programmi järgmiste tegevuseesmärkide raames:
1. hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine;
2. varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames asutatud Euroopa Pagulasfondi (2008-2013) 2013. aasta programmi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Konkursi väljakuulutamise aeg: 26.08.2013
Taotluse esitamise tähtaeg: 04.10.2013 kell 11.00

Konkursi infopäev toimub 10.09.2013 kell 11.00 Siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 06.09.

Kontaktisik: Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
kristi dot lillemagi at siseministeerium dot ee, tel. 612 5145Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2011. aasta vahendite kasutuselevõtuks

 

Siseministeerium kuulutab välja projektikonkursi

„Euroopa Pagulasfondi 2011. aasta vahendite kasutuselevõtt“

Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2011. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte programmi järgmiste tegevuseesmärkide raames: 
1. hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine;
2. varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames asutatud Euroopa Pagulasfondi (2008-2013) 2011. aasta programmi (75% projekti kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Konkursi väljakuulutamise aeg: 31.08.2011
Taotluse esitamise tähtaeg: 14.10.2011 kell 10.00

Konkursi infopäev toimub 09.09.2011 kell 11.00 Siseministeeriumis. Osavõtust palume teatada hiljemalt 07.09.

Kontaktisik: Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik
kristi dot lillemagi at siseministeerium dot ee, tel. 612 5145
 Uuring „Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda“

Perioodil aprill-juuni 2011 viidi MTÜ Balti Uuringute Instituudi poolt läbi uuring „Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda“, mille eesmärgiks on anda ülevaade Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukorrast - kas ning kui hästi on nad Eesti ühiskonda integreerunud.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi III (2008–2013) 2009. aasta programmi (75% kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% kogueelarvest) vahenditest.Uuring „Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega“

Uuringu viis perioodil detsember 2010 – mai 2011 läbi MTÜ Balti Uuringute Instituut, analüüsides erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimusi Eestis, tehes seda võrdluses EL direktiivi 2003/9/EÜ ja teiste liikmesriikide praktikatega. Uuringu raames viidi läbi EL ja Eesti õigusaktide võrdlev analüüs, Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste kaardistus, viie EL liikmesriigi parimate praktikate uuring, sh võrdlus Eesti praktikaga erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste osas ning sihtrühma ja teenusepakkujate küsitlus.

Uuringu tulemused on kajastatud 4 uuringuraportis:
1. Võrdlev õiguslik analüüs
2. Teenusepakkujate küsitluse raport
3. Parimate praktikate uuring
4. Varjupaigataotlejate sihtrühma uuring

Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi III (2008–2013) 2009. aasta programmi (75% kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% kogueelarvest) vahenditest.Uuring "Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes"

2010. aasta suvel viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ Siseministeeriumi tellimusel läbi pagulastemaatikat puudutava uuringu „Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes“, et kaardistada Eesti elanikkonna hoiakuid ja teadlikkust seoses pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändega laiemalt.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi III (2008–2013) 2009. aasta programmi (75% kogueelarvest) ja riigieelarvelistest (25% kogueelarvest) vahenditest.
 Euroopa Pagulasfond Eestis

 Euroopa Pagulasfond (European Refugee Fund) on Euroopa Liidu liikmesriikide pagulaspoliitika elluviimiseks loodud vahend, et rahastada liikmesriikide varjupaigavaldkonnaga seotud projekte. Fondi raames rahastatakse meetmeid pagulaste ja ümberasustatud isikute vastuvõtmisel ning sellest tulenevate tagajärgede kandmisel.

Fondi eesmärkide saavutamiseks tegutsevad liikmesriigid mitmeaastaste programmperioodide raames. Euroopa Komisjonis heaks kiidetud mitmeaastaseid programme rakendatakse aastaprogrammide kaudu.

Euroopa Pagulasfondi toetust on Eestis eraldatud avatud projektikonkursside kaudu, kus on saanud toetust taotleda nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused ning nende hallatavad asutused. Fondist eraldatud toetuse sihtrühmaks on varjupaigataotlejad ja rahvusvahelise kaitse saajad.

Euroopa Pagulaste Fond 2000–2004 (EPF I)
EPF asutati esmakordselt 2000. aastal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega perioodiks 2000–2004 (EPF I). Alates 1. maist 2004 on ka Eestil kui EL liikmesriigil olnud võimalus fondist toetust saada. EPF I programmi raames rakendas Eesti meetmeid vastuvõtutingimuste ja varjupaigamenetlus ning integratsiooni valdkonnas, rahastades kokku 2 projekti.

Euroopa Pagulasfond 2005–2007 (EPF II)
EPF II asutati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega nr 2004/904/EÜ (02.12.2004) perioodiks 2005–2010. EPF II programmi raames rakendas Eesti meetmeid vastuvõtutingimuste ja varjupaigamenetluse, integratsiooni ning vabatahtliku tagasipöördumise valdkonnas. Kokku rahastati 11 projekti, sh 1 vastuvõtutingimuste ja varjupaigamenetluse, 4 integratsiooni, 4 segaprojekti (hõlmasid nii vastuvõtutingimuste kui integratsiooni valdkonda) ning 2 vabatahtliku tagasipöördumise projekti.

Euroopa Pagulasfond 2008–2013 (EPF III)
EPF III on loodud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega nr 573/2007/EÜ (23.05.2007) üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames perioodiks 2008–2013. Kokku avanevad üldprogrammi raames lisaks EPF III-le ka Euroopa Tagasipöördumisfond, Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Euroopa Fond ja Välispiirifond.  

Kontaktinfo:
Välisvahendite osakond
Aivi Kuivonen, aivi dot kuivonen at siseministeerium dot ee, 612 5179

 
Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee