Rahvastikuregister

09.04.2014

Rahvastikuregister on Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Sveitsi Konföderatsiooni kodanike ning Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete ühtne andmekogu, mida haldab ja arendab vastutava töötlejana Siseministeerium.

Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse riigile ja kohalikule omavalitsusele ning  füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks, kusjuures avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma rahvastikuregistri põhiandmetest. Samuti on juriidilistel ja füüsilistel isikutel juurdepääuõigus rahvastikuregistri andmetele õigustatud huvi korral.

Rahvastikuregistri andmete haldamisel ja väljastamisel juhindutakse isikuandmete kaitse nõuetest.

Rahvastikuregistris sisalduvad andmed

Rahvastikuregister sisaldab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Sveitsi Konföderatsiooni kodanike ning Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste kohta järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • sugu;
 • elukoha andmed;
 • sideandmed (sideaadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • sünniandmed (sünniaeg ja sünnikoht);
 • kodakondsus;
 • välismaalase elamis- ja tööloa või elamisõiguse olemasolu ning kehtivusaeg);
 • surmaandmed (surmaaeg ja koht).

Samuti kantakse rahvastikuregistrisse

 • isiku perekonnaseis (vallaline, abielus, lesk, lahutatud);
 • ema, isa, abikaasa ja laste andmed, sh hooldusõiguse andmed;
 • eestkoste andmed;
 • teovõime piiramise andmed;
 • isiku vabal tahtel antud ja statistilisel eesmärgil kogutavad andmed (rahvus, emakeel, haridus, tegevusala);
 • andmed isikule välja antud dokumentidest (isikutunnistuse, elamisloakaardi, passi, juhiloa, perekonnaseisudokumentide jms number, väljaandmise aeg ja koht).

Lisaks isikuandmetele sisaldab rahvastikuregister ka andmeid registri andmete töötlemise kohta, nt andmete registrisse kandmise aja, andmete kandja või andmete kohta päringu teinud isiku andmed.

Täielik loetelu rahvastikuregistrisse kantavatest andmetest on rahvastikuregistri seaduse 4. peatükis § 20 jj.

Rahvastikuregistri andmeid säilitatakse tähtajatult. Kui rahvastikuregistrisse kantud andmed kaotavad oma aktuaalsuse (nt muutub isiku perekonnaseis, isik sureb), siis need andmed kantakse rahvastikuregistri arhiivi.
Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee